เผยแพร่ผลงาน วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ มัดย้อม มัดใจ สร้างรายได้ สร้างอาชีพ โดยนายณฐวัฒน์ จิรโชติพัฒนสิน โรงเรียนวัดข่อย สพป.สิงห์บุรี
เผยแพร่ผลงาน วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ มัดย้อม มัดใจ สร้างรายได้ สร้างอาชีพ โดยนายณฐวัฒน์ จิรโชติพัฒนสิน โรงเรียนวัดข่อย สพป.สิงห์บุรี

เผยแพร่ผลงาน วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ มัดย้อม มัดใจ สร้างรายได้ สร้างอาชีพ โดยนายณฐวัฒน์ จิรโชติพัฒนสิน โรงเรียนวัดข่อย สพป.สิงห์บุรี

เผยแพร่ผลงาน วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ มัดย้อม มัดใจ สร้างรายได้ สร้างอาชีพ โดยนายณฐวัฒน์ จิรโชติพัฒนสิน โรงเรียนวัดข่อย สพป.สิงห์บุรี
เผยแพร่ผลงาน วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ มัดย้อม มัดใจ สร้างรายได้ สร้างอาชีพ โดยนายณฐวัฒน์ จิรโชติพัฒนสิน โรงเรียนวัดข่อย สพป.สิงห์บุรี 2

การดำเนินงานตามกิจกรรม

          1. ศึกษาข้อมูลความรู้ ในการทำผ้ามัดย้อม ศึกษารูปแบบการเรียนรู้ การสอน จัดทำ จัดหาสื่อการเรียนรู้  และและการบูรณาการ รวมถึงการประสานความร่วมมือระหว่าง นักเรียน ครู ผปู้บริหาร ชุมชนในการมีส่วนร่วมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยมีคุณครูลำจวน นิชเปี่ยม เป็นผู้ให้ความอนุเคราะห์องค์ความรู้ในการจัดทำผ้ามัดย้อม

          2. ดำเนินกิจกรรมโดยใช้กระบวนการตามนโยบาย 5 ต้องของ สพป.สิงห์บุรี คือ กระบวนการการขับเคลื่อนคุณภาพ ซึ่งในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา จำเป็นต้องอาศัยกระบวนการขับเคลื่อนคุณภาพ ที่จะทำให้การขับเคลื่อนเกิดภาพความสำเร็จ ดังนี้

Plan (ต้องมีการวางแผน) หมายถึง สังเคราะห์สภาพปัญหาพฤติกรรมต่างๆของนักเรียนประชุมครูและบุคลากรทุกคน สร้างความเข้าใจ รับทราบร่วมกัน แล้วนำมาจัดทำคำสั่งผู้รับผิดชอบ ในการวางแผนพัฒนาที่ชัดเจน

Objective (ต้องมีเป้าหมาย) โดยการกำหนดเป้าหมายในการออกแบบกิจกรรม “มัดย้อม มัดใจ สร้างรายได้ สร้างอาชีพ โรงเรียนวัดข่อย สพป.สิงห์บุรี” ให้ชัดเจน

System (ต้องมีระบบ) ดำเนินกิจกรรม “มัดย้อม มัดใจ สร้างรายได้ สร้างอาชีพ โรงเรียนวัดข่อย สพป.สิงห์บุรี” โดยใช้รูปแบบการดำเนินงาน ตามนโยบาย 4 มี 5 ต้อง ของสพป.สิงห์บุรี โดยใช้กระบวนการดำเนินงานวงจรบริหารที่มีคุณภาพ PDCA และกระบวนการเชิงระบบ ( System Approach)

Participation (ต้องมีส่วนร่วม) ประสานความร่วมมือ “บวร” ภาคีเครือข่าย ระหว่าง บ้าน วัด รัฐ โรงเรียนและเอกชน โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนา ร่วมแก้ไขปัญหาและร่วมชื่นชมยินดี โดยจัดให้มีการนำสินค้าออกมาจำหน่าย ให้นักเรียน และผู้ปกครองร่วมชื่นชมและซื้อสินค้าของนักเรียน

Evaluation (ต้องมีการประเมินผล) การประเมินนวัตกรรม โดยการประเมินผลการดำเนินงาน ประเมินขั้นตอนการดำเนินงานโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน นำผลการประเมินนวัตกรรมมาพัฒนา มีขั้นตอนการปฏิบัติงานใดที่ควรปรับปรุงหรือพัฒนาสิ่งที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นไปอีก และสังเคราะห์รูปแบบนวัตกรรม การดำเนินการใหม่ที่เหมาะสม สำหรับการดำเนินการในปีต่อไป

          3. Output/Outcome ส่งผลดีต่อโรเงรียน ผู้บริหาร ครู นักเรียนและชุมชน คือ นักเรียนได้พัฒนาอาชีพการทำผ้ามัดย้อมมีความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาลายผ้ามัดย้อม ตามนโยบาย 4 มี ของสพป.สิงห์บุรีคือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีคุณภาพ สถานศึกษา มีคุณภาพ ครู มีคุณภาพ นักเรียน มีคุณภาพ

ประสิทธิภาพของการดำเนินงาน

  1. ประชุมวางแผนร่วมกันระหว่างครู นักเรียน และผู้เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรม

2. กำหนดเป้าหมายในการออกแบบกิจกรรม “มัดย้อม มัดใจ สร้างรายได้ สร้างอาชีพ โรงเรียนวัดข่อย สพป.สิงห์บุรี”

3. ดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ โดยแบ่งเป็นขั้นตอนดังนี้

            3.1 ให้ความรู้กับนักเรียนโดยเริ่มจากการสาธิตวิธีการทำผ้ามัดย้อมโดยมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย เช่น ครู และปราชญ์ชาวบ้านเป็นต้น

            3.2 นักเรียนฝึกปฏิบัติการทำผ้ามัดย้อม โดยครูส่งเสริมให้นักเรียนใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาลายผ้าของตนเอง

            3.3 นำเสนอผลงาน / จัดนิทรรศการ / จัดจำหน่ายสินค้า สร้างรายได้ให้กับนักเรียน โดยจัดทำเป็นผลิตภัฯฑ์ต่าง ๆ ที่หลากหลาย เช่น เสื้อ ผ้าเช็ดหน้า เป็นต้น

4. ประสานความร่วมมือ “บวร” ภาคีเครือข่าย ร่วมจัดการเรียนรู้

5. การวัดและประเมินผลกิจกรรมอย่างหากหลาย รวมถึงเป็นสถานที่ศึกษาดูงานจากหน่วยงานต่าง ๆ

การใช้ทรัพยากร

ประยุกต์ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • การย้อมสีผ้าจากสีธรรมชาติ เช่น สีจากต้นข่อย (เอกลักษณ์ของโรงเรียน) จากมะพร้าม จากม้ฝาง เป็นต้น
  • ใช้วัสดุในการทำจากสิ่งที่มี เช่น ผ้ามัดย้อมจากไม้ไอศกรีม เป็นต้น

ผลการดำเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่จะได้รับ

การพัฒนานวัตกรรม เรื่อง “มัดย้อม มัดใจ สร้างรายได้ สร้างอาชีพ โรงเรียนวัดข่อย สพป.สิงห์บุรี” มีผลการดำเนินงานดังนี้

ผลที่เกิดตามจุดประสงค์

1. นักเรียนได้รับการพัฒนากระบวนการในการพัฒนาอาชีพ ที่มีอยู่ในชุมชนและสร้างโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วม ในการทำผ้ามัดย้อม สามารถนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบต่างๆได้อย่างเหมาะสม และสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้

2. จัดทำหลักสูตรท้องถิ่นเกี่ยวกับการทำผ้ามัดย้อม

3. นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาลายผ้ามัดย้อม

ผลสัมฤทธิ์ของงาน

`         นักเรียนมีเจตคติที่ดีในการประกอบอาชีพ เห็นความสำคัญของการประกอบอาชีพ และได้ร่วมอนุรักษ์และสืบสานงานอาชีพที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น  นักเรียนมีทักษะในการประกอบงานอาชีพตามศักยภาพสามารถสร้างผลผลิต และจัดจำหน่ายผลผลิตได้ ก่อให้เกิดรายได้ในการสร้างอาชีพที่มั่นคง  อันเป็นผลมาจากความร่วมมือของแหล่งเรียนรู้และสถานประกอบการในท้องถิ่นที่ให้การสนับสนุนด้านการพัฒนาฝีมือในการผลิต และให้สถานที่ในการจัดจำหน่ายผลผลิต นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในผลงานและมีกำลังใจในการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อสร้างสรรค์ผลงานอย่างต่อเนื่องต่อไป

ประโยชน์ที่จะได้รับ

          1. นักเรียนได้พัฒนาอาชีพการทำผ้ามัดย้อมมีความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาลายผ้ามัดย้อม

          2. นักเรียนให้ความสนใจในกิจกรรมการเรียนการสอน และนักเรียนยังมีความเอาใจใส่ดูแลการเรียนเป็นอย่างดี

          3. นักเรียนมีความสุข สนุกกับการเรียนและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน

          4. ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองอย่างดีเยี่ยมในการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน

          5. คณะครูมีความรู้ความสามารถมีทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย และพัฒนาตนเองเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ เป็นแบบอย่างที่ดี คณะครูมีความภาคภูมิใจในการท างานและได้รับการยกย่องจากชุมชน

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่