เผยแพร่ผลงาน นวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ พัฒนาการบริหารงบประมาณค่าน้ำมันด้วยการใช้บัตรฟลีทการ์ด (Fleet Card) โดยนางสาวมณธิชา คล้ายแก้ว โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
เผยแพร่ผลงาน นวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ พัฒนาการบริหารงบประมาณค่าน้ำมันด้วยการใช้บัตรฟลีทการ์ด (Fleet Card) โดยนางสาวมณธิชา คล้ายแก้ว โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา

เผยแพร่ผลงาน นวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ พัฒนาการบริหารงบประมาณค่าน้ำมันด้วยการใช้บัตรฟลีทการ์ด (Fleet Card) โดยนางสาวมณธิชา คล้ายแก้ว โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา

บทคัดย่อ

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา ของโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ใน 4 ด้าน ได้แก่หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม หลักการมีส่วนร่วม และหลักความโปร่งใส กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็น ครูในโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา จำนวน 100 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.88 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การทดสอบค่าที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way analysis of variance)

ผลการศึกษาพบว่า

           1. ครูมีความคิดเห็นต่อการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของ ผู้บริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีการบริหารตามหลักธรรมภิบาลอยู่ในระดับมากทุกด้าน   

           2. ครูที่มีเพศและประสบการณ์การทำงานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน

ตัวอย่างผลงาน

เผยแพร่ผลงาน นวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ พัฒนาการบริหารงบประมาณค่าน้ำมันด้วยการใช้บัตรฟลีทการ์ด (Fleet Card) โดยนางสาวมณธิชา คล้ายแก้ว โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 3
เผยแพร่ผลงาน นวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ พัฒนาการบริหารงบประมาณค่าน้ำมันด้วยการใช้บัตรฟลีทการ์ด (Fleet Card) โดยนางสาวมณธิชา คล้ายแก้ว โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 4

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่