เผยแพร่ผลงานที่ได้รับรางวัล คุรุสดุดี ประจำปี ๒๕๖๕ โดยครูนริสสา พันธุ์ศักดิ์ โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาน้อยพานิช)
เผยแพร่ผลงานที่ได้รับรางวัล คุรุสดุดี ประจำปี ๒๕๖๕ โดยครูนริสสา พันธุ์ศักดิ์ โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาน้อยพานิช)

เผยแพร่ผลงานที่ได้รับรางวัล คุรุสดุดี ประจำปี ๒๕๖๕ โดยครูนริสสา พันธุ์ศักดิ์ โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาน้อยพานิช)

เผยแพร่ผลงานที่ได้รับรางวัล (คุรุสดุดี) ประจำปี ๒๕๖๕ ที่เพิ่งจะได้รับรางวัลเมื่อวันครูเดือนมกราคมที่ผ่านมา

แบบเสนอผลงานผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ”คุรุสดุดี” ประจำปี๒๕๖๕ ของ นางนริสสา พันธุ์ศักดิ์ ตำแหน่ง ครู โรงเรียนวัดเจติยาราม (บัณฑิตประชาน้อยพานิช) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูล/เอกสารหลักฐานอ้างอิงต่างๆที่แสดงถึงการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจทุ่มเท เสียสละ และอุทิศตนเพื่อประโยชน์แก่วิชาชีพตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติงาน จนสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นที่เคารพยกย่องของศิษย์และบุคคลทั่วไป

ทั้งนี้ผู้เสนอผลงานเข้ารับการพิจารณา ขอรับรองว่าผลงานที่ปรากฏในเอกสารเล่มนี้เป็นผลงานของข้าพเจ้าที่เกิดจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ “ครู” ตลอดระยะเวลา ๒๕ ปี ที่ผ่านมาด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ซื่อสัตย์ สุจริตรักและศรัทธาในวิชาชีพ ตั้งใจ ทุ่มเทปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถและประพฤติปฏิบัติตนเหมาะสมตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพครู

ตัวอย่างไฟล์

เผยแพร่ผลงานที่ได้รับรางวัล คุรุสดุดี ประจำปี ๒๕๖๕ โดยครูนริสสา พันธุ์ศักดิ์ โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาน้อยพานิช)
เผยแพร่ผลงานที่ได้รับรางวัล คุรุสดุดี ประจำปี ๒๕๖๕ โดยครูนริสสา พันธุ์ศักดิ์ โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาน้อยพานิช) 3
เผยแพร่ผลงานที่ได้รับรางวัล คุรุสดุดี ประจำปี ๒๕๖๕ โดยครูนริสสา พันธุ์ศักดิ์ โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาน้อยพานิช)
เผยแพร่ผลงานที่ได้รับรางวัล คุรุสดุดี ประจำปี ๒๕๖๕ โดยครูนริสสา พันธุ์ศักดิ์ โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาน้อยพานิช) 4

ขอบคุณไฟล์ :: ครูนริสสา พันธุ์ศักดิ์ โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาน้อยพานิช)

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่