เผยแพร่ผลงานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนออนไลน์ในสถานการณ์วิกฤต COVID-19 วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านปลาขาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 โดย นางดวงใจ ปะวะเท
เผยแพร่ผลงานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนออนไลน์ในสถานการณ์วิกฤต COVID-19 วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านปลาขาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 โดย นางดวงใจ ปะวะเท

เผยแพร่ผลงานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนออนไลน์ในสถานการณ์วิกฤต COVID-19 วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านปลาขาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 โดย นางดวงใจ ปะวะเท

ชื่อวิจัย : ปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนออนไลน์ในสถาณการณ์วิกฤต COVID-19 วิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านปลาขาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 2

ชื่อผู้วิจัย นางดวงใจ ปะวะเท

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิชาที่เลือกทำวิจัย การออกแบบและเทคโนโลยี รหัสวิชา ว14101 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมการเรียนออนไลน์ของนักเรียน 2) สำรวจปัจจัย แห่งความสำเร็จของการเรียนออนไลน์ 3) ศึกษามุมมองต่อการเรียนออนไลน์กลุ่มประชากรคือนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านปลาขาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 19 คน เครื่องมือที่ใช้เป็น แบบสอบถามเรื่อง พฤติกรรม ปัจจัยแห่งความสำเร็จ มุมมองต่อการเรียนออนไลน์สถิติที่ใช้ คือ ค่ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเยี่ยงเบนมาตรฐาน และ แบบสอบถามปลายเปิด
จากการวิเคราะห์เนื้อหาที่มีความคล้ายคลึงกัน

ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนมีความรู้ด้านเทคโนโลยี ร้อยละ 71.70 มีความคุ้นเคย กับแอปพลิเคชันที่ใช้ร้อย ละ 81.70 ใช้คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะหรือโน้ตบุ๊ค ร้อยละ 76.60 สัญญาณ ที่เข้าถึง ใช้ระบบ Wi-Fi ร้อยละ 76.70 ที่พัก ของนักเรียน ร้อยละ 83.30 เวลาที่เหมาะสมต่อการเรียน คาบละ 50 นาทีวัตถุประสงค์การเข้าเรียนเพื่อเก็บคะแนน ร้อยละ 90.00 2 ปัจจัยแห่งความสำเร็จ การสอน ผู้เรียน เนื้อหาและเทคโนโลยี อยู่ในระดับมากทุกด้าน3) มุมมองต่อ การเรียน พบว่า ลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าอาหารและอื่น ๆ แต่จ่ายเงินเพิ่มความเร็วของอินเตอร์เน็ต การ ปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนดี เป็นกันเอง มีความสุขในการเรียน

เผยแพร่ผลงานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนออนไลน์ในสถานการณ์วิกฤต COVID-19 วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านปลาขาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 โดย นางดวงใจ ปะวะเท
เผยแพร่ผลงานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนออนไลน์ในสถานการณ์วิกฤต COVID-19 วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านปลาขาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 โดย นางดวงใจ ปะวะเท 2

ขอบคุณไฟล์ :: โดย นางดวงใจ ปะวะเท โรงเรียนบ้านปลาขาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2

บทความก่อนหน้านี้สำนักงาน ก.พ. ประกาศรับสมัครสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก. ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2566 สมัครทางอินเทอร์เน็ต 30 ม.ค. – 17 ก.พ. 2566 เป็นต้นไปจนกว่าที่นั่งจะเต็ม
บทความถัดไปด่วนที่สุด!! แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในช่วงเปลี่ยนผ่าน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ ก.ค.ศ. ว1/2566
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่