เผยแพร่ผลงาน นวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ การจัดการเรียนรู้เชิงรุก DINOS Model โดยใช้เกม เพื่อพัฒนาคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต ปี 2566 โดยครูปัทมาภรณ์ พูลสมบัติ
เผยแพร่ผลงาน นวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ การจัดการเรียนรู้เชิงรุก DINOS Model โดยใช้เกม เพื่อพัฒนาคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต ปี 2566 โดยครูปัทมาภรณ์ พูลสมบัติ

เผยแพร่ผลงาน นวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ การจัดการเรียนรู้เชิงรุก DINOS Model โดยใช้เกม เพื่อพัฒนาคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต ปี 2566 โดยครูปัทมาภรณ์ พูลสมบัติ

แบบรายงานผลงาน/นวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ชื่อผลงาน การจัดการเรียนรู้เชิงรุก DINOS Model โดยใช้เกม (Game-Based Learning) เพื่อพัฒนาคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต เป็นนวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติม “การป้องกันการทุจริต” โดยผู้จัดทำได้ตระหนักถึงความสำคัญของการปลูกฝังวิธีคิดป้องกันการทุจริตให้แก่นักเรียนและดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาให้ประพฤติปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับแนวทางของ”ปฏิญญาโรงเรียนสุจริต” ทั้ง ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านการป้องกัน ด้านการปลูกฝัง และด้านการสร้างเครือข่ายเพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ และนักเรียนเกิดคุณลักษณะ 2 ประการของโรงเรียนสุจริต และมุ่งมั่นพัฒนาแก้ปัญหาที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้ ซึ่งเอกสารฉบับนี้จะอธิบายถึงขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานทุกขั้นตอน

ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์สำหรับโรงเรียนหรือผู้ที่สนใจ และผู้ที่ต้องการพัฒนาการจัดการเรียนรู้รายวิชารายวิชาเพิ่มเติม “การป้องกันการทุจริต”

ตัวอย่างไฟล์

เผยแพร่ผลงาน นวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ การจัดการเรียนรู้เชิงรุก DINOS Model โดยใช้เกม เพื่อพัฒนาคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต ปี 2566 โดยครูปัทมาภรณ์ พูลสมบัติ
เผยแพร่ผลงาน นวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ การจัดการเรียนรู้เชิงรุก DINOS Model โดยใช้เกม เพื่อพัฒนาคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต ปี 2566 โดยครูปัทมาภรณ์ พูลสมบัติ

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่