เผยแพร่ผลงาน วิจัย 5 บท เรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำโดยใช้แบบฝึกทักษะบันได 4 ขั้น นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยครูดวงแก้วนวรัตน์ สมหมาย
เผยแพร่ผลงาน วิจัย 5 บท เรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำโดยใช้แบบฝึกทักษะบันได 4 ขั้น นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยครูดวงแก้วนวรัตน์ สมหมาย

เผยแพร่ผลงาน วิจัย 5 บท เรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำโดยใช้แบบฝึกทักษะบันได 4 ขั้น นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยครูดวงแก้วนวรัตน์ สมหมาย

ผลงานวิชาการ รายงานการพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำโดยใช้แบบฝึกทักษะบันได 4 ขั้น นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านกันเตรียง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 โดย นางสาวดวงแก้วนวรัตน์ สมหมาย ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านกันเตรียง

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำ โดยใช้แบบฝึกทักษะบันได 4 ขั้น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ผู้รายงาน นางสาวดวงแก้วนวรัตน์ สมหมาย
หน่วยงาน โรงเรียนบ้านกันเตรียง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 1

บทคัดย่อ

การทำวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำโดยใช้แบบฝึกทักษะบันได 4 ขั้น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการอ่านและเขียนสะกดคำ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 2) เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะสาระภาษาไทย ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 14 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกสุ่มแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนคำ จำนวน 16 แบบฝึก และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรีอ่าน จำนวน 30 คำแบบแผนการทดลองใช้แบบกลุ่มเดียว (One Group Pre-test Post-test Design) สถิติที่ใช้คือค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า
1. การพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำ โดยใช้แบบฝึกทักษะบันได้ 4 ขั้นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.31/85.00
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ คือ 80/80
2. ผลที่เกิดกับนักเรียนหลังการพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำโดยใช้แบบฝึกทักษะบันได 4 ขั้น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 พบว่านักเรียนมีทักษะการอ่านและเขียนดีขึ้น ซึ่งส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 85.00

เผยแพร่ผลงาน วิจัย 5 บท เรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำโดยใช้แบบฝึกทักษะบันได 4 ขั้น นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยครูดวงแก้วนวรัตน์ สมหมาย
เผยแพร่ผลงาน วิจัย 5 บท เรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำโดยใช้แบบฝึกทักษะบันได 4 ขั้น นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยครูดวงแก้วนวรัตน์ สมหมาย 4
เผยแพร่ผลงาน วิจัย 5 บท เรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำโดยใช้แบบฝึกทักษะบันได 4 ขั้น นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยครูดวงแก้วนวรัตน์ สมหมาย 5
เผยแพร่ผลงาน วิจัย 5 บท เรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำโดยใช้แบบฝึกทักษะบันได 4 ขั้น นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยครูดวงแก้วนวรัตน์ สมหมาย 6

ขอบคุณไฟล์ ครูดวงแก้วนวรัตน์ สมหมาย

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่