โรงเรียนนามนพิทยาคม
โรงเรียนนามนพิทยาคม

โรงเรียนนามนพิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา สมัคร 16-20 มี.ค.63 ประกาศโรงเรียนนามนพิทยาคม เรื่อง รับสมัครการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็น ครูอัตราจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติหน้าที่การสอน จำนวน 2 ตำแหน่ง ได้แก่ วิชาเอก คณิตศาสตร์ และวิชาเอกดนตรี 

โรงเรียนนามนพิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา สมัคร 16-20 มี.ค.63 2

1. ตําแหน่งที่จะดําเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง (อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,000 บาท)

– ครูผู้สอนวิชาเอก คณิตศาสตร์ จํานวน 1 อัตรา
– ครูผู้สอนวิชาเอก ดนตรีศึกษา จํานวน 1 อัตรา

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้

– มีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ระดับปริญญาตรี (สาขาคณิตศาสตร์ และสาขาดนตรีศึกษา)
– มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ หนังสือรับรองสิทธิที่จากคุรุสภา
– มีสัญชาติไทย
– มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี
– ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
– ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ใต้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟันเฟือนไม่ สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
– ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค การเมือง
– ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เพราะกระทําความผิดทางอาญา เว้น แต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
– ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
– ไม่เป็นภิกษุ นักพรต หรือ นักบวช

3.วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนนามนพิทยาคม อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งแต่วันที่ 16 – 20 มีนาคม 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่