โรงเรียนชลกันยานุกูล รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตราสมัคร 13-27 มีนาคม 2563
โรงเรียนชลกันยานุกูล รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตราสมัคร 13-27 มีนาคม 2563

โรงเรียนชลกันยานุกูล รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา สมัคร 13-27 มี.ค. 63 ประกาศโรงเรียนชลกันยานุกูล เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่การสอน โดยมีรายละเอียดดังนี้

โรงเรียนชลกันยานุกูล รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา สมัคร 13-27 มี.ค. 63 2

1. ตําแหน่งที่จะดําเนินการสอบคัดเลือก (อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท)

1.1 ครูผู้สอนวิชาเอก คณิตศาสตร์ จํานวน 1 อัตรา
1.2 ครูผู้สอนวิชาเอก ภาษาอังกฤษ จํานวน 1 อัตรา
1.3 ครูผู้สอนวิชาเอก บรรณารักษ์ จํานวน 1 อัตรา

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้

2.1 มีวุฒิการศึกษาขั้นต่ํา ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
2.2 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
2.3 มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ํากว่า 20 ปี
2.4 สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word/Excel) และ Internet ได้ดี
2.5 มีความคล่องตัว มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต สามารถอุทิศตน ทุ่มเทและเสียสละ เวลาให้กับงาน
2.6 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.7 ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟันเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
2.8 ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
2.9 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เพราะกระทําความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
2.10 ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
2.11 ไม่เป็นภิกษุ นักพรต หรือ นักบวช

3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนชลกันยานุกูล อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 13 – 27 มีนาคม 2563 โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ
3.1 ในวันเวลาราชการ ขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่งานบุคลากร กลุ่มบริหารงานงบประมาณ อาคารเรียน 1 ชั้น 1 โรงเรียนชลกันยานุกูล อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
3.2 ในวันหยุดราชการ ขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ห้องประชาสัมพันธ์ อาคารเรียน 1 ชั้น 1 โรงเรียนชลกันยานุกูล อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 038-278581, 081-7144221

ดาวน์โหลดประกาศรับสมัคร

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่