เปิดรับสมัครแล้ว!! โครงการเพชรในตม ปี 2565 รับนักเรียน ม.6 เกรด 2.75 ขึ้นไป เรียนจบแล้วบรรจุเป็นครูทันที
เปิดรับสมัครแล้ว!! โครงการเพชรในตม ปี 2565 รับนักเรียน ม.6 เกรด 2.75 ขึ้นไป เรียนจบแล้วบรรจุเป็นครูทันที

เปิดรับสมัครแล้ว!! โครงการเพชรในตม ปี 2565 รับนักเรียน ม.6 เกรด 2.75 ขึ้นไป เรียนจบแล้วบรรจุเป็นครูทันที

 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้มีประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 TCAS รอบที่ 2 Quota โครงการเพชรในตม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัคร ระหว่างวันที่ 14 – 28 กุมภาพันธ์ 2565 มีรายละเอียดดังนี้

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 TCAS รอบที่ 2 Quota โครงการเพชรในตม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อเข้าศึกษาต่อวิชาเอกการประถมศึกษา (เอกคู่) หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (รหัสสาขาวิชา 05005 รหัสกลุ่มสาขา 177) ตามโครงการความร่วมมือกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ราชอาณาจักร และกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 14 – 28 กุมภาพันธ์ 2565 โดยใช้ผลการสอบ GAT/PAT5 และวิชาสามัญภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2565 มีรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครฯ ดังนี้

จำนวนนิสิตที่จะรับจำนวนรวมทั้งสิ้น 45 คน ดังนี้

          1.1 กอ.รมน.ภาค 1 รับจำนวน 8 คน
          1.2 กอ.รมน.ภาค 2 รับจำนวน 10 คน
          1.3 กอ.รมน.ภาค 3 รับจำนวน 8 คน
          1.4 กอ.รมน.ภาค 4 รับจำนวน 19 คน (4 + 15)

หมายเหตุ : 1) ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต วิชาเอกการประถมศึกษาคู่กับวิชาเอกใดเอกหนึ่ง โดยมีเงื่อนไขตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด ดังนี้
          1. วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย
          2. วิชาเอกการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย
          3. วิชาเอกการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
          4. วิชาเอกการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา
          5. วิชาเอกการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
          6. วิชาเอกการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
          7. วิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา
2) จังหวัดในสังกัด กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า คือ จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาส และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา ได้แก่ อำเภอนาทวี อำเภอจะนะ อำเภอสะบ้าย้อย และอำเภอเทพา รวมจำนวนรับ 15 คน

สถานที่เรียนและหอพัก

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ทุกชั้นปี เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งอยู่ที่ ถนนสุขุมวิท 23
(ประสานมิตร) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยมหาวิทยาลัยจะจัดหอพักให้อาศัยภายในมหาวิทยาลัย ณ หอพักนิสิตโครงการเพชรในตม จนสำเร็จการศึกษาโดยไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมหอพักแต่ให้นิสิตช่วยกันชำระค่าไฟฟ้า น้ำประปาและอื่นๆ (ตามที่จ่ายจริง โดยเฉลี่ยเดือนละไม่เกิน 500 บาท)
หอพักนิสิตโครงการเพชรในตมเป็นอาคาร 5 ชั้น 2 อาคาร แยกนิสิตชาย และนิสิตหญิง มีลักษณะเป็นห้องพักรวมจัดเรียงเตียงสองชั้นเป็นแถวตามลักษณะของห้องที่เป็นโถงกว้าง จัดแบ่งเป็นห้องศึกษาค้นคว้า(Study Room) และห้องโถงจัดกิจกรรม ชั้นที่ 5 เป็นดาดฟ้า นิสิตจะต้องรักษาวินัยและอยู่ภายใต้กฎระเบียบ
ของหอพักโดยเคร่งครัดตลอดจนวินัยในการอยู่ร่วมกันในสังคม

คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร

          3.1 บิดาหรือมารดาและผู้สมัครมีสัญชาติไทย
          3.2 บิดาหรือมารดาและผู้สมัคร มีภูมิลำเนาอยู่ในหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) ตามพื้นที่ประกาศรับรองมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีนับจนถึงวันรับสมัคร ดังนี้

3.3 เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด ดังนี้
ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ หมายความว่า ผู้ที่มีรายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน 240,000 บาทต่อปีรายได้ต่อครอบครัว พิจารณาจากรายได้รวมของบิดา-มารดา ในกรณีที่บิดา-มารดาเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองหรือ รายได้ของผู้ปกครอง ในกรณีที่ผู้ใช้อำนาจปกครองมิใช่บิดา-มารดา
          3.4 กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564 (มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาผู้ที่สอบเทียบได้หรือผู้ที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้ว) โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมนับตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จนถึงภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (รวม 5 ภาคเรียน)ไม่ต่ำกว่า 2.75
          3.5 มีผลการสอบ GAT/PAT5 ประจำปีการศึกษา 2565 ตามองค์ประกอบ ดังนี้

          3.6 ผู้สมัครที่สมัครสอบเข้าวิชาเอกคู่ ต้องมีผลการสอบวิชาสามัญ ไม่น้อยกว่า 2 วิชาเพื่อใช้คัดเลือกเข้าศึกษาวิชาเอกที่ 2 ที่ผู้สมัครประสงค์จะเข้าศึกษา
          3.7 เป็นผู้มีความประพฤติดี มีลักษณะเป็นผู้นำที่ดี มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีจิตอาสาเพื่อส่วนรวม โดยมีหนังสือรับรองความประพฤติดังกล่าวจากผู้บริหารสถานศึกษา
          3.8 มีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์แข็งแรง
          3.9 มีบุคลิกภาพดีที่เหมาะสมกับการเป็นครู
          3.10 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ซึ่งเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ และ/หรือเป็นโรคที่จะเบียดเบียน หรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพครู
          3.11 ต้องไม่เป็นผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ หรือรายงานตัวเข้าเป็นนิสิตในสถาบันอุดมศึกษาใดๆ จากการคัดเลือกTCAS รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

การสมัครเข้าเป็นนิสิต

          4.1 ผู้สมัครเข้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ http://admission.swu.ac.th ทำการลงทะเบียนผู้ใช้งาน(สมัครครั้งเดียว) → เข้าสู่ระบบ (หากลงทะเบียนไว้แล้วข้ามไปข้อที่ 4.2)
          4.2 เลือก สมัครระดับปริญญาตรี
          4.3 เลือกประเภทการรับสมัคร >> TCAS รอบที่ 2 โควตา
          4.4 ในการรับสมัคร TCAS รอบที่ 2 Quota ผู้สมัครสามารถสมัครได้ 1 สาขาวิชาเท่านั้น
          4.5 กรอกข้อมูลการสมัครและตรวจสอบให้ถูกต้องก่อนบันทึกข้อมูล (โปรดบันทึกข้อมูลการสมัครด้วยตนเองและตรวจสอบข้อมูลต่างๆ อย่างละเอียดเพื่อประโยชน์ของตนเอง)
          4.6 ไม่มีค่าธรรมเนียมการสมัคร
          4.7 การพบเลขที่นั่งสอบหมายความว่าผู้สมัครมีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาเข้ารับการคัดเลือกเนื่องจากได้ชำระเงินค่าสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ยังไม่ได้เป็นผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
          4.8 ผู้สมัครจะต้องดูประกาศผลการคัดเลือก หรือประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่งตามวันที่กำหนด และมหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าสมัครที่ชำระไปแล้ว กรณีผู้สมัครไม่ผ่านการคัดเลือกต่างๆ ดังนั้นก่อนการสมัครต้องศึกษารายละเอียด/คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครอย่างละเอียดเพื่อประโยชน์ของตนเอง
          4.9 หากตรวจพบภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามที่ระบุไว้ในประกาศฯ แม้จะผ่านกระบวนการคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตแล้วก็ตาม จะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้โดยไม่ได้รับเงินต่างๆที่ชำระไว้แล้วคืนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
          4.10การตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ/การประกาศผลต่างๆ ผู้สมัครเข้าไป http://admission.swu.ac.th >> ข้อมูลผู้สมัคร >> ข้อมูลสมัครสอบ ดูข้อมูลที่ใบสมัครที่สมบูรณ์

เอกสาร/หลักฐานประกอบการสมัคร

ผู้สมัครจะต้องส่งแฟ้มสะสมผลงานและหลักฐานประกอบการสมัคร ดังต่อไปนี้ (หากส่งเอกสารไม่ครบภายในวันที่กำหนดจะไม่ได้รับการพิจารณาใบสมัคร)
          5.1 ประวัติและผลงาน (Portfolio) ให้ผู้สมัครทุกคนจัดทำและส่งแฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) จำนวนเอกสารไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปกและเอกสารประกอบการสมัครอื่นๆ)เอกสารที่แสดงภายใน (Portfolio)ควรเป็นเอกสารที่แสดงตัวตน ทักษะ ความรู้ความสามารถ การเข้าร่วมกิจกรรม การกระทำความดี มีคุณธรรมจริยธรรมที่เป็นที่ประจักษ์และอุทิศตนเพื่อส่วนรวม ตลอดจนรางวัลที่ได้รับ ที่มีความสอดคล้องกับหลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอกที่สมัคร ผลงานที่นำเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาต้องไม่เกิน 3 ปีย้อนหลังนับจากปีที่สมัคร โดยสามารถออกแบบและสร้างสรรค์รูปแบบของแฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) ได้อย่างอิสระมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนประวัติและผลงาน (Portfolio) แก่ผู้สมัครไม่ว่ากรณีใดๆให้ผู้สมัครอัพโหลดไฟล์แฟ้มสะสมผลงาน(Portfolio) ในรูปแบบ PDF 1 ไฟล์ ขนาดไม่เกิน 25MB โดยตั้งชื่อไฟล์ “ชื่อนามสกุลรหัสสาขาที่สมัคร” ในระบบรับสมัครฯ http ://admission.swu.ac.th ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 (วันสุดท้ายของการรับสมัคร) ภายในเวลา 18.00 น. โดยระบบรับสมัครฯ จะยึดไฟล์ PDF ที่ผู้สมัครอัพโหลดครั้งสุดท้ายเป็นสำคัญ หากส่งเอกสารเกินระยะเวลาที่กำหนดมหาวิทยาลัยจะไม่รับพิจารณาใบสมัคร
          5.2 หลักฐานประกอบการสมัคร
                1) ใบสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 โครงการเพชรในตม แบบ ตรี 7(เอกสารแนบท้ายประกาศฯ)
                2) หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวและการอาศัยในหมู่บ้าน อพป. แบบ ตรี 8 (เอกสารแนบท้ายประกาศฯ)
                3) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป และถ่ายภายในระยะเวลา ไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันสมัคร
                4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรนักเรียน หรือสำเนาบัตรที่มีรูปถ่ายที่ทางราชการออกให้และสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุลในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล
                5) สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน) ที่มีชื่อของบิดาหรือมารดาและผู้สมัครจำนวน 1 ชุด เพื่อการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่
                6) ใบรับรองจากผู้บริหารสถานศึกษา ที่รับรองคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 (ตามข้อ 3.4)
                7) สำเนาใบระเบียนการศึกษา (ใบ รบ. หรือ ใบ ปพ.) หรือสำเนาใบประกาศอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า พร้อมทั้งมีข้อความหรือเอกสารที่ระบุคะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน นับตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จนถึงภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ตามข้อ 3.4)
                8) ใบรับรองความประพฤติจากผู้บริหารสถานศึกษา (ตามข้อ 3.7)
                9) ใบรับรองแพทย์แสดงผลการตรวจร่างกายที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐเท่านั้นไม่เกิน 3 เดือน
                10) ภาพถ่ายตัวบ้าน บริเวณรอบบ้าน และสภาพแวดล้อมในบ้าน บริเวณรอบบ้าน และสถานประกอบการของครอบครัว จำนวนอย่างน้อย 3 ภาพ
                11) สำเนาประกาศหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) ที่นักเรียนมีภูมิลำเนา (ตามข้อ 3.2) หรือหนังสือรับรองการเป็นหมู่บ้าน อพป. จากที่ว่าการอำเภอในจังหวัดที่สังกัด ทั้งนี้ให้ส่งเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร ข้อ 1) – ข้อ 11) ทั้งหมดทางไปรษณีย์ “แบบด่วนพิเศษ (EMS) หรือ แบบลงทะเบียน (R)” (เก็บหลักฐานการส่งไว้ใช้ในการสืบค้นข้อมูล) โดยวงเล็บมุมซอง “สมัครเข้าศึกษาต่อโครงการเพชรในตม” ไปยัง กอ.รมน.จังหวัดที่สังกัดภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 (ดูวันที่ที่ประทับตรา ณ ไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ) หรือ ยื่นใบสมัครฯ ด้วยตนเองที่ กอ.รมน.จังหวัดที่สังกัดรายละเอียดแนบท้ายประกาศ

กำหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการคัดเลือก

สมัครเรียนคลิกที่นี่

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

บทความก่อนหน้านี้คุรุสภาประกาศคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2565 ส่งผลงานเพื่อพิจารณาคัดเลือกไปยังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ภายในวันที่ 20 เมษายน 2565
บทความถัดไปอบรมออนไลน์ หลักสูตร การสอนคณิตศาสตร์ด้วยวิธีการแบบเปิด (Open Approach) ผ่านเกณฑ์ 70 % รับเกียรติบัตรทันที โดย สพป.เชียงใหม่ เขต 2
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่