หน้าแรก สอบครู แนวข้อสอบวิชาชีพครู เรื่อง จรรยาบรรณวิชาชีพครู โดยเพจ รวมพลคนสอบครูผู้ช่วย วิทยากร บัวแสงใส

แนวข้อสอบวิชาชีพครู เรื่อง จรรยาบรรณวิชาชีพครู โดยเพจ รวมพลคนสอบครูผู้ช่วย วิทยากร บัวแสงใส

แนวข้อสอบวิชาชีพครู เรื่อง จรรยาบรรณวิชาชีพครู โดยเพจ รวมพลคนสอบครูผู้ช่วย วิทยากร บัวแสงใส

618
0
แนวข้อสอบวิชาชีพครู เรื่อง จรรยาบรรณวิชาชีพครู โดยเพจ รวมพลคนสอบครูผู้ช่วย วิทยากร บัวแสงใส
แนวข้อสอบวิชาชีพครู เรื่อง จรรยาบรรณวิชาชีพครู โดยเพจ รวมพลคนสอบครูผู้ช่วย วิทยากร บัวแสงใส

แนวข้อสอบวิชาชีพครู เรื่อง จรรยาบรรณวิชาชีพครู โดยเพจ รวมพลคนสอบครูผู้ช่วย วิทยากร บัวแสงใส

แนวข้อสอบวิชาชีพครู ( จรรยาบรรณวิชาชีพครู) จำนวน 70 ข้อ ทดลองทำเตรียมสอบครูผู้ช่วยครับ คำสั่ง จงเลือกคำตอบข้อที่ถูกต้องที่สุดพียงข้อเดียว

แนวข้อสอบวิชาชีพครู เรื่อง จรรยาบรรณวิชาชีพครู โดยเพจ รวมพลคนสอบครูผู้ช่วย วิทยากร บัวแสงใส
แนวข้อสอบวิชาชีพครู เรื่อง จรรยาบรรณวิชาชีพครู โดยเพจ รวมพลคนสอบครูผู้ช่วย วิทยากร บัวแสงใส

1. “จรรยา” มีความหมายเช่นเดียวกับคำใด?
ก. กริยา
ข.จริยา
ค. มรรยาท
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ข.จริยา

2. “ความประพฤติที่ผู้ประกอบวิชาชีพต่างๆ วิชาชีพถึงปฏิบัติ โดยบัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร”หมายถึง?
ก. จรรยาบรรณ
ข. สัตยาบรรณ
ค. มาตรฐานวิชาชีพ
ง. จรรยาบรรณวิชาชีพครู
ตอบ ก. จรรยาบรรณ

3. ข้อใดคือความหมายของคำว่า จรรยาบรรณวิชาชีพครู?
ก. แบบแผนที่ข้าราชการควรประพฤติปฏิบัติ
ข. แบบแผนที่ข้าราชการต้องประพฤติปฏิบัติ
ค. แบบแผนที่ข้าราชการยึดประพฤติปฏิบัติ
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ข. แบบแผนที่ข้าราชการต้องปฏิบัติ

4. จรรยาบรรณวิชาชีพครู กำหนดขั้นเพื่อวัตถุประสงค์ในข้อใด?
ก. รักษาและส่งเริมเกียรติคุณ ของผู้ประกอบวิชาชีพครู
ข. รักษาและส่งเสริมชื่อเสียง ของผู้ประกอบวิชาชีพครู
ค. รักษาและส่งเสริมฐานะของผู้ประกอบวิชาชีพครู
ง.ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

5. จรรยาบรรณวิชาชีพครู กำหนดไว้ในกฎหมายใด?
ก. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535
ข. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ 2546
ค. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง.ถูกทุกข้อ

6. ผู้ที่จะเข้ารับราชการครู ต้องมีอายุตามข้อใด?
ก. 18ปีบริบูรณ์
ข. ไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์
ค. 20ปีบริบูรณ์
ง. ไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
ตอบ ข.ไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

7. ผู้ที่จะเข้ารับใบประประกอบวิชาชีพครู ต้องมีอายุตามข้อใด?
ก. 18 ปีบริบูรณ์
ข. ไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์
ค. 20ปีบริบูรณ์
ง. ไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
ตอบ ง. ไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

8. มาตรฐานวิชาชีพครู มีจำนวนกี่มาตรฐาน?
ก. 3 มาตรฐาน
ข. 4 มาตรฐาน
ค. 5 มาตรฐาน
ง. 6 มาตรฐาน
ตอบ ก. 3 มาตรฐาน

9. มาตรฐานวิชาชีพครูในข้อใดที่กำหนดให้เป็นจรรยาบรรณของวิชาชีพ?
ก. มาตรฐานการปฏิบัติตน
ข. มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ค. มาตรฐานความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพ
ง. มาตรฐานการสอน
ตอบ ก. มาตรฐานการปฏิบัติตน

10. จรรยาบรรณวิชาชีพครู มรจำนวนเท่าใด?
ก. 4 จรรยาบรรณ
ข. 5 จรรยาบรรณ
ค. 6 จรรยาบรรณ
ง. 7 จรรยาบรรณ
ตอบ ข. 5จรรยาบรรณ

11.จรรยาบรรณวิชาชีพ ได้แก่?
ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
ข. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
ค. จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ
ง. ถูกทุกข้อ ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

12. หน่วยงานใดเป็นผู้กำหนดข้อบังคับว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพครู?
ก. คุรุสภา
ข. คณะกรรมการข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา
ค. คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ก. คุรุสภา

13. จรรยาบรรณครู พ.ศ. 2539 มีจำนวนกี่ข้อ?
ก. 6 ข้อ
ข. 7ข้อ
ค. 8 ข้อ
ง. 9 ข้อ
ตอบ ง. 9 ข้อ

14. ข้อใดไม่ได้กำหนดไว้ในจรรยาบรรณครู พ.ศ.2539
ก.ครูต้องรักและเมตตาศิษย์
ข. ครูย่อมรักและศรัทธาในวิชาชีพครู
ค. ครูย่อมเป็นบุคคลที่ประหยัดและมัธยัสถ์
ง. ไม่มีคำตอบ
ตอบ ค. ครูย่อมเป็นบุคคลที่ประหยัดและมัธยัสถ์

15. บุคคลซึ่งได้รับความเสียหายจากการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ ของผู้ได้รับใบอนุญาต มีสิทธิกล่าวกาผู้ได้รับอนุญาต โดยยื่นเรื่องต่อผู้ใด?
ก. คุรุสภา
ข. คณะกรรมการคุรุสภา
ค. กรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
ง. คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตอบ ก. คุรุสภา

16. จากข้อ 15 สิทธิกล่าวโทษสิ้นสุดเมื่อระยะเวลาตามข้อใดนับแต่กล่าวโทษรู้เรื่องการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพครู และรู้ตัวผู้ประพฤติผิด?
ก. พ้น 1 ปี
ข. พ้น 2 ปี
ค. พ้น 3 ปี
ง. พ้น 4 ปี
ตอบ ก. พ้น 1 ปี

17. จากข้อ 15 สิทธิกล่าวโทษสิ้นสุดเมื่อระยะเวลาตามข้อใดนับแต่ผู้กล่าวโทษรู้เรื่องการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ และรู้ตัวผู้ประพฤติผิด?
ก. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข. คณะกรรมการคุรุสภา
ค. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
ง. คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตอบ ค. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ

18. โทษของผู้ประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพครู มีกี่สถาน?
ก. 4 สถาน
ข. 5สถาน
ค.6สถาน
ง. 7สถาน
ตอบ ข. 5 สถาน

19. ข้อใดไม่เป็นโทษของผู้ประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพครู?
ก. ยกข้อกล่าวหา
ข.ตักเตือน
ค. ภาคทัณฑ์
ง. ตัดเงินเดือน
ตอบ ง. ตัดเงินเดือน

20. โทษ พักใบอนุญาต ผู้ประพฤติจรรยาบรรณของวิชาชีพครู มีจำนวนกี่ปี?
ก. ไม่เกิน 3 ปี
ข. ไม่เกิน 4 ปี
ค. ไม่เกิน 5 ปี
ง. ไม่เกิน 6 ปี
ตอบ ค. ไม่เกิน 5 ปี

21. ผู้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จะขออีกได้เมื่อใด?
ก. พ้น 2 ปี นับแต่ถูกสั่งเพิกถอน
ข. พ้น 3 ปี นับแต่ถูกสั่งเพิกถอน
ค. พ้น 4 ปี นับแต่ถูกสั่งเพิกถอน
ง. พ้น 5 ปี นับแต่ถูกสั่งเพิกถอน
ตอบ ง. พ้น 5 ปี นับแต่ถูกสั่งเพิกถอน

22. ครู ถูกลงโทษ สำหรับผู้ประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพครู มีสิทธิดำเนินการเพื่อรักษาสิทธิของตนเอง ได้ตามข้อใด?
ก. ร้องทุกข์
ข. ร้องเรียน
ค. อุทธรณ์
ง. ฎีกา
ตอบ ค. อุทธรณ์

23. จากข้อ 22 ต้องดำเนินการต่อองค์คณะบุคคลในข้อใด?
ก. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข.คณะกรรมการคุรุสภา
ค. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
ง. คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตอบ ข.คณะกรรมการคุรุสภา

24. จากข้อ 23 ต้องดำเนินการภายในระยะเวลาเท่าใด?
ก. 7 วันนับแต่วันได้รับแจ้งคำวินิจฉัย
ข.10 วัน นับแต่วันได้รับแจ้งคำวินิจฉัย
ค.15 วัน นับแต่วันได้รับแจ้งคำวินิจฉัย
ง. 30 วัน นับแต่วันได้รับแจ้งคำวินิจฉัย
ตอบ ง. 30 วัน นับแต่วันได้รับแจ้งคำวินิจฉัย

25. ผู้ใดประกอบอาชีพครูโดยไม่ได้รับอนุญาตต้องได้รับระวางโทษตามข้อใด?
ก. จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ
ข. จำคุกไม่เกิน 1 ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ
ค. จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ
ง. จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ
ตอบ ข. จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ

26. ผู้ใดประกอบอาชีพครูในระหว่างพักใบอนุญาตต้องได้รับการระวางโทษตามข้อใด?
ก. จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ
ข. จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ
ค. จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ
ง. จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ
ตอบ ค. จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ

27. ผู้ใดแสดงให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนมีสิทธิ์พร้อมจะประกอบวิชาชีพควบคุมโดยไม่ได้รับอนุญาตต้องระวางโทษ ตามข้อใด?
ก. จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ
ข. จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ
ค. จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ
ง. จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ
ตอบ ค. จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ

28. ครูควรรับผิดชอบต่อสิ่งใดมากที่สุด?
ก. โรงเรียน
ข. นักเรียน
ค. ผู้ร่วมงาน
ง. ชุมชน
ตอบ ข. นักเรียน

29. อาชีพใดที่ใช้กำลังความคิดและสมองเป็นหลัก?
ก. Technican
ข. Labour
ค.Profession
ง.Semilabour
ตอบ ค.Profession

30. พฤติกรรมในข้อใดที่แสดงว่าไม่มีความสามารถทางวิชาชีพครู?
ก. ใช้อุปกรณ์การสอนชนิดเดียวกันทุกเนื้อหาวิชา
ข. เขียนจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรมได้ถูกต้อง
ค. จัดบรรยากาศในชั้นเรียนได้เหมาะสมทุกเนื้อหาทุกวิชา
ง. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้เหมาะสมกับเนื้อหาวิชา
ตอบ ก.ใช้อุปกรณ์การสอนชนิดเดียวกันทุกเนื้อหาทุกวิชา

31. เรื่องใดต่อไปนี้มิใช่ลักษณะสำคัญของวิชาชีพชั้นสูง?
ก. วิธีการแห่งปัญญา
ข. ทักษะและเทคนิคพิเศษ
ค. จรรยาบรรณ
ง. เสรีภาพในการใช้วิชาชีพ
ตอบ ข. ทักษะและเทคนิคพิเศษ

32. คำเปรียบเทียบข้อใดชี้ให้เห็นว่าครูเป็นบุคคลที่ควรเคารพนับถือ?
ก. ครู คือ แม่พิมพ์ของชาติ
ข. ครู คือเรือจ้าง
ค. ครู คือ ปูชนียบุคคล
ง. ครู คือ ผู้ยกระดับสติปัญญาของมนุษย์
ตอบ ค. ครู คือ ปูชนียบุคคล

33. บุคคลใดที่ได้ชื่อว่าเป็นครูคนแรกบุตร?
ก. อุปัชฌาจารย์
ข. บุพพาจารย์ บูรพาจารย์
ค. ปรมาจารย์
ง. อาจารย์
ตอบ ข. บุพพาจารย์ บูรพาจารย์

34. ถ้าขาดข้อใดจะเป็นอุปสรรคต่อวิชาชีพครูอย่างยิ่ง?
ก. การถ่ายทอดความรู้
ข. ความศรัทธา
ค. เงินเดือน
ง. สวัสดิการ
ตอบ ข. ความศรัทธา

35. คุณสมบัติที่สำคัญประจำตัวครู คือข้อใด?
ก. บุคลิกภาพดี
ข. ความรู้ดี
ค. มนุษยสัมพันธ์ดี
ง. สอนดีมีคุณธรรม
ตอบ ง. สอนดีมีคุณธรรม

36. ธรรมะ ที่ครูยึดมั่นเป็นที่ตั้งคือข้อใด?
ก. อิทธิบาท 4
ข. สังคหวัตถุ 4
ค. พรหมวิหาร 4
ง. มรรคและผล
ตอบ ค. พรหมวิหาร 4

37. จรยาบรรณขอบงครูไทย บัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษรและมีกฎหมายรองรับครั้งแรกเมื่อใด?
ก. พ.ศ. 2504
ข.พ.ศ. 2505
ค. พ.ศ. 2506
ง. 2507
ตอบ ค. พ.ศ. 2506

38. ข้อใดไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครูก็ได้ ตามพ.ร.บ. การศึกษา 2542?
ก. คณาจารย์
ข. วิทยากรพิเศษ
ค. ผู้อำนวยการวิทยาลัย
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ข. วิทยากรพิเศษ

39. ครูต้องมีความรู้เกี่ยวกับอะไร?
ก. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
ข. ความก้าวหน้าในอาชีพ
ค. การหารายได้จาการสอนพิเศษ
ง. การทำผลงานทางวิชาการ
ตอบ ก. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

40. ครูที่ได้รับยกย่องว่า”สอนดี”คือข้อใด
ก. เลือกวิธีสอนใหม่ๆมาใช้
ข. สอนตามแผนการสอน
ค. สอนให้เหมาะกับเนื้อหาและจุดมุ่งหมาย
ง.สอนตามข้อตกลงระหว่างครูกับนักเรียน
ตอบ ค. สอนให้เหมาะกับเนื้อหาและจุดมุ่งหมาย

41. จาการวิจัยของเฉลียว บุรีภักดี พบข้อบกพร่องของครูในด้านใดมากที่สุด?
ก. ไม่รับผิดชอบการงาน มัวเมาในอบายมุข
ข.ประพฤติไม่เหมาะสมแต่งกายไม่สุภาพ
ค. ชอบนินทา,พูดจาไม่สุภาพ
ง. เจ้าอารมณ์ จู้จี้ขี้บ่น
ตอบ ข.ประพฤติไม่เหมาะสมแต่งกายไม่สุภาพ

42. ลักษณะของครูที่ดีตามเกณฑ์มาตรฐานของคุรุสภา เป็นอย่างไร?
ก. มีบุคลิกภาพดีตรงเวลา
ข. รอบรู้สอนดีมีคุณธรรม มุ่งมั่นพัฒนา
ค. เสียสละมีความยุติธรรม
ง. มีความประพฤติดี ซื่อสัตย์
ตอบ ข. รอบรู้สอนดีมีคุณธรรม มุ่งมั่นพัฒนา

43. เป้าหมายสำคัญของครูที่ต้องการให้เกิดแก่ตัวนักเรียนคือข้อใด?
ก. ความรู้
ข. ความดี
ค. ความคิด
ง. ความสามารถ
ตอบ ข. ความดี

44. สังคมมีความคาดหวังว่าสิ่งใดสามารถแก้ปัญหาสังคมได้?
ก. เศรษฐกิจ
ข. กฎหมาย
ค. การศึกษา
ง. วัฒนธรรม
ตอบ ค. การศึกษา

45. คำว่า “อาจารย์” แต่เดิมใช้เรียกบุคคลกลุ่มใด?
ก. ครูในโรงเรียน
ข. อาจารย์ในมหาวิทยาลัย
ค. พระภิกษุสงฆ์ในพุทธศาสนา
ง.บัณฑิต นักปราชญ์
ตอบ ค. พระภิกษุสงฆ์ในพุทธศาสนา

46. วิชาชีพชั้นสูง หมายถึงข้อใด?
ก. Profession
ข.Labour
ค. Semilabour
ง.Techician
ตอบ ก.Profession

47. อาชีพใดเป็นอาชีพที่สังคมยกย่องมากที่สุด?
ก. ตำรวจ
ข. ทหาร
ค. พยาบาล
ง.ครู
ตอบ ง. ครู

48. ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด?
ก. วิชาชีพชั้นสูงจะต้องมีจรรยาบรรณ
ข. วิชาชีพชั้นสูงเน้นการบริการต่อสังคมมากกว่าการหาผลประโยชน์
ค. วิชาชีพชั้นสูงจะต้องอาศัยความรู้ ความคิด สติปัญญาเป็นหลัก
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

49. คำว่า”ครูมาจากรากศัพท์” ภาษาใด?
ก. ภาษาบาลี
ข. ภาษาสันสกฤต
ค. ภาษาละติน
ง. ภาษากรีก
ตอบ ข. ภาษาสันสกฤต

50. ข้อใดให้ความหมายของคำว่า”ครู” ถูกต้องที่สุด?
ก. ครู คือ แสงเทียนและดวงประทีป
ข. ครู คือ แม่พิมพ์ของชาติ
ค. ครู คือ ผู้ให้ ผู้ควรแก่ศิษย์เคารพ
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

51. ความหมายใดตรงกับว่า”ครู”?
ก. เบา
ข. หนัก
ค. สูง
ง. ต่ำ
ตอบ ข. หนัก

52. ครู คือ ปูชนียบุคคล คำว่า” ปูชนียบุคคล” ตรงกับความหมายใด?
ก. ผู้ที่ควรแก่การยกย่อง
ข.ผู้ที่ควรแก่การเคารพ
ค. ผู้ที่ควรแก่การนับถือ
ง.ผู้ที่ควรแก่การบูชา
ตอบ ข. ผู้ที่ควรแก่การเคารพ

53. ในบทบัญญัติมาตรฐาน 38 (ก) ตำแหน่งซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้สอนในหน่วยงานการศึกษาบัญญัติไว้กี่ตำแหน่ง?
ก. 3 ตำแหน่ง
ข. 4 ตำแหน่ง
ค. 5 ตำแหน่ง
ง. 6 ตำแหน่ง
ตอบ ง. 6 ตำแหน่ง

54. คำว่า”อาจารย์” ตามพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให้ความหมายตรงกับข้อใด?
ก. ผู้สั่งสอน คำที่ใช้เรียกนำหน้าบุคคลเพื่อแสดงความยกย่องว่ามีความรู้ในทางใดทางหนึ่ง
ข. ผู้สั่งสอนและอบรมความประพฤติปฏิบัติ
ค. ผู้สั่งสอนในมหาวิทยาลัย
ง. ผู้สั่งสอนทำหน้าที่ทางด้านวิชาการเรียนการสอน
ตอบ ก. ผู้สั่งสอน คำที่ใช้เรียกนำหน้าบุคคลเพื่อแสดงความยกย่องว่ามีความรู้ในทางใดทางหนึ่ง

55. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 ให้คำกำจัดความไว้ว่า”คณาจารย์” หมายถึงข้อใด?
ก. บุคลากรกระทำหน้าที่หลักในการสอนในสถานศึกษา
ข. บุคลากรหน้าที่หลักในการวิจัยในสถานศึกษา
ค. บุคลากรหน้าที่หลักในการสอนและวิจัยในสถานศึกษา
ง. บุคลากรหน้าที่หลักในการสอนและวิจัยในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน
ตอบ ง. บุคลากรหน้าที่หลักในการสอนและวิจัยในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน

56. คำสอนเรื่อง”กัลยาณมิตร”ธรรม 7” คำว่า””ภาวนีโย” ตรงกับข้อใด?
ก. น่ารัก
ข. รู้จักพูด
ค. น่ายกย่อง
ง. อดทนต่อถ้อยคำ
ตอบ ค. น่ายกย่อง

57. หน้าที่ของครูที่จำเป็นมากที่สุด คือข้อใด?
ก. การสอนและอบรม
ข. การแนะแนวและชี้นำ
ค. การศึกษาค้นคว้าและวิจัย
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ก. การสอนและอบรม

58.ผู้บริหารการศึกษา หมายถึง ข้อใด?
ก. บุคคลซึ่งหน้าที่สนับสนุนการศึกษา
ข. บุคลซึ่งหน้าที่ผู้บริหารการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
ค. บุคคลซึ่งปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้บริหารนอกสถานศึกษาในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ง. บุคคลซึ่งทำหน้าที่บริหารการศึกษาทางด้านการเรียนการสอนทั้งสอนทั้งภาครัฐและเอกชน
ตอบ ค. บุคคลซึ่งปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้บริหารนอกสถานศึกษาในระดับเขตพื้นที่การศึกษา

59. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมีทั้งหมดกี่คน?
ก. 18 คน
ข. 19 คน
ค. 20 คน
ง. 21 คน
ตอบ ข. 19 คน

60. ผู้ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่าเท่าใด?
ก. 18 ปีบริบูรณ์
ข. 20 ปีบริบูรณ์
ค. 21 ปีบริบูรณ์
ง. 25 ปี บริบูรณ์
ตอบ ข. 20 ปีบริบูรณ์

61. องค์กรวิชาชีพครูในปัจจุบันคือข้อใด?
ก. สภาวิชาชีพครู
ข. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ค. คุรุสภา
ง. ถูกทั้ง ข้อ ข. และ ค.
ตอบ ง. ถูกทั้ง ข. และ ค.

62. ผู้ประกอบวิชาชีพ ต้องผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษา ไม่น้อยกว่ากี่ปี?
ก. 1 ปี
ข. 2 ปี
ค. 3 ปี
ง. 4 ปี
ตอบ ก. 1 ปี

63. ประธานกรรมการคุรุสภา คือใคร?
ก. รัฐมนตรี
ข. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ค. เลขาธิการคุรุสภา
ง. ผู้ทรงวุฒิที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง
ตอบ ง. ผู้ทรงวุฒิที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง

64. คุรุสภา เป็นองค์การตามข้อใด?
ก. องค์การมหาชน
ข. องค์การเอกชน
ค. นิติบุคคลในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ
ง. ไม่มีข้อใดถูก
ตอบ ค. นิติบุคคลในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ

65. หน้าที่ของคุรุสภา ตรงกับข้อใด?
ก. ควบคุมและรักษามาตรฐานวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ข. ควบคุมส่งเสริมสวัสดิการและสนับสนุนการศึกษา
ค. ควบคุมการสอนการเรียนของบุคลากรทางการศึกษา
ตอบ ก. ควบคุมและรักษามาตรฐานวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา

66. คุรุสภา เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอย่างไร?
ก. สภาครู
ข. สมาคมวิชาชีพครู
ค. องค์กรวิชาชีพครู
ง. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตอบ ง. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา

67. คุรุสภา มีวัตถุประสงค์อย่างไร?
ก. กำหนดมาตรฐานวิชาชีพครู
ข. ส่งเสริมการวิจัยเกี่ยวกับวิชาชีพครู
ค. กำหนดนโยบายและแผนพัฒนาวิชาชีพ
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

68. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของคุรุสภา?
ก. กำหนดมาตรฐานวิชาชีพ
ข. พักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต
ค. ออกใบอนุญาตแก่ผู้ขอประกอบวิชาชีพ
ง. ดำเนินงานด้านสวัสดิการแก่ผู้ประกอบวิชาชีพ
ตอบ ง. ดำเนินงานด้านสวัสดิการแก่ผู้ประกอบวิชาชีพ

69. บุคคลใดไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษา?
ก. ครู
ข. คณาจารย์
ค. ผู้บริหารการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ง. ผู้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตอบ ข. คณาจารย์

70. ใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษามีกี่ประเภท?
ก. 2 ประเภท
ข. 3 ประเภท
ค. 4 ประเภท
ง. 5 ประเภท
ตอบ ค. 4 ประเภท

ขอบคุณข้อมูลจากผู้จัดทำมา ณ ที่นี้ครับที่มา http://www.dimonload.com/index.php?topic=3579.0 | เพจ รวมพลคนสอบครูผู้ช่วย วิทยากร บัวแสงใส

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here