เตรียมพร้อมสอบ แนวข้อสอบวิชาชีพครูพร้อมเฉลย (คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมสำหรับครู)
เตรียมพร้อมสอบ แนวข้อสอบวิชาชีพครูพร้อมเฉลย (คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมสำหรับครู)

เตรียมพร้อมสอบ แนวข้อสอบวิชาชีพครูพร้อมเฉลย (คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมสำหรับครู)

ครูอาชีพดอทคอม เชิญชวนคุณครูทุกท่านมาทบทวน เตรียมพร้อม สอบวิชาชีพครู แนวข้อสอบวิชาชีพครูพร้อมเฉลย (คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมสำหรับครู) จำนวน 90 ข้อในลิงก์ด้านล่าง

เตรียมพร้อมสอบ แนวข้อสอบวิชาชีพครูพร้อมเฉลย (คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมสำหรับครู)
เตรียมพร้อมสอบ แนวข้อสอบวิชาชีพครูพร้อมเฉลย (คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมสำหรับครู)

แนวข้อสอบวิชาชีพครูพร้อมเฉลย คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมสำหรับครู

 1. พฤติกรรมที่เป็นปัญหาของนักเรียนเกิดจากสาเหตุใด?
  ก.ไม่ได้เรียนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียง
  ข.มีพ่อแม่คอยเคี่ยวเข็ญ
  ค.สิ่งแวดล้อมชักจูง
  ง.มีจริยธรรมต่ำ
  ตอบ ง. มีจริยธรรมต่ำ
 2. คุณธรรมสำหรับครูคือข้อใด?
  ก. คุณงามความดีของคนที่เป็นครู
  ข. มีพฤติกรรมที่ดีเป็นที่ยอมรับของสังคม
  ค. มีความเสียสละมีความยุติธรรม
  ง. ถูกทุกข้อ
  ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
 3. จริยธรรม หมายถึงข้อใด?
  ก. ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ
  ข. คำสั่งสอน
  ค. หลักปฏิบัติในทางศาสนา
  ง. ไม่มีข้อถูก
  ตอบ ก. ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ
 4. ความรู้จริยธรรม หมายถึงข้อใด?
  ก. การมีความรู้สึกต่อพฤติกรรมต่างๆ
  ข. การแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ต่อสังคม
  ค. ความรู้เกี่ยวกับสังคมสามรถบอกได้ว่า การกระทำใดดี การกระทำใดไม่ดีเหมาะสมมากน้อยเพียงใด
  ง. เหตุผลที่ใช้เป็นเกณฑ์ใสการเลือกหรือไม่เลือกกระทำ
  ตอบ ค. ความรู้เกี่ยวกับสังคมสามรถบอกได้ว่า การกระทำใดดี การกระทำใดไม่ดีเหมาะสม
  มากน้อย เพียงใด
 5. พฤติกรรมเชิงจริยธรรม หมายถึงข้อใด?
  ก. การแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของสังคมและปฏิเสธการแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของสังคม
  ข. เบื้องหลังการกระทำของบุคคลใช้เป็นเกณฑ์ในการเลือกกระทำ
  ค. ความรู้สึกต่อพฤติกรรมต่างๆ ในทางที่ชอบหรือไม่ชอบ
  ง. ไม่มีข้อถูก
  ตอบ ก. การแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของสังคมและปฏิเสธการแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
  ของสังคม
 6. ความสัมพันธ์ของคุณธรรมและจริยธรรมหมายถึงข้อใด?
  ก. เป็นเรื่องเดียวกัน
  ข. เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกัน
  ค. เป็นเรื่องการกระทำของบุคคล
  ง. เป็นเรื่องที่อยู่ในจิตใจของบุคคล
  ตอบ ข. เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกัน
 7. พัฒนาการทางจริยธรรม หมายถึงข้อใด?
  ก. 2 ขั้น
  ข. 3 ขั้น
  ค. 4 ขั้น
  ง. 5 ขั้น
  ตอบ ข. 3 ขั้น
 8. ขั้นก่อนจริยธรรมของPaigaetหมายถึงข้อใด?
  ก. ระดับจริยธรรมของเด็กอายุ 0-2 ปี
  ข.ระดับจริยธรรมของเด็กอายุ 2-6 ปี
  ค.ระดับจริยธรรมของเด็กอายุ 6-10 ปี
  ง.ระดับจริยธรรมของเด็กอายุ 10-15 ปี
  ตอบ ก. ระดับจริยธรรมของเด็กอายุ 0-2 ปี
 9. ขั้นการให้เหตุผลเชิงพฤติกรรมของ Kohlberg ระดับตามเกณฑ์สังคม อายุ 10-13 ปีตรงกับข้อใด?
  ก. การหลบหลีกการลงโทษ
  ข. การแสวงหารางวัล
  ค. การทำตามสิ่งที่ผู้อื่นเห็นชอบ
  ง. การทำตามคำมั่นสัญญา
  ตอบ ค. การทำตามสิ่งที่ผู้อื่นเห็นชอบ
 10. ขั้นการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมของ Kohlbergขั้นที่ 6 หมายถึงข้อใด?
  ก. การยึดถืออุดมคติสากลหรือจริยธรรมสากล(วัยผู้ใหญ่)
  ข. การทำหน้าที่ทางสังคมหรือระบบสังคมและมโนธรรม
  ค. การทำตามคำสัญญาและสิทธิ
  ง. การแสวงหารางวัลหรือการตอบสนองตามความต้องการ
  ตอบ ก.การยึดถืออุดมคติสากลหรือจริยธรรมสากล(วัยผู้ใหญ่)
 11. คุณธรรมข้อใดไม่จัดอยู่ตามแนวคิด อริสโตเติล?
  ก. ความรอบคอบ
  ข. การรู้จักประมาณ
  ค. การอดทน
  ง. ความยุติธรรม
  ตอบ ค. การอดทน
 12. พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัส”การรู้จักข่มใจ”หมายถึงข้อใด?
  ก. ความจริงใจต่อตนเอง
  ข. การรู้จักฝึกใจตนเอง
  ค. การประพฤติปฏิบัติต่อสิ่งที่เป็นประโยชน์
  ง. รู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อส่วนร่วม
  ตอบ ข. การรู้จักฝึกใจตนเอง
 13. สังคหวัตถุ 4 คือ คุณธรรมในข้อใด?
  ก. เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจคน
  ข. เป็นเครื่องทำให้ประสบความสำเร็จ
  ค. เป็นคุณธรรมของผู้ครองเรือน
  ง. เป็นคุณธรรมของผู้เป็นผู้ใหญ่
  ตอบ ก. เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจคน
 14. คุณธรรมที่ทำให้ประสบความสำเร็จ หมายถึง ข้อใด?
  ก. พรหมวิหาร 4
  ข. สังคหวัตถุ 4
  ค. ธรรมของฆราวาส 4
  ง. อิทธิบาท 4
  ตอบ ง. อิทธิบาท 4
 15. การที่คนเรารู้จักแยกแยะว่าสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งสุขสิ่งนี้เป็นแห่งเหตุตรงกับสัปปุริธรรม 7 ข้อใด?
  ก. อัตตญญุตา
  ข. ธัมมัญญุตา
  ค. อัตถัญญตา
  ง. มัตตัญญุตา
  ตอบ ข. ธัมมัญญุตา
  • ธรรมใดเป็นเครื่องคุ้มครองโลก?
   ก. ขันติ
   ข. โสรัจจะ
   ค. หิริโอตัปปะ
   ง. สัจจะ
   ตอบ ค. หิริโอปตัปปะ
  • 17.อคติ 4 คือ คุณธรรมข้อใด?
   ก. ธรรมที่ควรรักษาไว้เป็นนิจ
   ข. ธรรมของผู้ครองเรือน
   ค. ธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจคน
   ง. ธรรมที่ไม่ควรประพฤติ
   ตอบ ง. ธรรมที่ไม่ควรประพฤติ
   • โทสาคติ หมายถึงข้อใด?
    ก. ลำเอียงเพราะรักใคร่
    ข. ลำเอียงเพราะไม่ชอบกัน
    ค. ลำเอียงเพราะเขลา
    ง. ลำเอียงเพราะกลัว
    ตอบ ข. ลำเอียงเพราะไม่ชอบกัน
   • สิ่งใดสามารถยับยั้งความโกรธได้?
    ก. เมตตา กรุณา
    ข. มุทิตา อุเบกขา
    ค. สติ สัมปัญชัญญะ
    ง. ฉันทะ วิริยะ
    ตอบ ค. สติ สัมปัญชัญญะ
   • ผลดีของการมีสติหมายถึง ข้อใด?
    ก. รู้ว่าใครจะทำอะไร
    ข. รู้เหตุการณ์ล่วงหน้า
    ค. รู้ว่าตนเองกำลังทำอะไร
    ง. รู้อดีตชาติของตนเอง
    ตอบ ค. รู้ว่าตนเองกำลังทำอะไร
   • การที่คนเรามีใจจ่ออยู่สิ่งที่กระทำ มีความหมายตรงกับข้อใด?
    ก. มีศีล
    ข. มีสมาธิ
    ค. มีปัญญา
    ง. มีสติ
    ตอบ ข. มีสมาธิ
   • ศีลในข้อใดทำให้คนเรามีสติ?
    ก. ศีลข้อ 1
    ข. ศีล 3 ข้อ
    ค. ศีล 4 ข้อ
    ง. ศีล 5 ข้อ
    ตอบ ง. ศีล 5 ข้อ
   • ความจริง หรือความเสื่อมของสังคม วัดได้จากอไร?
    ก. ค่านิยม
    ข. วัฒนธรรม
    ค. ความสามัคคี
    ง. กฎหมายระเบียบข้อบังคับ
    ตอบ ข. วัฒนธรรม
   • ค่านิยมในชนบท หมายถึงข้อใด?
    ก. เห็นแก่ตัวไม่เชื่อใจใคร
    ข. ชอบจัดพิธีชอบแข่งขัน
    ค. เชื่อโชคลาภรักญาติพี่น้อง
    ง. รักเทิดทูนสถาบันชาติ
    ตอบ ค. เชื่อโชคลาภรักญาติพี่น้อง
   • ค่านิยมของสังคมเมืองมีลักษณะใด?
    ก. เชื่อถือโชคลาง
    ข. เห็นแก่ตัวไม่เชื่อใจใคร
    ค. พึ่งพาอาศัยกัน
    ง. เป็นส่วนตัวมากเกินไป
    ตอบ ข. เห็นแก่ตัวไม่เชื่อใจใคร
   • ค่านิยม เกิดขึ้นจากสาเหตุใด?
    ก. วัฒนธรรม
    ข. ประเพณี
    ค. ความคิด
    ง. การยอมรับ
    ตอบ ง. การยอมรับ
   • ค่านิยมทางจริยธรรม หมายถึงข้อใด?
    ก. ทำให้เกิดความรับผิดชอบชั่วดี
    ข. ทำให้เกิดความซาบซึ้ง
    ค. ทำให้เกิดความรักความเข้าใจ
    ง. ทำให้ชีวิตและร่างกายอยู่รอด
    ตอบ ก. ทำให้เกิดความรับผิดชอบชั่วดี
   • ค่านิยมทางวัตถุ หมายถึง ข้อใด?
    ก. พรหมวิหาร 4
    ข. ปัจจัย 4
    ค. อิทธิบาท 4
    ง. อริยสัจ 4
    ตอบ ข. ปัจจัย 4
   • ค่านิยมที่เกี่ยวข้องกับความสมบรูณ์ของชีวิตและความศรัทธา?
    ก. ค่านิยมทางจริยธรรม
    ข. ค่านิยมทางสังคม
    ค. ค่านิยมทางศาสนา
    ง. ค่านิยมทางวัตถุ
    ตอบ ค. ค่านิยมทางศาสนา
   • ค่านิยมที่นักวิทยาศาสตร์พยายามค้นหากฎหมายแห่งธรรมชาติ?
    ก. ค่านิยมทางสังคม
    ข. ค่านิยมทางศาสนา
    ค. ค่านิยมทางสุนทรียภาพ
    ง. ค่านิยมทางความจริง
    ตอบ ง. ค่านิยมทางความจริง
   • Moral values หมายถึงข้อใด?
    ก. ค่านิยมทางศาสนา
    ข. ค่านิยมทางวัตถุ
    ค. ค่านิยมทางสุนทรียภาพ
    ง. ค่านิยมทางความจริง
    ตอบ ค. ค่านิยมทางจริยธรรม
   • สาโรธ บังศรี จำแนกค่านิยม ออกเป็น 2 ประเภท คือข้อใด?
    ก. ค่านิยมพื้นฐาน,ค่านิยมทางศาสนา
    ข. ค่านิยมพื้นฐาน,ค่านิยมทางความจริง
    ค. ค่านิยมทางพื้นฐาน, ค่านิยมทางสังคม
    ง. ค่านิยมพื้นฐาน,ค่านิยมวิชาชีพ
    ตอบ ง. ค่านิยมพื้นฐาน,ค่านิยมวิชาชีพ
   • ค่านิยมใดมีผลกระทบต่อพฤติกรรมของคนในสังคมมากที่สุด?
    ก. ค่านิยมทางวัตถุ
    ข. ค่านิยมทางความจริง
    ค. ค่านิยมทางสังคม
    ง. ค่านิยมทางจริยธรรม
    ตอบ ก. ค่านิยมทางวัตถุ
   • ค่านิยมเป็นตัวกำหนดสิ่งใด ของคนในสังคม?
    ก. การตอบสนอง
    ข. พฤติกรรม
    ค. การยอมรับ
    ง. ถูกทุกข้อ
    ตอบ ง. การตอบสนอง พฤติกรรม การยอมรับ
   • “สังคมใดที่มีค่านิยมถกต้องเหมาะสม สังคมนั้นย่อมมีความเจริญก้าวหน้า” คำกล่าวนี้ หมายถึงข้อใด?
    ก. ค่านิยมไม่มีผลกระทบต่อความเจริญ
    ข. ค่านิยมมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
    ค. ค่านิยมมีผลกระทบต่อความเจริญและความเสื่อมของสังคม ตลอดจนความมั่นคงของชาติ
    ง. ค่านิยมมีผลกระทบต่อความเจริญและเศรษฐกิจเพียงเล็กน้อย
    ตอบ ค. ค่านิยมมีผลกระทบต่อความเจริญและความเสื่อมของสังคม ตลอดจนความมั่นคงของชาติ
   • “ค่านิยมวิชาชีพ” หมายถึงข้อใด?
    ก. มีวินัยและอุดมการณ์ในวิชาชีพของตน
    ข. มีเอกลักษณะในวิชาชีพของตน
    ค. มีบทบาทในวิชาชีพของตน
    ง. ไม่มีข้อถูก
    ตอบ ก. มีวินัยและอุดมการณ์ในวิชาชีพของตน
   • ค่านิยมของความเป็นเจ้าขุนมูลนาย มียศถาบรรดาศักดิ์ เป็นค่านิยมแบบใด?
    ก. ค่านิยมในการยอมรับนับถือ
    ข. ค่านิยมแบบศักดินา
    ค. ค่านิยมทางวัฒนธรรม
    ง. ค่านิยมตามกระแสและสภาวะสังคม
    ตอบ ข. ค่านิยมแบบศักดินา
   • ค่านิยม ยอมรับเรื่องบุญวาสนา กรรมเก่า เชื่อถือโชคลาภ เป็นค่านิยมสังคมไทยในข้อใด?
    ก. สังคมชั้นกลาง
    ข.สังคมชั้นสูง
    ค. สังคมชนบท
    ง. สังคมเมือง
    ตอบ ค. สังคมชนบท
   • พิธีรดน้ำในการสมรส การทำขวัญนาค เป็นค่านิยมของศาสนาใด?
    ก. ศาสนาพราหมณ์
    ข. ศาสนาพุทธ
    ค. ศาสนาฮินดู
    ง. ศาสนาอิสลาม
    ตอบ ก. ศาสนาพราหมณ์
   • อารยธรรมใดมีผลต่อค่านิยมสังคมไทยมากที่สุด?
    ก. เอเชียตะวันออก
    ข. เอเชียกลาง
    ค. ยุโรปตะวันตก
    ง. ไม่มีข้อถูก
    ตอบ ค. ยุโรปตะวันตก
    44.การซื้อของใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน หมายถึงข้อใด?
    ก. ความนิยมทางความจริง
    ข. ค่านิยมทางวัตถุ
    ค. ค่านิยมทางสังคม
    ง. ค่านิยมทางพื้นฐาน
    ตอบ ข. ค่านิยมทางวัตถุ
   • ค่านิยมใด สมควรแก้ไขในสังคมไทย?
    ก. การเคารพผู้อาวุโส
    ข. การให้ความสำคัญกับเงินมากเกินไป
    ค. การพึ่งพาอาศัยร่วมมือกัน
    ง. การพึ่งพาศักดิ์สิทธิ์ โชคลาภ
    ตอบ ข. การให้ความสำคัญกับเงินมากเกินไป
    46.ความแตกต่างระหว่างสังคมชนบทและสังคมเมือง เห็นได้ชัดที่สุดคือข้อใด?
    ก. ความซื่อสัตย์สุจริต
    ข. ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
    ค. ความสามัคคี
    ง. ความกตัญญูกตเวที
    ตอบ ข. ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
   เตรียมพร้อมสอบ แนวข้อสอบวิชาชีพครูพร้อมเฉลย (คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมสำหรับครู)
   เตรียมพร้อมสอบ แนวข้อสอบวิชาชีพครูพร้อมเฉลย (คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมสำหรับครู)
   1. เมื่อสภาพสังคมเปลี่ยนค่านิยมจะเป็นเช่นไร?
    ก. เปลี่ยนแปลงไปตามสังคม
    ข. คงที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
    ค. เปลี่ยนแปลงเล็กน้อย
    ง. เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
    ตอบ ก. เปลี่ยนแปลงไปตามสังคม
   2. ค่านิยมเป็นตัวชี้วัดความเปลี่ยนแปลงให้แก่สังคมในด้านใดมากที่สุด
    ก. เศรษฐกิจ
    ข. วัฒนธรรม
    ค. ความก้าวหน้า
    ง. การศึกษา
    ตอบ ข.วัฒนธรรม
   3. ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ เป็นความหมายของข้อใด?
    ก. คุณธรรม
    ข. จริยธรรม
    ค. วัฒนธรรม
    ง. ศีลธรรม
    ตอบ ข. จริยธรรม
   4. สภาพคุณงามความดีในจิตใจ เป็นความหมายของข้อใด?
    ก. คุณธรรม
    ข. จริยธรรม
    ค. วัฒนธรรม
    ง. ศีลธรรม
    ตอบ ก. คุณธรรม
   5. ความรู้ หรือความรู้สึกต่อพฤติกรรมต่างๆ ในทางที่ชอบ หรือไม่ชอบ เรียกว่าอะไร?
    ก. ความรู้เชิงจริยธรรม
    ข. เจตคติเชิงจริยธรรม
    ค. เหตุผลเชิงจริยธรรม
    ง. พฤติกรรมเชิงจริยธรรม
    ตอบ ข. เจตคติเชิงจริยธรรม
   6. วัยใดสามารถตัดสินใจด้วยตนเองว่าสิ่งใดควรกระทำหรือไม่ควรกระทำ ตามทฤษฏีการพัฒนา
    ทางจริยธรรม?
    ก. อายุ 0-2 ปี
    ข. อายุ 2-8 ปี
    ค. อายุ 8 ปีขึ้นไป
    ง. อายุ 12 ปีขึ้นไป
    ตอบ ข. อายุ 2-8 ปี
   7. ข้อใดไม่เป็นหลักคุณธรรมตามแนวคิดของ อริสโตเติส?
    ก. รอบรู้
    ข. รอบคอบ
    ค. กล้าหาญ
    ง. รู้จักประมาณ
    ตอบ ก. รอบรู้
    54.ข้อใดไม่เป็นค่านิยมพื้นฐานที่สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ประกาศ?
    ก. การพึ่งตนเอง
    ข. การรักษาความสัตย์
    ค. การประหยัด และออม
    ง. การปฏิบัติตามคุณธรรมของศาสนา
    ตอบ ข. การรักษาความสัตย์
    55.นายต้น เป็นคนที่มีนิสัยสุภาพอ่อนโยนมีมนุษยสัมพันธ์ ตรงกับหลักทศพิธราชธรรม?
    ก. อาชวะ
    ข. มัทวะ
    ค. ตะบะ
    ง. อวิหิงสา
    ตอบ ข. มัทวะ
   8. ครูสมพวง สอนลูกศิษย์เข้าใจตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้และสอบด้วยความสนุกสนานแสดงว่าครูสมศรี
    มีคุณธรรมของกัลยาณมิตร ในข้อใด?
    ก. ครู
    ข. ภาวณีโย
    ค. วัตตา
    ง. วจนขโม
    ตอบ ค. วัตตา
   9. คุณธรรมของครูสังเกตได้จากอะไร?
    ก. การมีเหตุผล
    ข. การประพฤติปฏิบัติ
    ค. การยอมารับของสังคม
    ง. การยกย่องสรรเสริญ
    ตอบ ข. การประพฤติปฏิบัติ
   10. สมานัตตา อยู่ในหลักธรรมข้อใด?
    ก. อิทธิบาท 4
    ข. พรหมวิหาร 4
    ค. สังคหวัตถุ 4
    ง. ฆราวาสธรรม 4
    ตอบ ค. สังคหวัตถุ 4
   11. หลักธรรมที่ทำให้เกิดความสำเร็จในการทำงาน คือ ?
    ก. พรหมวิหาร 4
    ข. อิทธิบาท 4
    ค. สังคหวัตถุ 4
    ง. ฆราวาสธรรม 4
    ตอบ ข. อิทธิบาท 4
   12. ครูปราณี จูงแขนคนแก่ข้ามถนนแสดงว่ามีคุณธรรมตามข้อใด?
    ก. เมตตา
    ข. กรุณา
    ค. มุทิตา
    ง. อุเบกขา
    ตอบ ข. กรุณา
   13. หลักธรรมที่สร้างมนุษยสัมพันธ์คือ?
    ก. พรหมวิหาร 4
    ข. อิทธบาท 4
    ค. สังคหวัตถุ 4
    ง. คุณธรรม 4
    ตอบ ค. สังคหวัตุ 4
   14. ครูวิไลกำลังจะลงโทษนักเรียนที่ทำแบบฝึกหัดไม่ได้ แต่คิดได้ว่ายังไม่สมควรลงโทษ แสดงว่าครูวิไล
    มีคุณธรรมข้อใด?
    ก. สัจจะ
    ข. ทมะ
    ค. ขันติ
    ง. จาคะ
    ตอบ ข. ทมะ
    63.ผู้อำนวยการสถานศึกษา พิจารณาความดีความชอบกรณีพิเศษให้ครูสมยศ เพราะไม่ชอบที่ครูสมยศ
    ชอบแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม แสดงว่าผู้บริหารสถานศึกษามีความลำเอียงในข้อใด?
    ก. ฉันทาคติ
    ข. โทสาคติ
    ค. โมหารคติ
    ง. ภยาคติ
    ตอบ ข. โทสาคติ
   15. ครูวิภาให้การดูแลเพื่อนร่วมงานเป็นอย่างดี แสดงว่าปฏิบัติตามหลักธรรมข้อใด?
    ก. ปุริสถิมทิส
    ข. อุตตรทิส
    ค. อุปริมทิส
    ง. ปัจฉิมทิส
    ตอบ ข. อุตตรทิส
   16. ครูวินัย ประพฤติตนเป็นตนแบบอย่างที่ดีแก่ลูกศิษย์ แสดงว่าปฏิบัติตามหลักธรรมข้อใด?
    ก. นิคคัณเห-นิคคคัณหารหัง
    ข. ปัคคัณเห-ปัคคัณหารหัง
    ค. ทิฏฐานุคติ
    ง. ไม่มีข้อถูก
    ตอบ ค. ทิฏฐานุคติ
   17. การเข้าถึงธรรมะในข้อใดถือว่าเป็นขั้นได้รับผลจากกระทำ?
    ก. ปริยัติธรรม
    ข. ปฏิบัติธรรม
    ค. ปฏิเวท
    ง. โลกธรรม
    ตอบ ค. ปฏิเวท
   18. คุณธรรมของผู้ครองเรือน คือ ?
    ก. สังคหวัตถุ 4
    ข.ฆราวาสธรรม 4
    ค. พรหมวิหาร 4
    ง. อิทธิบาท 4
    ตอบ ข. ฆราวาสธรรม 4
   19. ความเป็นผู้รู้จัดประมาณ ตรงกับข้อใด?
    ก. ธัมมัญญุตา
    ข. มัตตัญญุตา
    ค. กาลัญญุตา
    ง. ปริสัญญุตา
    ตอบ ข.มัตตัญญุตา
   20. การปฏิบัติตนต่อผู้มีอุปการคุณ(ทิศ6)ทักขิณทิสหรือทิศเบื้องขวาได้แก่?
    ก.บิดามารดา
    ข.อาจารย์
    ค. บุตรภรรยา
    ง. มิตร
    ตอบ ข.อาจารย์
   21. “สิ่งที่บุคคลหรือสังคมยึดถือเป็นเครื่องช่วยตัดสินใจและกำหนดกระทำของตนเอง”คือ?
    ก. ค่านิยม
    ข. จริยธรรม
    ค. ประเพณี
    ง. วัฒนธรรม
    ตอบ ก.ค่านิยม
   22. ข้อใดไม่ใช่ ค่านิยมวิชาชีพ ตามแนวคิดของสาโรช บัวศรี?
    ก.วินัยของวิชาชีพของตน
    ข. มารยาทของวิชาชีพของตน
    ค. ธรรมเนียมประเพณีหรือวัฒนธรรม
    ง.พระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับวิชาชีพของตน
    ตอบ ค. ธรรมเนียมประเพณีหรือวัฒนธรรม
   23. ข้อใดเป็นค่านิยมพื้นฐาน ตามแนวคิดของสาโรธ บัวศรี?
    ก. ศีลธรรม
    ข. คุณธรรม
    ค. กฎหมาย
    ง. ถูกทุกข้อ
    ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
   24. แหล่งที่มาของค่านิยมของสังคมไทย คือ ?
    ก. ศาสนา
    ข. ระบบศักดินา
    ค. ระบบเกษตรกรรม
    ง. ถูกทุกข้อ
    ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
   25. ข้อใดเป็นค่านิยมของสังคมชนบทในสังคมไทย?
    ก. ช่วยเหลือจุนเจือกัน
    ข. มีการแข่งขันสูง
    ค. มีเหตุผลไม่งมงาย
    ง. ถูกทุกข้อ
    ตอบ ก. ช่วยเหลือจุนเจือกัน
   26. ข้อใดไม่ใช่ค่านิยมของสังคมเมืองในสังคมไทย?
    ก. นิยมตะวันตก
    ข. ชอบฟุ่มเฟือยหรูหรา
    ค. เห็นแก่ตัว
    ง. ไม่มีข้อถูก
    ตอบ ง. ไม่มีข้อถูก
   27. ท่านตั้งใจจะชมภาพยนตร์เรื่องหนึ่ง พบว่าคนเข้าคิวซื้อตั๋วเป็นแถวยาวมาก ท่านมีเพื่อนอยู่ในคิด
    ต้นๆอาสาจะซื้อตั๋วให้ แต่ท่านก็จะเข้าคิวซ้อเอง ด้วยเหตุผลใด?
    ก. ต้องการให้คนเห็นว่าเป็นผู้ที่มีวัฒนธรรม
    ข. เป็นการรักษาความยุติธรรม
    ค. ถ้าฝากเพื่อนซื้อ คนในแถวคงไม่ยอม
    ง. เป็นความภาคภูมิใจที่สามารถซื้อตั๋วได้ด้วยตนเอง
    ตอบ ข. เป็นการรักษาความยุติธรรม
   28. ถ้าท่านเห็นผู้ร้ายกำลังหลักทรัพย์ และต่อมาผู้ร้ายถูกจับได้ ตำรวจขอร้องให้ท่านเป็นพยาน ท่าจะไม่เป็น
    พยานให้ด้วยเหตุใด?
    ก. เป็นการยุ่งยากเสียเวลา
    ข. เป็นเพียงคดีเล็กๆไม่สำคัญ
    ค. ธรรมเนียมประเพณีหรือวัฒนธรรม
    ง. การเป็นพยานอาจเป็นภัยแก่ตนเองในภายหลัง
    ตอบ ค. ธรรมเนียมประเพณีหรือวัฒนธรรม
   29. มีนักธุรกิจคนหนึ่งได้มอบเงินให้ครูมาลี จำนวน 5,000 บาท โดยแจ้งว่าให้นำไปใช้ในกิจกรรมของโรงเรียน
    โดยไม่ต้องระบุชื่อผู้บริจาค ขณะเดียวกันน้องชายมาลีประสบอุบัติเหตุจำเป็นต้องใช้เงินจำนวนมาก
    แต่ครอบครัวของเธอมีเงินไม่พอหากท่านเป็นครูมาลีคงจะไม่นำเงินก้อนนี้ไป
    ใช้ในการรักษาน้องด้วยเหตุผลข้อใด?
    ก. เพราะไม่มีสิทธิ์ในเงินจำนวนนั้น
    ข. เพราะเป็นการกระทำที่ผิดวัตถุประสงค์
    ค. เพราะถ้าคนอื่นรู้เข้า ข้าพเจ้าคงถูกตำหนิอย่างแรง
    ง. เพราะเป็นการยกยอกทรัพย์และผิดกฎหมาย
    ตอบ ก. เพราะไม่มีสิทธิ์ในเงินจำนวนนั้น
   30. การกระทำและเหตุผลของใครเหมาะสมมากที่สุด?
    ก. บุญสมชอบซื้อของหนีภาษี เพราะเป็นการประหยัด
    ข. บุญชูไม่ทุจริตในการสอบเพราะกลัวถูกจับได้
    ค. บุญศรีสวมหมวกกันน็อคเสมอเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่
    ง. บุญมาหมั่นตรวจตราท่อไอเสียรถยนต์อยู่เสมอ เพราะไม่ต้องการให้อากาศเสีย
    ตอบ ค. บุญศรีสวมหมวกกันน็อคเสมอเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่
   31. ในภาวะที่ค่าครองชีพสูง การทีรายได้เริ่มต้นตามอัตราข้าราชการ ทำให้ครูสนธยามีความรู้สึกต้อยต่ำใน
    สังคมและมีปัญหาทางเศรษฐกิจ ถ้าท่านเป็นเพื่อนของครูสนธยาท่านจะสนับสนุนความคิดของครูสนธยา
    ในประเด็นใด?
    ก. หาโอกาสศึกษาต่อเพื่อพัฒนาตนเองและเพิ่มรายได้
    ข. ควบคุมค่าใช้จ่ายและทำงานให้ดีที่สุด เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ
    ค. สอนพิเศษนอกเวลาราชการทั้งวันเสาร์และวันอาทิตย์ให้มีรายได้มากๆ
    ง. ร่วมทุนกับรุ่นพี่ทำโรงเรียนกวดวิชา ทำหน้าที่สอนและบริหารกิจการด้วย
    ตอบ ข. ควบคุมค่าใช้จ่ายและทำงานให้ดีที่สุด เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ
   32. ในวันที่ครูสั่งให้นักเรียนต้องส่งรายงานตามที่ได้ตกลงกันเอาไว้แล้วตั้งแต่ต้นและมีข้อกำหนดที่ชัดเจนว่า
    หากใครทำผิดกติกานี้จะได้ 0 คะแนนปรากฏว่ามีนักเรียนคนหนึ่งนำมาส่งในวันรุ่งขึ้น พร้อมทั้งอ้างว่า
    มีปัญหาจำเป็นเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่พิมพ์งานฉบับนั้น ท่านคิดว่าครูจัดการกับปัญหานี้อย่างไร?
    ก. ต้องให้ชี้แจงเหตุผลของการส่งช้าให้นักเรียนทุกคนทราบ พร้อมทั้งหักคะแนน
    ข. ต้องให้ 0 คะแนน ตามที่ตกลงไว้แล้ว เพื่อเป็นการแสดงให้ทึกคนรู้ว่าท่านทำตามกติกา
    ค. ต้องไปสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้น หากพบว่าเป็นจริงก็หักคะแนนออกครึ่งหนึ่ง
    ง. ต้องเผชิญผู้ปกครองได้ทราบเพื่อจะได้ช่วยหาทางแก้ไข
    ตอบ ก. ต้องให้ชี้แจงเหตุผลของการส่งช้าให้นักเรียนทุกคนทราบ พร้อมทั้งหักคะแนน
   33. ท่านได้พบว่าลูกศิษย์คนหนึ่งในชั้นเรียนที่ท่านเป็นครูประจำชั้นมีผลการเรียนต่ำลงกว่าเดิมมากและ
    มีท่าทีซึมเศร้าท่านควรจะทำอย่างไร?
    ก. เรียกมาพูดคุย และให้คำแนะนำ
    ข. ส่งให้เข้ารับการปรึกษากับฝ่ายแนะแนว
    ค. สอบถามข้อมูลจากครูผู้สอนคนอื่น และเพื่อนสนิท
    ง. แจ้งให้ผู้ปกครองได้ทราบ เพื่อจะได้ช่วยหาทางแก้ไข
    ตอบ ก. เรียกมาพูดคุย และให้คำแนะนำ
   34. จากความเชื่อที่ว่า การปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของศาสนา ผู้ปฏิบัติจะพบแต่ความโชคดีและความ
    เจริญแต่ประเสริฐเป็นคนที่ไม่ใส่ใจกับการปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของศาสนาเลย เขาถูกลอตเตอรี่
    เสมอจนมีฐานะร่ำรวยปรากฏการณ์นี้จะอธิบายได้ตามข้อใด?
    ก. การถูกลอตเตอรี่เป็นความบังเอิญ
    ข. การถูกลอตเตอรี่ไม่ได้แสดงถึงความเจริญ
    ค. การปฏิบัติตามหลักธรรมจะปรากฏเป็นความจริงต้องทำอย่างสม่ำเสมอ
    ง. จากกรณีของประเสริฐ สรุปได้ว่าความเชื่อที่กล่าวข้าต้นไม่เป็นจริง
    ตอบ ข. การถูกลอตเตอรี่ไม่ได้แสดงถึงความเจริญ
   35. ข้อความ ขาว : นายคิดดีแล้วหรือที่จะเป็นครู ใครๆก็รู้ว่าเป็นอาชีพที่ไม่ร่ำรวย
    เขียว: …………………………………….
    ถ้าท่านเป็นเขียวที่ต้องการเป็นครู ท่านจะต้องอย่างไร?
    ก. ถ้าทุกคนคิดอย่านาย แล้วจะมีใครสอนนักเรียน
    ข. ก็เป็นจริงอย่างมี่นายพูด แต่วิชาชีพหางานง่าย
    ค. งานของครู ได้เงินน้อยก็จริง แต่ชีวิตไม่เครียดมาก
    ง. ปัจจุบันเงินเดือนครูไม่น้อยแล้ว สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ
    ตอบ ก. ถ้าทุกคนคิดอย่านาย แล้วจะมีใครสอนนักเรียน
   36. เด็กซื้อขนม ทั้งขนมก๊อบแก๊บ ลูกกวาด น้ำอัดลม ถึงแสนล้านบาทต่อปี เพราะมีการกระตุ้นการโฆษณา
    อย่างหนัก ถ้าท่านเป็นผู้ปกครองท่านมีแนวคิดที่จะแก้ไขการซื้อขนมดังกล่าวอย่างไร?
    ก. ขอร้องให้ครูช่วยตักเตือนเด็กไม่ให้ซื้อขนมเหล่านั้น
    ข. จ่ายค่าขนมให้ลูกในจำนวนที่พอดีในแต่ละวัน
    ค. ยอมให้ลูกซื้อขนมดังกล่าวได้ตามข้อตกลงที่พ่อแม่และลูกยอมรับได้
    ง. ขอร้องโรงเรียนไม่ให้ขายขนมเหล่านี้ในโรงเรียน
    ตอบ ค. ยอมให้ลูกซื้อขนมดังกล่าวได้ตามข้อตกลงที่พ่อแม่และลูกยอมรับได้
    86.ท่านคิดว่าวิธีใดเหมาะสมที่สุดในการดูแลผู้สูงอายุ?
    ก. ให้ท่านอยู่สถานที่พักคนชราเพราะมีระบบดูแลผู้สูงอายุอย่างมีประสิทธิภาพ
    ข. ให้ท่านอยู่ด้วยและคอยดูแลท่าน เพื่อความผูกพันและใกล้ชิด
    ค. ให้เลือกอยู่ตามใจท่าน เพื่อเป็นการสนองความต้องการ
    ง. หาที่อยู่ดีๆ ให้เพื่อให้ท่านมีความสะดวกสบาย
    ตอบ ข. ให้ท่านอยู่ด้วยและคอยดูแลท่าน เพื่อความผูกพันและใกล้ชิด
   37. “ ฉันไม่เห็นว่าคนจะเข้าแถวซ้ออาหารในโรงอาหารกันเท่าไรเลย แล้วเธอจะมากะเกณฑ์ให้ฉันเข้าแถว
    ไร้สาระ ไม่มีเหตุผล”ท่านควรให้เหตุผลกับผู้ที่พูดอย่างไร?
    ก. การเข้าแถวเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติ เรายังทำได้ไม่จริงจังต้องช่วยกัน
    ข. เป็นการปฏิบัติขอการเป็นพลเมืองดี มีวินัย
    ค. เป็นการปฏิบัติของคนที่เจริญแล้ว
    ง. เพื่อความเสมอภาคกัน ไม่เอาเปรียบผู้อื่น
    ตอบ ง. เพื่อความเสมอภาคกัน ไม่เอาเปรียบผู้อื่น
   38. ท่านมีความรู้สึกอย่างไรต่อคนที่ชอบวิ่งข้ามถนนได้สะพานลอย หรือไม่คาดเข็มขัดนิรภัยในขณะขับรถยนต์?
    ก. เป็นคนที่น่ารับเกียจเนื่องจากชอบฝ่าฝืนกฎหมายบ้านเมือง
    ข. เป็นคนที่น่ารำคาญเนื่องจากชอบสร้างปัญหาให้กับสังคมโดยไม่จำเป็น
    ค. เป็นคนที่น่าสงสารเนื่องจากอาจจะประสบอุบัติเหตุถึงแก่ชีวิตได้ในอนาคต
    ง. เป็นคนที่น่าเป็นห่วงเนื่องจากขาดความตระหนักในเรื่องความปลอดภัยของตนเอง
    ตอบ ง. เป็นคนที่น่าเป็นห่วงเนื่องจากขาดความตระหนักในเรื่องความปลอดภัยของตนเอง
   39. จากทีวี ปรากฏว่ามีการการสัมภาษณ์สาวงามหนึ่งที่อยู่ในฐานะ”คุณแม่ยังโสด”ว่ามีภาวการณ์ตั้งครรภ์โดย ไม่มีการสมรส รู้สึกและเตรียมรับสถานการณ์อย่างไรสาวงามนางนี้ให้คำตอบว่า ความรู้สึกขณะที่ตั้งท้อง
    ได้ 6 เดือน รู้สึกไม่เสียใจ ไม่ตกใจแล้ว และพร้อมที่จะเลี้ยงลูก ทำหน้าที่เป็นทั้งพ่อและแม่เพื่อลูก
    ท่านมีความคิดต่อเหตุการณ์ข้างต้นอย่างไร?
    ก. ทุกคนต้องวางแผนใช้ชีวิตไม่ประมาท พร้อมรับผิดชอบตนเอง
    ข. เป็นเหตุการณ์ปกติของสังคมเมือง เมื่อผูกก็ต้องแก้ตามกำลังความคิด
    ค. เป็นชะตากรรมที่ผู้หลงทางต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอด ไม่ควรซ้ำเดิม
    ง. เป็นความบกพร่องของสังคมที่เยาวชนต้องเผชิญปัญหาด้วยความรู้ไม่เท่าไม่ถึงการณ์
    ตอบ ง. เป็นความบกพร่องของสังคมที่เยาวชนต้องเผชิญปัญหาด้วยความรู้ไม่เท่าไม่ถึงการณ์
   40. เมื่อต้นปีการศึกษานี้ กิจกรรมรับน้องของสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งมีความรุนแรงจนเป็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์หลายฉบับบางรายก็บาดเจ็บสาหัส บางรายก็พิการ หรือเสียชีวิตท่านมีความเห็นตรงกับข้อใดมากที่สุด?
    ก. เป็นเรื่องธรรมดาของคนหมู่มากย่อมเกิดปัญหาบ้าง
    ข. การไปให้ถึงอุดมการณ์ จำเป็นต้องมีความสูญเสียบ้าง
    ค. เป็นการติดยึดในกิจกรรมที่ขาดการวิเคราะห์เป้าหมาย
    ง. เป็นการละเมิดสิทธิบุคคล
    ตอบ ค. เป็นการติดยึดในกิจกรรมที่ขาดการวิเคราะห์เป้าหมาย
   41. น้ำเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ครอบครัวของน้ำมีความอบอุ่นดี เวลาต่อมาคุณพ่อของน้ำได้หย่า กับคุณแม่ไปมีภรรยาใหม่ และไม่ส่งเสียเลี้ยงดูครอบรัวทำไห้แม่เป็นโรคประสาท น้ำจังต้องเรียนไปด้วยหาเงินไปด้วย โดยการเป็นเพื่อนเที่ยวกับผู้ชายสูงอายุ ถ้าท่านเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาท่านมีความคิดเห็นอย่างไร?
    ก. เป็นปัญหาที่เกินความสามารถของครู
    ข. สังคมเปลี่ยนไป ทำให้คนต้องพยายามเอาตัวรอดให้ได้
    ค. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องมีความตระหนักต่อปัญหาสังคมเหล่านี้
    ง. อาจารย์ควรแสดงความห่วงใย พร้อมให้คำปรึกษา
    ตอบ ง. อาจารย์ควรแสดงความห่วงใย พร้อมให้คำปรึกษา
   42. “จริยธรรมมีในนิสัยของคนไทยอยู่แล้ว เพียงแต่วิถีชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมเปลี่ยนไปจนเกิดวิกฤตหลายด้านและมีการเรียกร้องจริยธรรมในวงการต่างๆมากขึ้น” ท่านคิดว่าใครควรรับผิดชอบแสดงความมีจริยธรรมมากที่สุด?
    ก. ผู้บริหารระดับสูง
    ข. ศาลยุติธรรม
    ค. ตนเอง
    ง. ครู
    ตอบ ค. ครู
   43. ท่านมีความคิดเห็นต่อวัยรุ่นที่มีการเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือบ่อยๆอย่างไร?
    ก. เป็นคนทันสมัย ทันต่อความก้าวหน้า
    ข. เป็นคนกล้าแสดงออกถึงรสนิยมของตนเอง
    ค. เป็นคนโชคดีที่มีผู้ให้การสนับสนุน
    ง. เป็นคนคล้อยตามกระแสสังคม
    ตอบ ง. เป็นคนคล้อยตามกระแสสังคม
   44. “ม. 5 ฆ่า ม.5 คัดเตอร์เสียบสยอง เหตุโดนชกตอนฝึก รด. พอเลิกต่อยคืน ถูกสวน” ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อหัวข้อดังกล่าว?
    ก. โรงเรียนควรเร่งปฏิรูปการจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ
    ข. กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ควรเร่งหากิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมเยาวชน
    ค. ตำรวจมีมาตรการกวดขันจับกุมผู้กระทำผิด
    ง. กระทรวงยุติธรรมควรมีการลงโทษให้หลาบจำ เพื่อไม่ให้เกิดการเลียนแบบ
    ตอบ ข. กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ควรเร่งหากิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมเยาวชน
   45. หลังเลิกเรียนในตอนเย็น ครูสมสวยจะสอนพิเศษให้กับนักเรียนที่อ่อนโดยเก็บสตางค์ค่าสอน แต่ครูก็ไม่บังคับ นักเรียนว่าจะต้องเรียนพิเศษกับครู ใครจะเรียนหรือไม่ก็ได้ตามความสมัครใจ ทั้งนี้ครูสมสวยให้เหตุผลว่าที่ต้องการเรียกเก็บเงินของครูสมสวยหรือไม่?
    ก. ไม่เห็นด้วย เพราะเป็นหน้าที่ของครูในการพัฒนานักเรียน
    ข. ไม่เห็นด้วย เพราะเป็นการเลือกปฏิบัติกับเกที่มีเงินเท่านั้น
    ค. เห็นด้วย เพราะเป็นการให้เด็กเห็นคุณค่า
    ง. เห็นด้วย เพราะครูควรได้รับการตอบแทนบ้าง
    ตอบ ก. ไม่เห็นด้วย เพราะเป็นหน้าที่ของครูในการพัฒนานักเรียน
   46. ท่านมีความคิดอย่างไรกับการที่วัยรุ่นแต่งกายที่มีลักษณะ”ปริ รัด สั้น” ?
    ก. เป็นเสรีภาพในการแต่งกายในขอบเขตของกฎหมาย
    ข. แสดงถึงความเป็นคนทันสมัย
    ค. เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสวัสดิภาพ
    ง. เป็นพฤติกรรมที่ขัดกับวิถีไทย
    ตอบ ค. เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสวัสดิภาพ
   47. จากกรณีเด็กนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ชอบรวมกลุ่มกับเพื่อนๆขี่รถแข่งบนท้องถนนยามค่ำคืนและถูกฆ่าตายเพราะไม่ยอมเข้าร่วมแก็งกับกลุ่มอื่น ข้อใดที่สะท้อนถึงเหตุการณ์นี้ได้ดีที่สุด?
    ก. กำลังเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ และขาดความเข้มงวด
    ข. แนวการจัดการศึกษาของโรงเรียนต้องมีการแก้ไข
    ค. สภาพสังคมทำให้ผู้ปกครองมีภาระมากเกินไป
    ง. เด็กที่ใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา สมควรได้รับโทษ
    ตอบ ข. แนวการจัดการศึกษาของโรงเรียนต้องมีการแก้ไข
   48. 98.ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรที่หอพักนักศึกษาบางแห่งออกกฎระเบียบและมีมาตรการการดูแลนักศึกษาอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะเรื่องกำหนดเวลาเข้า-ออก หอพักชายและหอพักหญิง?
    ก. ทำให้ขาดอิสระ เพราะนักศึกษาน่าจะดูแลตัวเองได้
    ข. ให้รับทราบและหาทางแก้ปัญหาพฤติกรรม
    ค. เป็นการป้องกันไม่ให้นักศึกษาชายหญิงไปจับคู่อยู่ด้วยกัน.
    ง. เป็นการป้องกันปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้น โดยเฉพาะความปลอดภัย
    ตอบ ง. เป็นการป้องกันปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้น โดยเฉพาะความปลอดภัย
   49. ผู้ปกครองหลายคนมาบ่นให้ครู ก ฟังประจำว่าทำไมนักเรียนหญิงสมัยนี้จึงใช้สรรพนามว่า”กู””มึง”เวลารับประทานอาหารในโรงอาหารก็นั่งขัดสมาธิเหมืนนักเรียนชาย พฤติกรรมดังกล่าวเพิ่มขึ้นทุกวันท่านคิดว่าผู้พูดมีเจตนาอย่างไร?
    ก. ให้ตระหนักถึงความสำคัญของมารยาทนักเรียนหญิง
    ข. ให้รับทราบและหาทางแก้ปัญหาพฤติกรรม
    ค. คำนึงถึงชื่อเสียงของโรงเรียน
    ง. เป็นห่วงอนาคตของลูกศิษย์
    ตอบ ข. ให้รับทราบและหาทางแก้ปัญหาพฤติกรรม
   50. “ฉันอยากจะเป็นครู แต่พ่อแม่และญาติพี่น้องทักท้วงว่า “ไปเป็นครูทำไมเงินเดือนก็น้อย งานก็หนักทำผิดนิดเดียวก็เป็นเรื่องใหญ่โต ชีวิตต้องอยู่กับความซ้ำซากจำเจยังไม่เคยเห็นครูไหนร่ำรวยจากอาชีพครูสักราย ยกเว้นหมอที่ผันตัวเองมาตั้งสถาบันกวดวิชา” ถ้าเรื่องนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับท่าน ท่านจะให้เหตุผลเพื่อสร้างความเข้าใจกับพ่อ แม่และญาติๆ ว่าอย่างไร จึงจะแสดงว่าท่านอยากเป็นครูด้วยใจจริง?
    ก. ถึงครูจะมีรายได้น้อย แต่สวัสดิภาพ มีโอกาสหารายได้เสริม
    ข. อาชีพครูเป็นอาชีพที่มีเกียรติ หางานง่าย และมีความมั่นคงดี
    ค. ครูคืออาชีพที่สร้างคน มีโอกาสให้ความรู้ความคิดแก่เด็ก
    ง. อาชีพครูมีเกียรติแกตนและวงศ์ตระกูล และมีความเจริญก้าวหน้า
    ตอบ ค. ครูคืออาชีพที่สร้างคน มีโอกาสให้ความรู้ความคิดแก่เด็ก
   เตรียมพร้อมสอบ แนวข้อสอบวิชาชีพครูพร้อมเฉลย (คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมสำหรับครู)
   เตรียมพร้อมสอบ แนวข้อสอบวิชาชีพครูพร้อมเฉลย (คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมสำหรับครู)


   เครดิต : eduzones.com
   คนสอบครู – Teachers Land

   ทิ้งคำตอบไว้

   กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
   กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่