เปิดรับสมัครแล้ว!! โครงการเพชรในตม ปี 2566 รับนักเรียน ม.6 เกรด 2.75 ขึ้นไป เรียนจบแล้วบรรจุเป็นครูทันที
เปิดรับสมัครแล้ว!! โครงการเพชรในตม ปี 2566 รับนักเรียน ม.6 เกรด 2.75 ขึ้นไป เรียนจบแล้วบรรจุเป็นครูทันที

เปิดรับสมัครแล้ว!! โครงการเพชรในตม ปี 2566 รับนักเรียน ม.6 เกรด 2.75 ขึ้นไป เรียนจบแล้วบรรจุเป็นครูทันที

 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้มีประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 TCAS รอบที่ 2 Quota โครงการเพชรในตม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัคร ระหว่างวันที่ 13 – 28 กุมภาพันธ์ 2566 มีรายละเอียดดังนี้

เปิดรับสมัครแล้ว!! โครงการเพชรในตม ปี 2566 รับนักเรียน ม.6 เกรด 2.75 ขึ้นไป เรียนจบแล้วบรรจุเป็นครูทันที
เปิดรับสมัครแล้ว!! โครงการเพชรในตม ปี 2566 รับนักเรียน ม.6 เกรด 2.75 ขึ้นไป เรียนจบแล้วบรรจุเป็นครูทันที

โครงการเพชรในตม คืออะไร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 TCAS รอบที่ 2 Quota โครงการเพชรในตม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อเข้าศึกษาต่อวิชาเอกการประถมศึกษา (เอกคู่) หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (รหัสสาขาวิชา 05005 รหัสกลุ่มสาขา 177) ตามโครงการความร่วมมือกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ราชอาณาจักร และกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 13 – 28 กุมภาพันธ์ 2566 โดยใช้ผลการสอบ TGAT/TPAT5 และ A-level วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 มีรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครฯ ดังนี้

จำนวนนิสิตที่จะรับจำนวนรวมทั้งสิ้น 45 คน ดังนี้

          1.1 กอ.รมน.ภาค 1 รับจำนวน 8 คน
          1.2 กอ.รมน.ภาค 2 รับจำนวน 10 คน
          1.3 กอ.รมน.ภาค 3 รับจำนวน 8 คน
          1.4 กอ.รมน.ภาค 4 รับจำนวน 19 คน (4 + 15)

สถานที่เรียนและหอพัก

นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ทุกชั้นปี เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งอยู่ที่ ถนนสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ตั้งอยู่ที่ 63 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก คลอง 16 ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

โดยมหาวิทยาลัยจะจัดหอพักให้อาศัยภายในมหาวิทยาลัย ณ หอพักนิสิตโครงการเพชรในตม กรุงเทพมหานคร และหอพักนิสิต จังหวัดนครนายก โดยนิสิตต้องอยู่ในหอพักตามที่มหาวิทยาลัยจัดให้

หมายเหตุ หอพักนิสิตโครงการเพชรในตม เป็นอาคาร 5 ชั้น 2 อาคาร แยกนิสิตชาย และนิสิตหญิง มีลักษณะเป็นห้องพักรวมจัดเรียงเตียงสองชั้นเป็นแถวตามลักษณะของห้องที่เป็นโถงกว้าง จัดแบ่งเป็นห้องศึกษา ค้นคว้า (Study Room) และห้องโถงจัดกิจกรรม ชั้นที่ 5 เป็นดาดฟ้า นิสิตจะต้องรักษาวินัยและอยู่ภายใต้ กฎระเบียบของหอพักโดยเคร่งครัดตลอดจนวินัยในการอยู่ร่วมกันในสังคม

คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร โครงการเพชรในตม คุณสมบัติ ดังนี้

       3.1 ผู้สมัครมีสัญชาติไทย
3.2 บิดาหรือมารดาและผู้สมัคร มีภูมิลำเนาอยู่ในหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) ตามพื้นที่
ประกาศรับรองมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี นับจนถึงวันรับสมัคร ดังนี้

เปิดรับสมัครแล้ว!! โครงการเพชรในตม ปี 2566 รับนักเรียน ม.6 เกรด 2.75 ขึ้นไป เรียนจบแล้วบรรจุเป็นครูทันที
เปิดรับสมัครแล้ว!! โครงการเพชรในตม ปี 2566 รับนักเรียน ม.6 เกรด 2.75 ขึ้นไป เรียนจบแล้วบรรจุเป็นครูทันที

3.3 เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด ดังนี้
ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ หมายความว่า ผู้ที่มีรายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน 360,000 บาทต่อปีรายได้ต่อครอบครัว พิจารณาจากรายได้รวมของบิดา-มารดา ในกรณีที่บิดา-มารดาเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองหรือ รายได้ของผู้ปกครอง ในกรณีที่ผู้ใช้อำนาจปกครองมิใช่บิดา-มารดา
          3.4 กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564 (มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาผู้ที่สอบเทียบได้หรือผู้ที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้ว) โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมนับตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จนถึงภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (รวม 5 ภาคเรียน)ไม่ต่ำกว่า 2.75
          3.5 มีผลการสอบ TGAT/TPAT5/A-level ประจำปีการศึกษา 2566 ตามองค์ประกอบ ดังนี้

เปิดรับสมัครแล้ว!! โครงการเพชรในตม ปี 2566 รับนักเรียน ม.6 เกรด 2.75 ขึ้นไป เรียนจบแล้วบรรจุเป็นครูทันที

        3.6 เป็นผู้มีความประพฤติดี มีลักษณะเป็นผู้นำที่ดี มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีจิตอาสาเพื่อส่วนรวม โดยมีหนังสือรับรองความประพฤติดังกล่าวจากผู้บริหารสถานศึกษา

3.7 มีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์แข็งแรง

3.8 มีบุคลิกภาพดีที่เหมาะสมกับการเป็นครู

3.9 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ซึ่งเป็นรคที่สังคมรังเกียจ และ/หรือเป็นโรคที่จะเบียดเบียน หรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพครู

3.10ต้องไม่เป็นผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ หรือรายงานตัวเข้าเป็นนิสิตในสถาบันอุดมศึกษาใดๆ จากการคัดเลือก TCAS รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

การสมัครเข้าเป็นนิสิต

          4.1 ผู้สมัครเข้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ http://admission.swu.ac.th ทำการลงทะเบียนผู้ใช้งาน(สมัครครั้งเดียว) → เข้าสู่ระบบ (หากลงทะเบียนไว้แล้วข้ามไปข้อที่ 4.2)
          4.2 เลือก สมัครระดับปริญญาตรี
          4.3 เลือกประเภทการรับสมัคร >> TCAS รอบที่ 2 โควตา
          4.4 ในการรับสมัคร TCAS รอบที่ 2 Quota ผู้สมัครสามารถสมัครได้ 1 สาขาวิชาเท่านั้น
          4.5 กรอกข้อมูลการสมัครและตรวจสอบให้ถูกต้องก่อนบันทึกข้อมูล (โปรดบันทึกข้อมูลการสมัครด้วยตนเองและตรวจสอบข้อมูลต่างๆ อย่างละเอียดเพื่อประโยชน์ของตนเอง)
          4.6 ไม่มีค่าธรรมเนียมการสมัคร
          4.7 การพบเลขที่นั่งสอบหมายความว่าผู้สมัครมีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาเข้ารับการคัดเลือกเนื่องจากได้ชำระเงินค่าสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ยังไม่ได้เป็นผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
          4.8 ผู้สมัครจะต้องดูประกาศผลการคัดเลือก หรือประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่งตามวันที่กำหนด และมหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าสมัครที่ชำระไปแล้ว กรณีผู้สมัครไม่ผ่านการคัดเลือกต่างๆ ดังนั้นก่อนการสมัครต้องศึกษารายละเอียด/คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครอย่างละเอียดเพื่อประโยชน์ของตนเอง
          4.9 หากตรวจพบภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามที่ระบุไว้ในประกาศฯ แม้จะผ่านกระบวนการคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตแล้วก็ตาม จะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้โดยไม่ได้รับเงินต่างๆที่ชำระไว้แล้วคืนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
          4.10การตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ/การประกาศผลต่างๆ ผู้สมัครเข้าไป http://admission.swu.ac.th >> ข้อมูลผู้สมัคร >> ข้อมูลสมัครสอบ ดูข้อมูลที่ใบสมัครที่สมบูรณ์

เอกสาร/หลักฐานประกอบการสมัคร

ผู้สมัครจะต้องส่งแฟ้มสะสมผลงานและหลักฐานประกอบการสมัคร ดังต่อไปนี้ (หากส่งเอกสารไม่ครบภายในวันที่กำหนดจะไม่ได้รับการพิจารณาใบสมัคร)
          5.1 ประวัติและผลงาน (Portfolio) ให้ผู้สมัครทุกคนจัดทำและส่งแฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) จำนวนเอกสารไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปกและเอกสารประกอบการสมัครอื่นๆ)เอกสารที่แสดงภายใน (Portfolio)ควรเป็นเอกสารที่แสดงตัวตน ทักษะ ความรู้ความสามารถ การเข้าร่วมกิจกรรม การกระทำความดี มีคุณธรรมจริยธรรมที่เป็นที่ประจักษ์และอุทิศตนเพื่อส่วนรวม ตลอดจนรางวัลที่ได้รับ ที่มีความสอดคล้องกับหลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอกที่สมัคร ผลงานที่นำเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาต้องไม่เกิน 3 ปีย้อนหลังนับจากปีที่สมัคร โดยสามารถออกแบบและสร้างสรรค์รูปแบบของแฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) ได้อย่างอิสระมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนประวัติและผลงาน (Portfolio) แก่ผู้สมัครไม่ว่ากรณีใดๆให้ผู้สมัครอัพโหลดไฟล์แฟ้มสะสมผลงาน(Portfolio) ในรูปแบบ PDF 1 ไฟล์ ขนาดไม่เกิน 25MB โดยตั้งชื่อไฟล์ “ชื่อนามสกุลรหัสสาขาที่สมัคร” ในระบบรับสมัครฯ http ://admission.swu.ac.th ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 (วันสุดท้ายของการรับสมัคร) ภายในเวลา 18.00 น. โดยระบบรับสมัครฯ จะยึดไฟล์ PDF ที่ผู้สมัครอัพโหลดครั้งสุดท้ายเป็นสำคัญ หากส่งเอกสารเกินระยะเวลาที่กำหนดมหาวิทยาลัยจะไม่รับพิจารณาใบสมัคร
          5.2 หลักฐานประกอบการสมัคร
                1) ใบสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 โครงการเพชรในตม แบบ ตรี
7 (เอกสารแนบท้ายประกาศฯ)
                2) หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวและการอาศัยในหมู่ข้าน อพป. แบบ ตรี 8 (เอกสารแนบท้ายประกาศฯ)
                3) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป และถ่ายภายใน
ระยะเวลา ไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันสมัคร
                4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรนักเรียน หรือสำเนาบัตรที่มีรูปถ่ายที่ทางราชการออกให้ และ
สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุลในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล พร้อมระบุข้อความ
“ใช้เพื่อสมัครเข้าศึกษาโครงการเพชรในตม มศว ปีการศึกษา 2566 เท่านั้น” โดยไม่ต้องรับรองสำเนา
                5) สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน) ที่มีชื่อของบิดาหรือมารดาและผู้สมัครจำนวน 1 ชุด เพื่อการ
ตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ พร้อมระบุข้อความ “ใช้เพื่อสมัครเข้าศึกษาโครงการเพชรในตม มศว ปี
การศึกษา 2566 เท่านั้น” โดยไม่ต้องรับรองสำเนา
                6) ใบรับรองจากผู้บริหารสถานศึกษา ที่รับรองคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 (ตามข้อ 3.4)
                7) สำเนาใบระเบียนการศึกษา (ใบ รบ. หรือ ใบ ปพ. หรือสำเนาใบประกาศอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการ
เทียบเท่า พร้อมทั้งมีข้อความหรือเอกสารที่ระบุคะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน นับตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 จนถึงภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ตามข้อ 3.4 พร้อมระบุข้อความ “ใช้เพื่อ
สมัครเข้าศึกษาโครงการเพชรในตม มศว ปีการศึกษา 2566 เท่านั้น” โดยไม่ต้องรับรองสำเนา
                8) ใบรับรองความประพฤติจากผู้บริหารสถานศึกษา (ตามข้อ 3.6)
                9) ใบรับรองแพทย์แสดงผลการตรวจร่างกายที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐเท่านั้นไม่เกิน 3 เดือน
                10) ภาพถ่ายตัวบ้าน บริเวณรอบบ้าน สภาพแวดล้อมในบ้าน และสถานประกอบการของครอบครัว จำนวน
อย่างน้อย 3 ภาพ
                11) สำเนาประกาศหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป. ที่นักเรียนมีภูมิลำเนา (ตามข้อ 3.2) หรือ
หนังสือรับรองการเป็นหมู่บ้าน อพป. จากที่ว่าการอำเภอในจังหวัดที่สังกัด พร้อมระบุข้อความ “ใช้เพื่อ
สมัครเข้าศึกษาโครงการเพชรในตม มศว ปีการศึกษา 2566 เท่านั้น” โดยไม่ต้องรับรองสำเนา
ทั้งนี้ให้ส่งเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร ข้อ 1) – ข้อ 11) ทั้งหมดทางไปรษณีย์ “แบบด่วน
พิเศษ (EMS) หรือ แบบลงทะเบียน (R) ” (เก็บหลักฐานการส่งไว้ใช้ในการสีบค้นข้อมูล) โดยวงเล็บมุมซอง
“สมัครเข้าศึกษาต่อโครงการเพชรในตม” ไปยัง กอ.รมน.จังหวัดที่สังกัดภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

กำหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการคัดเลือก

เปิดรับสมัครแล้ว!! โครงการเพชรในตม ปี 2566 รับนักเรียน ม.6 เกรด 2.75 ขึ้นไป เรียนจบแล้วบรรจุเป็นครูทันที
เปิดรับสมัครแล้ว!! โครงการเพชรในตม ปี 2566 รับนักเรียน ม.6 เกรด 2.75 ขึ้นไป เรียนจบแล้วบรรจุเป็นครูทันที

สมัครเรียนคลิกที่นี่

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

บทความก่อนหน้านี้แจกไฟล์ การพัฒนาการคิดโดยใช้กระบวนการ GPAS โดย สพฐ.
บทความถัดไปแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การวัดประเมินผลทักษะด้านการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) โดย สพป.สุพรรณบุรีเขต 3
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่