เปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจําปีการศึกษา 2565 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 16.00 น.
เปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจําปีการศึกษา 2565 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 16.00 น.

เปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจําปีการศึกษา 2565 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 16.00 น.

ประชาสัมพันธ์ สำหรับผู้ที่ประสงค์จะมาประกอบวิชาชีพครู แต่ไม่ได้จบปริญญาทางครุศาสตร์ หรือศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจําปีการศึกษา 2565

1. หลักสูตรและจำนวนนักศึกษาที่เปิดรับ

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู จำนวน 180 คน

2. คุณสมบัติผู้สมัคร

2.1 สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่ ก.พ. และ สกอ. หรือ สป.อว. รับรองโดยต้องได้รับการอนุมัติการสำเร็จการศึกษาก่อนเข้าเรียนหลักสูตรนี้ (เพื่อประโยชน์ของผู้สมัคร ผู้สมัครควรพิจารณาสาขาวิชาเอกที่สำเร็จการศึกษาใน 48 สาขา ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้ชี้แจงในการประชุมการเสริมสร้างสมรรถนะบัณฑิตวิชาชีพครูตามมาตรฐานวิชาชีพ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการทดสอบและประเมินสมรรถณะทางวิชาชีพครู เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูต่อไปทั้งนี้หากผู้สมัครไม่ได้สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาเอก 48 สาขา ดังกล่าว อาจจะไม่สามารถสมัครสอบบรรจุได้ซึ่งอาจจะเป็นความเสี่ยงต่อท่านในอนาคต สำหรับรายละเอียดวิชาเอก 48 สาขา ปรากฎดังเอกสารแนบท้ายประกาศ)

2.2 เป็นผู้ปฏิบัติการสอน โดยมีสัญญาจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่สอนจนถึงวันที่รับสมัคร หรือในกรณีที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน ต้องมีหนังสือรับรองจากสถานศึกษาที่ยินดีรับเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ให้นักศึกษาปฏิบัติการสอน จำนวน 2 ภาคการศึกษา

3. วิธีการคัดเลือก

3.1 การสอบข้อเขียน

3.1.1 ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป

3.1.2 ทดสอบความถนัดทางวิชาชีพครู

3.2 การสอบสัมภาษณ์

แนวการสอบ: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการศึกษา การปฏิบัติหน้าที่ครู การจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมการศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษา การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน จิตวิทยาสำหรับครู ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน คุณลักษณะบุคลิกภาพ ทัศนคติ ความรู้ความสามารถ และจิตวิญญาณของความเป็นครู

ดูรายละเอียดการสมัครเรียน ได้ที่เว็บไซต์ งานบัณฑิตศึกษา http://dept.npru.ac.th/grad1/ หรือ คลิกลิงก์อ่านรายละเอียด ประกาศฯ รับสมัคร https://short.npru.ac.th/37j

เปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจําปีการศึกษา 2565 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 16.00 น. 2

สมัครออนไลน์ http://reg2.npru.ac.th/registrar/apphome.asp

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ : 0 3426 1069 หรือ 0 3410 9300 ต่อ 3900

งานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
http://dept.npru.ac.th/grad1/

บทความก่อนหน้านี้กิจกรรมตอบปัญหาสัปดาห์วิทยาศาสตร์รูปแบบออนไลน์ ตอบคำถามถูกร้อยละ 70 ขึ้นไป รับเกียรติบัตรได้ที่อีเมลล์ โดยวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
บทความถัดไปเผยแพร่งานนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี (โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) คู่มือการจัดกิจกรรมโฮมรูมเพื่อส่งเสริมมารยาทไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี สพป.ชร. เขต 4
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่