เปิดคุณสมบัติ ก่อนสอบกรณีพิเศษ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น มาตรา 38 ค (2) ครูธุรการ 4 ปี สอบได้
เปิดคุณสมบัติ ก่อนสอบกรณีพิเศษ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น มาตรา 38 ค (2) ครูธุรการ 4 ปี สอบได้

เปิดคุณสมบัติ ก่อนสอบกรณีพิเศษ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น มาตรา 38 ค (2) การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ.

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๒๒ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน กรณีที่มีความจําเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้

๑. ปัจจุบันเป็นพนักงานราชการ ลูกจ้างประจํา หรือลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ หรือเงินรายได้ของหน่วยงานการศึกษา ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับลักษณะงานของตําแหน่งบุคลากร ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ในหน่วยงานการศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ตามคําสั่งหรือสัญญาจ้างหรือเอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสี่ปี นับถึงวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย ซึ่งเป็นระยะเวลาต่อเนื่องกันหรือไม่ก็ได้

ทั้งนี้ เงินรายได้ของหน่วยงานการศึกษา ให้หมายถึง เงินบริจาค ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าตอบแทนจากการให้บริการ การลงทุน การใช้ทรัพย์สินของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสถานศึกษา และนําไปใช้จ่ายตามกฎหมายหรือระเบียบที่ทางราชการกําหนด หรือเงินรายได้อื่นตามกฎหมายหรือระเบียบ ว่าด้วยการนั้น

๒. มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗

๓. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับผู้ดํารงตําแหน่งตรงตามมาตรฐานตําแหน่งข้าราชการครู และบุคลากรทางศึกษา ตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)

๓.๔ มีประสบการณ์ในตําแหน่งที่สมัครรับการคัดเลือกไม่น้อยกว่าสี่ปี

หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณวุฒิการศึกษา ขอให้หารือ ก.ค.ศ. โดยตรง และรายงาน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบด้วย

เปิดคุณสมบัติ ก่อนสอบกรณีพิเศษ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น มาตรา 38 ค (2) ครูธุรการ 4 ปี สอบได้
เปิดคุณสมบัติ ก่อนสอบกรณีพิเศษ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น มาตรา 38 ค (2) ครูธุรการ 4 ปี สอบได้
เปิดคุณสมบัติ ก่อนสอบกรณีพิเศษ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น มาตรา 38 ค (2) ครูธุรการ 4 ปี สอบได้
เปิดคุณสมบัติ ก่อนสอบกรณีพิเศษ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น มาตรา 38 ค (2) ครูธุรการ 4 ปี สอบได้
เปิดคุณสมบัติ ก่อนสอบกรณีพิเศษ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น มาตรา 38 ค (2) ครูธุรการ 4 ปี สอบได้
เปิดคุณสมบัติ ก่อนสอบกรณีพิเศษ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น มาตรา 38 ค (2) ครูธุรการ 4 ปี สอบได้

การรับสมัครคัดเลือก

๑. ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ดําเนินการรับสมัครผู้ที่ประสงค์จะสมัคร เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งบุคลากร ทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน กรณีที่มีความจําเป็น หรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

๒. จัดทําบัตรประจําตัวผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก โดยกําหนดรหัสประจําตัวผู้สมัคร ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด ซึ่งกําหนดรหัสประจําตัวผู้สมัคร จํานวน ๗ หลัก ประกอบด้วย – หลักที่ ๑ – ๒ เป็นรหัสจังหวัดที่ตั้ง

(สพฐ. เป็นผู้กําหนด) หลักที่ ๓ – ๔ เป็นรหัสตําแหน่ง

(สพฐ. เป็นผู้กําหนด) หลักที่ ๕ – ๗ เป็นรหัสลําดับที่ของผู้สมัครตามตําแหน่ง (กศจ. เป็นผู้กําหนด)

ตัวอย่าง ผู้สมัครคนที่ ๑ ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกของหน่วยสอบ กศจ.กระบี่ (รหัสจังหวัด ๐๑) ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (รหัสตําแหน่ง ๐๑) ดังนั้น รหัสประจําตัวผู้สมัคร คือ 0909009

๓. ให้พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือด้านขวาของผู้สมัคร ในบัตรประจําตัวผู้สมัครเข้ารับ การคัดเลือก เพื่อตรวจสอบลายนิ้วมือผู้เข้าสอบกับลายนิ้วมือในบัญชีลงลายมือชื่อผู้เข้าสอบให้ตรงกัน เพื่อป้องกันการทุจริตในการสอบ

ขอบคุณที่มา : เว็บไซต์ สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สพฐ.

บทความก่อนหน้านี้ศธ. เดินหน้าแก้ระเบียบทรงผมนักเรียน ยึดสิทธิ์ของเด็กเป็นตัวตั้ง – ความหลากหลายทางเพศ
บทความถัดไปคลังยันใช้คนละครึ่งไม่ครบ 150 บาท/วัน ทบได้ไม่ถูกตัดเงิน
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่