เปิดคุณสมบัติการสมัคร โครงการเพชรในตม ปี 2563 จบแล้วบรรจุเป็นข้าราชการครูใกล้บ้านทันที!!
เปิดคุณสมบัติการสมัคร โครงการเพชรในตม ปี 2563 จบแล้วบรรจุเป็นข้าราชการครูใกล้บ้านทันที!!

เปิดคุณสมบัติการสมัคร โครงการเพชรในตม ปี 2563 จบแล้วบรรจุเป็นข้าราชการครูใกล้บ้านทันที!! วันนี้ ครูอาชีพดอทคอม ขอนำเสนอคุณสมบัติ ของผู้สมัคร โครงการเพชรในตม ปี 2563 รับสมัครระหว่างวันที่ 6 – 19 กุมภาพันธ์ 2563 สมัครสอบได้เพียงวิชาเอกประถมศึกษา เท่านั้น จบแล้วบรรจุเป็นข้าราชการครูใกล้บ้านทันที!!

คุณสมบัติการสมัคร

1. บิดาหรือมารดาผู้สมัครมีสัญชาติไทย

2. บิดาหรือมารดาผู้สมัครมีภูมิลำเนาอยู่ในหมู่บ้านอาสาและป้องกันตนเอง (อปพ) ตามพื้นที่ประกาศรับรองมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี นับจนถึงวันสมัคร ยกเว้นอำเภอเมือง ดังนี้

เปิดคุณสมบัติการสมัคร โครงการเพชรในตม ปี 2563 จบแล้วบรรจุเป็นข้าราชการครูใกล้บ้านทันที!! 7
เปิดคุณสมบัติการสมัคร โครงการเพชรในตม ปี 2563 จบแล้วบรรจุเป็นข้าราชการครูใกล้บ้านทันที!! 8
เปิดคุณสมบัติการสมัคร โครงการเพชรในตม ปี 2563 จบแล้วบรรจุเป็นข้าราชการครูใกล้บ้านทันที!! 9
เปิดคุณสมบัติการสมัคร โครงการเพชรในตม ปี 2563 จบแล้วบรรจุเป็นข้าราชการครูใกล้บ้านทันที!! 10

3. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ รายได้ครอบครัว ไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี

4. กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562 (ไม่พิจารณาผู้สอบเทียบได้หรือจบชั้น ม .6 แล้ว) คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75

5. มีผลสอบ GAT/PAT5 ประจำปีการศึกษา 2563

เปิดคุณสมบัติการสมัคร โครงการเพชรในตม ปี 2563 จบแล้วบรรจุเป็นข้าราชการครูใกล้บ้านทันที!! 11

6. มีผลสอบวิชาสามัญ 9 วิชา วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาสามัญ 9 วิชา ที่จะสมัครเข้าเรียนวิชาเอกที่ 2ประจำปีการศึกษา 2563

7. เป็นผู้มีความประพฤติดี มีลักษณะเป็นผู้นำที่ดี มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีจิตอาสาเพื่อส่วนรวม โดยมีหนังสือรับรองความประพฤติดังกล่าวจากผู้บริหารสถานศึกษา

8. มีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์แข็งแรง

9. มีบุคลิกภาพดีที่เหมาะสมกับความเป็นครู

10. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง

เปิดคุณสมบัติการสมัคร โครงการเพชรในตม ปี 2563 จบแล้วบรรจุเป็นข้าราชการครูใกล้บ้านทันที!! 12

เอกสาร/หลักฐานประกอบการสมัคร

ผู้สมัครต้องส่งเอกสาร/หลักฐานประกอบการสมัคร ดังต่อไปนี้ (หากส่งเอกสารไม่ครบภายในวันที่กำหนดจะไม่พิจารณารับสมัคร)

1. ใบสมัคร
2. หนังสือรับรองรายได้ครอบครัว
3. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาบัตรนักเรียน / สำเนาบัตรที่มีรูปถ่ายที่ทางราชการออกให้ และ สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล
5. สำเนาทะเบียนบ้าน ที่มีชื่อของบิดาหรือมารดาและผู้สมัคร จำนวน 1 ชุด เพื่อการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่
6. ใบรับรองจากผู้บริหารสถานศึกษา ที่รับรองคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75
7. สำเนาใบระเบียนการศึกษา 5 ภาคเรียน
8. หนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บริหารสถานศึกษา
9. ภาพถ่ายตัวบ้าน บริเวณรอบบ้าน และสภาพแวดล้อมในบ้านบริเวณรอบบ้าน และ สถานประกอบการของครอบครัว จำนวนอย่างน้อย 3 ภาพ
10. สำเนาใบประกาศหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพ) ที่นักเรียนมีภูมิลำเนา

ส่งเอกสารทั้งหมด ทางไปรษณีย์ “แบบด่วนพิเศษ EMS” วงเล็บมุมซอง สมัครเข้าศึกษาต่อโครงการเพชรในตม” ไปยัง กอ.รมน. จังหวัดที่สังกัด ภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

บทความก่อนหน้านี้เลขา ก.ค.ศ. เผย คลอดหลักเกณฑ์ประเมินใหม่พ.ค.นี้ ชี้ ลดการจ้างทำผลงาน ครูมุ่งมั่นการสอนมากขึ้น
บทความถัดไปจังหวัดราชบุรี ประกวดคำขวัญ ตราสัญลักษณ์ (Logo) และการ์ตูนสัญลักษณ์(Mascot) ในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่