หน้าแรก สอบครู อ.ก.ค.ศ. สป.ศธ รับสมัครสอบคัดเลือกศึกษาธิการจังหวัด และรองศึกษาธิการจังหวัด รวม 58 อัตรา สมัคร 17-23 มิ.ย. 63

อ.ก.ค.ศ. สป.ศธ รับสมัครสอบคัดเลือกศึกษาธิการจังหวัด และรองศึกษาธิการจังหวัด รวม 58 อัตรา สมัคร 17-23 มิ.ย. 63

อ.ก.ค.ศ. สป.ศธ รับสมัครสอบคัดเลือกศึกษาธิการจังหวัด และรองศึกษาธิการจังหวัด รวม 58 อัตรา สมัคร 17-23 มิ.ย. 63

1310
0
อ.ก.ค.ศ. สป.ศธ รับสมัครสอบคัดเลือกศึกษาธิการจังหวัด และรองศึกษาธิการจังหวัด รวม 58 อัตรา สมัคร 17-23 มิ.ย. 63
อ.ก.ค.ศ. สป.ศธ รับสมัครสอบคัดเลือกศึกษาธิการจังหวัด และรองศึกษาธิการจังหวัด รวม 58 อัตรา สมัคร 17-23 มิ.ย. 63

อ.ก.ค.ศ. สป.ศธ รับสมัครสอบคัดเลือกศึกษาธิการจังหวัด และรองศึกษาธิการจังหวัด รวม 58 อัตรา สมัคร 17-23 มิ.ย. 63 ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัด (ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง) และรองศึกษาธิการจังหวัด (ตำแหน่งประเทอำนวยการ ระดับตัน) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

๑. ตําแหน่งว่างที่จะดําเนินการคัดเลือก

๑.๑ ตําแหน่งศึกษาธิการจังหวัด (ตําแหน่งประเภทอํานวยการ ระดับสูง) จํานวน ๑๗ ตําแหน่ง

๑.๒ ตําแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด (ตําแหน่งประเภทอํานวยการ ระดับต้น) จํานวน ๔๑ ตําแหน่ง

๒. กําหนดการและวิธีการสมัคร

๒.๑ กรณีสมัครด้วยตนเอง

ให้ผู้สมัครดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.moe.go.th และทางเว็บไซต์ www.bga.moe.go.th หัวข้อ “ข่าวรับสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานและเอกสารการสมัคร ด้วยตนเอง ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล ชั้น ๙ อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดําเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ – ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ภาคเช้าเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ภาคบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

๑.๒ กรณีสมัครทางไปรษณีย์

ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ – ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.moe.go.th และทางเว็บไซต์ www.bga.moe.go.th หัวข้อ “ข่าวรับสมัคร” กรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ลงลายมือชื่อด้วยตนเอง และ จัดส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานและเอกสารไปยัง กลุ่มบริหารงานบุคคล ชั้น ๔ อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดําเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ โดยเขียนที่มุมซองให้ชัดเจนว่า “ สมัคร คัดเลือกศึกษาธิการจังหวัด” หรือ “สมัครคัดเลือกรองศึกษาธิการจังหวัด” ทั้งนี้ จะถือวันที่ที่ทําการไปรษณีย์ ต้นทางประทับตรารับฝากเป็นวันรับสมัครและเอกสารที่ที่ทําการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับฝากก่อนวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ และหลังวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ จะไม่ได้รับการพิจารณา

อ.ก.ค.ศ. สป.ศธ รับสมัครคัดเลือกศึกษาธิการจังหวัด และรองศึกษาธิการจังหวัด รวม 58 อัตรา สมัคร 17-23 มิ.ย. 63
อ.ก.ค.ศ. สป.ศธ รับสมัครคัดเลือกศึกษาธิการจังหวัด และรองศึกษาธิการจังหวัด รวม 58 อัตรา สมัคร 17-23 มิ.ย. 63
อ.ก.ค.ศ. สป.ศธ รับสมัครคัดเลือกศึกษาธิการจังหวัด และรองศึกษาธิการจังหวัด รวม 58 อัตรา สมัคร 17-23 มิ.ย. 63
อ.ก.ค.ศ. สป.ศธ รับสมัครคัดเลือกศึกษาธิการจังหวัด และรองศึกษาธิการจังหวัด รวม 58 อัตรา สมัคร 17-23 มิ.ย. 63
อ.ก.ค.ศ. สป.ศธ รับสมัครคัดเลือกศึกษาธิการจังหวัด และรองศึกษาธิการจังหวัด รวม 58 อัตรา สมัคร 17-23 มิ.ย. 63
อ.ก.ค.ศ. สป.ศธ รับสมัครคัดเลือกศึกษาธิการจังหวัด และรองศึกษาธิการจังหวัด รวม 58 อัตรา สมัคร 17-23 มิ.ย. 63
อ.ก.ค.ศ. สป.ศธ รับสมัครคัดเลือกศึกษาธิการจังหวัด และรองศึกษาธิการจังหวัด รวม 58 อัตรา สมัคร 17-23 มิ.ย. 63
อ.ก.ค.ศ. สป.ศธ รับสมัครคัดเลือกศึกษาธิการจังหวัด และรองศึกษาธิการจังหวัด รวม 58 อัตรา สมัคร 17-23 มิ.ย. 63
อ.ก.ค.ศ. สป.ศธ รับสมัครคัดเลือกศึกษาธิการจังหวัด และรองศึกษาธิการจังหวัด รวม 58 อัตรา สมัคร 17-23 มิ.ย. 63
อ.ก.ค.ศ. สป.ศธ รับสมัครคัดเลือกศึกษาธิการจังหวัด และรองศึกษาธิการจังหวัด รวม 58 อัตรา สมัคร 17-23 มิ.ย. 63

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.สป.ศธ. เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งศธจ.และรองศธจ.

เอกสารแนบท้ายประกาศ 1 – ตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด 17 ตำแหน่ง

เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 – ตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด 41 ตำแหน่ง

เอกสารแนบท้าย ประกาศ 3 -ใบสมัครศึกษาธิการจังหวัด

เอกสารแนบท้ายประกาศ 4 – ใบสมัครรองศึกษาธิการจังหวัด

เอกสารแนบท้ายประกาศ 5 – หลักสูตรคัดเลือกตำแหน่งศธจ.และรองศธจ.

เอกสารแนบท้ายประกาศ 6 – องค์ประกอบ ตัวชี้วัด คะแนน และวิธีประเมิน

ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

บทความก่อนหน้านี้สถานี ก.ค.ศ. หลักเกณฑ์และวิธีการสอบบรรจุ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 2563
บทความถัดไปดาวน์โหลดฟรี แบบฝึกทักษะภาษาไทย 6 ระดับ พัฒนาการอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง โดยโรงเรียนซอย 26 สาย 4 ซ้าย
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here