อ.ก.ค.ศ. สป.ศธ รับสมัครสอบคัดเลือกศึกษาธิการจังหวัด และรองศึกษาธิการจังหวัด รวม 58 อัตรา สมัคร 17-23 มิ.ย. 63
อ.ก.ค.ศ. สป.ศธ รับสมัครสอบคัดเลือกศึกษาธิการจังหวัด และรองศึกษาธิการจังหวัด รวม 58 อัตรา สมัคร 17-23 มิ.ย. 63

อ.ก.ค.ศ. สป.ศธ รับสมัครสอบคัดเลือกศึกษาธิการจังหวัด และรองศึกษาธิการจังหวัด รวม 58 อัตรา สมัคร 17-23 มิ.ย. 63 ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัด (ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง) และรองศึกษาธิการจังหวัด (ตำแหน่งประเทอำนวยการ ระดับตัน) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

๑. ตําแหน่งว่างที่จะดําเนินการคัดเลือก

๑.๑ ตําแหน่งศึกษาธิการจังหวัด (ตําแหน่งประเภทอํานวยการ ระดับสูง) จํานวน ๑๗ ตําแหน่ง

อ.ก.ค.ศ. สป.ศธ รับสมัครสอบคัดเลือกศึกษาธิการจังหวัด และรองศึกษาธิการจังหวัด รวม 58 อัตรา สมัคร 17-23 มิ.ย. 63 10

๑.๒ ตําแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด (ตําแหน่งประเภทอํานวยการ ระดับต้น) จํานวน ๔๑ ตําแหน่ง

อ.ก.ค.ศ. สป.ศธ รับสมัครสอบคัดเลือกศึกษาธิการจังหวัด และรองศึกษาธิการจังหวัด รวม 58 อัตรา สมัคร 17-23 มิ.ย. 63 11
อ.ก.ค.ศ. สป.ศธ รับสมัครสอบคัดเลือกศึกษาธิการจังหวัด และรองศึกษาธิการจังหวัด รวม 58 อัตรา สมัคร 17-23 มิ.ย. 63 12

๒. กําหนดการและวิธีการสมัคร

๒.๑ กรณีสมัครด้วยตนเอง

ให้ผู้สมัครดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.moe.go.th และทางเว็บไซต์ www.bga.moe.go.th หัวข้อ “ข่าวรับสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานและเอกสารการสมัคร ด้วยตนเอง ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล ชั้น ๙ อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดําเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ – ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ภาคเช้าเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ภาคบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

๑.๒ กรณีสมัครทางไปรษณีย์

ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ – ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.moe.go.th และทางเว็บไซต์ www.bga.moe.go.th หัวข้อ “ข่าวรับสมัคร” กรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ลงลายมือชื่อด้วยตนเอง และ จัดส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานและเอกสารไปยัง กลุ่มบริหารงานบุคคล ชั้น ๔ อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดําเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ โดยเขียนที่มุมซองให้ชัดเจนว่า “ สมัคร คัดเลือกศึกษาธิการจังหวัด” หรือ “สมัครคัดเลือกรองศึกษาธิการจังหวัด” ทั้งนี้ จะถือวันที่ที่ทําการไปรษณีย์ ต้นทางประทับตรารับฝากเป็นวันรับสมัครและเอกสารที่ที่ทําการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับฝากก่อนวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ และหลังวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ จะไม่ได้รับการพิจารณา

อ.ก.ค.ศ. สป.ศธ รับสมัครคัดเลือกศึกษาธิการจังหวัด และรองศึกษาธิการจังหวัด รวม 58 อัตรา สมัคร 17-23 มิ.ย. 63
อ.ก.ค.ศ. สป.ศธ รับสมัครคัดเลือกศึกษาธิการจังหวัด และรองศึกษาธิการจังหวัด รวม 58 อัตรา สมัคร 17-23 มิ.ย. 63
อ.ก.ค.ศ. สป.ศธ รับสมัครคัดเลือกศึกษาธิการจังหวัด และรองศึกษาธิการจังหวัด รวม 58 อัตรา สมัคร 17-23 มิ.ย. 63
อ.ก.ค.ศ. สป.ศธ รับสมัครคัดเลือกศึกษาธิการจังหวัด และรองศึกษาธิการจังหวัด รวม 58 อัตรา สมัคร 17-23 มิ.ย. 63
อ.ก.ค.ศ. สป.ศธ รับสมัครคัดเลือกศึกษาธิการจังหวัด และรองศึกษาธิการจังหวัด รวม 58 อัตรา สมัคร 17-23 มิ.ย. 63
อ.ก.ค.ศ. สป.ศธ รับสมัครคัดเลือกศึกษาธิการจังหวัด และรองศึกษาธิการจังหวัด รวม 58 อัตรา สมัคร 17-23 มิ.ย. 63
อ.ก.ค.ศ. สป.ศธ รับสมัครคัดเลือกศึกษาธิการจังหวัด และรองศึกษาธิการจังหวัด รวม 58 อัตรา สมัคร 17-23 มิ.ย. 63
อ.ก.ค.ศ. สป.ศธ รับสมัครคัดเลือกศึกษาธิการจังหวัด และรองศึกษาธิการจังหวัด รวม 58 อัตรา สมัคร 17-23 มิ.ย. 63
อ.ก.ค.ศ. สป.ศธ รับสมัครคัดเลือกศึกษาธิการจังหวัด และรองศึกษาธิการจังหวัด รวม 58 อัตรา สมัคร 17-23 มิ.ย. 63
อ.ก.ค.ศ. สป.ศธ รับสมัครคัดเลือกศึกษาธิการจังหวัด และรองศึกษาธิการจังหวัด รวม 58 อัตรา สมัคร 17-23 มิ.ย. 63
อ.ก.ค.ศ. สป.ศธ รับสมัครสอบคัดเลือกศึกษาธิการจังหวัด และรองศึกษาธิการจังหวัด รวม 58 อัตรา สมัคร 17-23 มิ.ย. 63 13

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.สป.ศธ. เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งศธจ.และรองศธจ.

เอกสารแนบท้ายประกาศ 1 – ตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด 17 ตำแหน่ง

เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 – ตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด 41 ตำแหน่ง

เอกสารแนบท้าย ประกาศ 3 -ใบสมัครศึกษาธิการจังหวัด

เอกสารแนบท้ายประกาศ 4 – ใบสมัครรองศึกษาธิการจังหวัด

เอกสารแนบท้ายประกาศ 5 – หลักสูตรคัดเลือกตำแหน่งศธจ.และรองศธจ.

เอกสารแนบท้ายประกาศ 6 – องค์ประกอบ ตัวชี้วัด คะแนน และวิธีประเมิน

ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่