สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบภาค ก แบบ Paper&Pencil ประจำปี 2564 วันที่ 3 - 24 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 800,000 ที่นั่งสอบ
สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบภาค ก แบบ Paper&Pencil ประจำปี 2564 วันที่ 3 - 24 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 800,000 ที่นั่งสอบ

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบภาค ก แบบ Paper&Pencil ประจำปี 2564 วันที่ 3 – 24 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 800,000 ที่นั่งสอบ รวม 12 ศูนย์สอบทั่วประเทศ เริ่มเที่ยงคืนวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 (เวลา 0.00 น. เป็นต้นไป)

ประกาศสํานักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจําปี 2564 สํานักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบและจะดําเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถ ทั่วไป สําหรับผู้ที่สําเร็จการศึกษาแล้ว หรือผู้ที่กําลังจะสําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา ประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปริญญาตรี ปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิดังกล่าว ข้างต้นที่ยังไม่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ.

เมื่อส่วนราชการใดประสงค์จะบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งใดจากผู้สําเร็จการศึกษา ระดับใด สาขาวิชาใด หรือทางใด ส่วนราชการนั้นจะรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ และดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งและความเหมาะสมกับตําแหน่ง ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เพื่อขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้สําหรับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตําแหน่งนั้นต่อไป

ทั้งนี้ จะให้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เฉพาะผู้ที่สอบผ่านการสอบแข่งขันฯ ที่ได้ยื่นหนังสือรับรองผลการสอบผ่าน การวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ตามระดับการศึกษาที่กําหนด

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงาน ก.พ.เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ร่างกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 วันที่ 3 - 24 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 800,000 ที่นั่งสอบ
สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 วันที่ 3 – 24 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 800,000 ที่นั่งสอบ

รายชื่อศูนย์สอบและจำนวนที่นั่งสอบ

รายชื่อศูนย์สอบและจำนวนที่นั่งสอบ
รายชื่อศูนย์สอบและจำนวนที่นั่งสอบ

อ่านประกาศรับสมัครสอบได้ที่ https://ocsc2.job.thai.com/

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่