สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ ภาค ก. (พิเศษ) ประจำปี 2564
สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ ภาค ก. (พิเศษ) ประจำปี 2564

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ ภาค ก. (พิเศษ) ประจำปี 2564 ด้วยสํานักงาน ก.พ. จะดําเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สําหรับผู้สอบผ่านการสอบ เพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง ผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง หรือผู้สอบผ่าน การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งและความเหมาะสมกับตําแหน่งในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ บุคคลเข้ารับราชการของส่วนราชการต่าง ๆ ประจําปี ๒๕๖๔ จึงประกาศรับสมัครสอบ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ ภาค ก. (พิเศษ) ประจำปี 2564
สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ ภาค ก. (พิเศษ) ประจำปี 2564

๑. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ

๑.๑ ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง ผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง หรือผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถ ที่ใช้เฉพาะตําแหน่งและความเหมาะสมกับตําแหน่ง ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการของ ส่วนราชการต่าง ๆ ประจําปี ๒๕๖๔

๑.๒ ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

๑.๓ ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและระดับวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการของส่วนราชการ

๒. วิธีดําเนินการ

๒.๑ สํานักงาน ก.พ. จะดําเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สําหรับผู้สอบผ่าน การสอบตามข้อ ๑.๑ ของส่วนราชการต่าง ๆ โดยเปิดรับสมัครสอบปีละ ๓ ครั้ง หรือตามที่ ก.พ. กําหนด

๒.๒ ส่วนราชการส่งข้อมูลผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง ผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง หรือผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถ ที่ใช้เฉพาะตําแหน่งและความเหมาะสมกับตําแหน่งของส่วนราชการ ประจําปี ๒๕๖๔ ให้สํานักงาน ก.พ. ก่อนวันเปิดรับสมัครตามกําหนดการที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด

กำหนดการสอบวัดความรู้ทั่วไป ปี 2564 ของสำนักงาน ก.พ.

กำหนดการสอบวัดความรู้ทั่วไป ปี 2564
กำหนดการสอบวัดความรู้ทั่วไป ปี 2564

๓. การรับสมัครสอบ

๓.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ที่เว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th หัวข้อ “การสอบภาค ก. พิเศษ สําหรับผู้สอบผ่านของส่วนราชการแล้ว ประจําปี ๒๕๖๔” ไม่เว้นวันหยุดราชการ ผู้สมัครสอบจะต้องดําเนินการตามขั้นตอนภายในระยะเวลาที่กําหนด ดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑ กรอกใบสมัครออนไลน์และพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน
– สําหรับผู้สมัครสอบ ครั้งที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ – ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
– สําหรับผู้สมัครสอบ ครั้งที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๘ – ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔
– สําหรับผู้สมัครสอบ ครั้งที่ ๓ ตั้งแต่วันที่ ๗ – ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔

(๑) ผู้สมัครสอบจะต้องเข้าไปกรอกใบสมัครที่เว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th หัวข้อ “การสอบภาค ก. พิเศษ สําหรับผู้สอบผ่านของส่วนราชการแล้ว ประจําปี ๒๕๖๔” หัวข้อย่อย “สมัครสอบ ภาค ก. พิเศษ” ให้ถูกต้องและครบถ้วน ระบบจะกําหนดแบบฟอร์มการชําระเงินให้โดยอัตโนมัติ

(๒) ให้พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จํานวน ๒ หน้า หรือ หากไม่มี เครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล

ในกรณีที่แบบฟอร์มการชําระเงินสูญหาย หรือกรอกใบสมัครแล้วแต่ยังไม่ได้พิมพ์ แบบฟอร์มการชําระเงิน ผู้สมัครสอบสามารถเข้าไปค้นหาแบบฟอร์มการชําระเงินได้ที่เว็บไซต์ดังกล่าว โดยเข้าไปที่ หัวข้อย่อย “ค้นหาแบบฟอร์มการชําระเงิน” กรอกเลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก และสั่งพิมพ์ใหม่ได้

รายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครสอบคลิกที่นี่

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่