สำนักงาน กศน. เปิดสอบครูผู้ช่วย 318 อัตรา สมัคร 17-30 ก.ค. 63
สำนักงาน กศน. เปิดสอบครูผู้ช่วย 318 อัตรา สมัคร 17-30 ก.ค. 63

สำนักงาน กศน. เปิดสอบครูผู้ช่วยรอบทั่วไป 318 อัตรา สมัคร 17-30 ก.ค. 63

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสํานักงาน กศน. พ.ศ. ๒๕๖๓

สำนักงาน กศน. เปิดสอบครูผู้ช่วยรอบทั่วไป 318 อัตรา สมัคร 17-30 ก.ค. 63 3
สำนักงาน กศน. เปิดสอบครูผู้ช่วย 318 อัตรา สมัคร  17-30 ก.ค. 63
สำนักงาน กศน. เปิดสอบครูผู้ช่วย 318 อัตรา สมัคร 17-30 ก.ค. 63

๑. จํานวนตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และอัตราเงินเดือนที่ได้รับ

๑.๑ จํานวนตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง จํานวน ๓๑๘ อัตรา (เอกสารแนบท้ายประกาศ ๒)

  • หน่วยที่ ๑ พื้นที่ทั่วไป จํานวน ๒๒๔ อัตรา
  • หน่วยที่ ๒ พื้นที่ภาคใต้ จํานวน ๘๑ อัตรา
  • หน่วยที่ ๓ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ที่เป็นสถานศึกษา) จํานวน ๙ อัตรา
  • หน่วยที่ ๔ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพฯ จํานวน ๔ อัตรา

๓. การรับสมัครเข้ารับการสอบแข่งขัน

ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องดําเนินการตามขั้นตอนและภายในระยะเวลาที่กําหนด ดังนี้

๓.๑ ให้ผู้ประสงค์สมัครสอบแข่งขันต้องสมัครด้วยตนเอง ผ่านระบบการรับสมัครออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.personnel-nfe.com ตั้งแต่วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ไม่เว้น วันหยุดราชการ

๓.๒ กรอกข้อมูลการสมัคร และยื่นเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครตามข้อ ๕ ในระบบการรับสมัคร ออนไลน์ให้ถูกต้องครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนดและเมื่อยืนยันข้อความที่กรอกแล้ว ระบบจะ กําหนดแบบฟอร์มการชําระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบให้โดยอัตโนมัติ

ทั้งนี้ การตรวจคุณสมบัติผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน จะพิจารณาจากข้อมูลการสมัคร เอกสารและหลักฐาน ประกอบการสมัครที่ผู้สมัครยื่นผ่านระบบการรับสมัครออนไลน์ เท่านั้น

หมายเหตุ : ถ้าผู้สมัครสอบแข่งขันต้องการแก้ไขข้อมูลการสมัครในระบบรับสมัครออนไลน์ สามารถดําเนินการได้ภายใน ๑ วันนับจากวันสมัคร

๓.๓ พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ลงในกระดาษขนาด A4 เพื่อนําไป ชําระเงิน หากไม่มีเครื่องพิมพ์ ในขณะนั้น ให้ทําการบันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ file ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เพื่อนําไปพิมพ์ภายหลัง ในกรณี ที่ไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสอบแข่งขันสามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้ จนกว่าจะปิดระบบรับสมัคร

๓.๔ ให้ผู้สมัครสอบแข่งขันดําเนินการชําระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ได้ ๓ ช่องทาง ดังนี้

๑) ชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร

ผู้สมัครนําแบบฟอร์มการชําระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบไปชําระเงินค่าธรรมเนียม ในการสมัครสอบที่เคาน์เตอร์ธนาคารทุกแห่ง ทุกสาขาทั่วประเทศ ภายในวันและเวลาทําการตามที่ธนาคาร กําหนด และให้เก็บหลักฐานการชําระเงินไว้เป็นหลักฐานด้วย

๒) ชําระเงินผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต

ผู้สมัครชําระเงินโดยการสแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code) หรือ บาร์โค้ด (Barcode) ที่ปรากฏอยู่ ในแบบฟอร์มการชําระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ และให้เก็บหลักฐานการชําระเงินไว้เป็นหลักฐานด้วย

๓) ชําระเงินผ่านทางเครื่อง ATM

ผู้สมัครนําแบบฟอร์มการชําระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ไปชําระเงินค่าธรรมเนียม ในการสมัครสอบผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารทุกแห่ง ทุกสาขาทั่วประเทศ และให้เก็บหลักฐานการชําระเงิน ไว้เป็นหลักฐานด้วย

๓.๕ ผู้สมัครสอบแข่งขันที่ชําระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้วจะได้รับเลขประจําตัวสอบ โดยจะ กําหนดเลขประจําตัวสอบตามลําดับของการชําระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ

หมายเหตุ : ๑. ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในหลักฐานการชําระเงิน หากพบว่า ไม่ถูกต้องให้รีบติดต่อธนาคารสาขาที่ชําระเงินภายใน ๒๔ ชั่วโมงหลังจากที่ชําระเงิน ๒. การสมัครจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบภายในวันและเวลาที่กําหนด

ดาวน์โหลดประกาศรับสมัคร

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่