หน้าแรก สอบครู สำนักงาน กศน.เปิดรับสมัครสอบ “พนักงานราชการทั่วไป” จำนวน 17 อัตรา สมัครทางออนไลน์ตลอด 24 ชม. ตั้งแต่วันที่ 3-15...

สำนักงาน กศน.เปิดรับสมัครสอบ “พนักงานราชการทั่วไป” จำนวน 17 อัตรา สมัครทางออนไลน์ตลอด 24 ชม. ตั้งแต่วันที่ 3-15 กรกฎาคม 2563

สำนักงาน กศน.เปิดรับสมัครสอบ "พนักงานราชการทั่วไป" จำนวน 17 อัตรา สมัครทางออนไลน์ตลอด 24 ชม. ตั้งแต่วันที่ 3-15 กรกฎาคม 2563

1194
0
สำนักงาน กศน.เปิดรับสมัครสอบ
สำนักงาน กศน.เปิดรับสมัครสอบ "พนักงานราชการทั่วไป" จำนวน 17 อัตรา สมัครทางออนไลน์ตลอด 24 ชม. ตั้งแต่วันที่ 3-15 กรกฎาคม 2563

สำนักงาน กศน.เปิดรับสมัครสอบ “พนักงานราชการทั่วไป” จำนวน 17 อัตรา สมัครทางออนไลน์ตลอด 24 ชม. ตั้งแต่วันที่ 3-15 กรกฎาคม 2563

สำนักงาน กศน.เปิดรับสมัครสอบ "พนักงานราชการทั่วไป"  จำนวน 17 อัตรา สมัครทางออนไลน์ตลอด 24 ชม. ตั้งแต่วันที่ 3-15 กรกฎาคม 2563
สำนักงาน กศน.เปิดรับสมัครสอบ “พนักงานราชการทั่วไป” จำนวน 17 อัตรา สมัครทางออนไลน์ตลอด 24 ชม. ตั้งแต่วันที่ 3-15 กรกฎาคม 2563

ด้วย สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในกลุ่มงานบริหารทั่วไป และกลุ่มงานบริการ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้าง ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. ชื่อกลุ่มงาน ตําแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน

๑.๑ กลุ่มงานบริหารทั่วไป จํานวน ๑๓ อัตรา

๑) ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จํานวน ๒ อัตรา

๒) ตําแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน ๑ อัตรา

๓) ตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จํานวน ๒ อัตรา

๔) ตําแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน จํานวน ๒ อัตรา

๕) ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา จํานวน ๒ อัตรา

๖) ตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จํานวน ๒ อัตรา

๗) ตําแหน่งวิศวกร จํานวน ๒ อัตรา

๑.๒ กลุ่มงานบริการ จํานวน ๔ อัตรา

๑) ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน ๑ อัตรา

๒) ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน ๓ อัตรา

รวมจํานวน ๑๗ อัตรา

๒. การรับสมัครสอบ วิธีสมัครสอบ ค่าธรรมเนียมและการชําระเงิน

๒.๑ การสมัครสอบ และวัน เวลารับสมัครสอบ

ผู้สนใจสมัครสอบ สามารถสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ที่เว็บไซต์ www.personnel-nfe.com ตั้งแต่วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

๒.๒ วิธีสมัครสอบ

๑. กรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด และ เมื่อยืนยันข้อความที่กรอกแล้ว ระบบจะกําหนดแบบฟอร์มการชําระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบให้โดย อัตโนมัติ

๒. พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ลงในกระดาษขนาด A4 เพื่อนําไปชําระเงิน หากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้ทํางานบันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบไฟล์ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เพื่อนําไปพิมพ์ภายหลัง ในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสอบ สามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้ จนกว่าระบบจะปิดรับสมัคร

ดาวน์โหลดประกาศรับสมัคร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here