สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดสอบบรรจุรับราชการ 22 อัตรา สมัคร 24 สิงหาคม - 16 กันยายน 2563
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดสอบบรรจุรับราชการ 22 อัตรา สมัคร 24 สิงหาคม - 16 กันยายน 2563

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดสอบบรรจุรับราชการ 22 อัตรา สมัคร 24 สิงหาคม – 16 กันยายน 2563 ประกาศสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ รายละเอียดดังนี้

๑. ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ

ตําแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ บาท หรือที่ ก.พ. กําหนด

๒. จํานวนตําแหน่งว่างครั้งแรก จํานวน ๒๒ อัตรา

ตําแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (ส่วนภูมิภาค) จํานวน ๒๒ อัตรา รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ๑

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดสอบบรรจุรับราชการ  22 อัตรา สมัคร 24 สิงหาคม - 16 กันยายน 2563
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดสอบบรรจุรับราชการ 22 อัตรา สมัคร 24 สิงหาคม – 16 กันยายน 2563

๓. การรับสมัครสอบ

๓.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ | https://onab.thaijobjob.com ตามขั้นตอน ดังนี้

(๑) เข้าไปที่เว็บไซต์ https://onab.thaijobjob.com เลือกหัวข้อ “สมัครสอบออนไลน์”

(๒) กรอกข้อมูลการสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบจะ กําหนดแบบฟอร์มการชําระเงินให้โดยอัตโนมัติ

(๓) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A๔ จํานวน ๑ แผ่น หรือ บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบไฟล์ ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบสามารถค้นหาแบบฟอร์มการชําระเงินได้ โดยไปที่เว็บไซต์ https://onab.thaijobjob.com หัวข้อ “พิมพ์ใบแจ้งชําระเงิน” แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใบสมัครสอบ ที่สมบูรณ์แล้วได้

๓.๒ การชําระเงิน สามารถชําระเงินได้ ๓ วิธี ดังนี้

(๑) ชําระทางเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยให้นําแบบฟอร์มการชําระเงินที่พิมพ์ตามข้อ ๕.๑ (๓) ไปชําระเงินได้ที่เคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ และเก็บหลักฐานการชําระเงินไว้ด้วย

(๒) ชําระผ่านตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย

โดยให้ผู้สมัครคลิกชําระเงินผ่าน ATM พิมพ์คู่มือการชําระเงินผ่าน ATM และนําไป ทํารายการชําระเงินได้ที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย โดยสามารถชําระเงินได้ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๒๒.00 น. และให้เก็บสลิปไว้เป็นหลักฐาน

(๓) ชําระทางระบบอินเตอร์เน็ต ผ่าน Internet Payment (KTB Online) หรือ Krungthai NEXT โดยให้ผู้สมัครปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบบกําหนดไว้ โดยสามารถชําระเงินได้ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๒๒.00 น. และพิมพ์หน้ายืนยันการชําระเงินจาก เว็บไซต์เก็บไว้เป็นหลักฐาน

๓.๓ ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จํานวน ๔๓๐ บาท ประกอบด้วย

(๑) ค่าธรรมเนียมสอบ จํานวน ๔๐๐ บาท (๒) ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จํานวน ๓๐ บาท

ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ การสมัครสอบ จะมีผลสมบูรณ์เมื่อมีการชําระค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบภายในระยะเวลาที่กําหนด

เว็บไซต์รับสมัครสอบ : https://onab.thaijobjob.com

ดาวน์โหลดประกาศรับสมัคร

บทความก่อนหน้านี้ดาวน์โหลดฟรี!! แบบหัดอ่านภาษาไทยอ่านออกเขียนช้า สำหรับนักเรียนชั้น ป.1-3
บทความถัดไปแจก 3 พันบาท 15 ล้านคน บิ๊กตู่เตรียมเสนอมาตรการ กระตุ้นการใช้จ่าย ลดค่าครองชีพของประชาชน
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่