สอศ.แจ้งข้อมูล  82 กลุ่มวิชา ใช้จัดสอบครูผู้ช่วยสังกัดอาชีวะศึกษา จำนวน 2,414 อัตรา
สอศ.แจ้งข้อมูล  82 กลุ่มวิชา ใช้จัดสอบครูผู้ช่วยสังกัดอาชีวะศึกษา จำนวน 2,414 อัตรา

สอศ.แจ้งข้อมูล  82 กลุ่มวิชา ใช้จัดสอบครูผู้ช่วยสังกัดอาชีวศึกษา จำนวน 2,414 อัตรา

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 สํานักบริหารงานบุคคลและนิติการ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ออกหนังสือเรื่องการแจ้งข้อมูล กลุ่มวิชาทาง ที่ใช้ในการดําเนินการสอบคัดเลือก ตําแหน่งครูผู้ช่วย เรียน ผู้อํานวยการสถานศึกษาที่เกี่ยวข้อง ( เฉพาะสถานศึกษาที่มีอัตราตําแหน่งว่าง)

สํานักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา ในคราวประชุม ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ซึ่งมีมติรับทราบการกําหนด สัดส่วนจํานวนตําแหน่งว่าง เพื่อใช้ในการคัดเลือกและการสอบแข่งขัน ตามที่ส่วนราชการเป็นผู้พิจารณา กําหนดสัดส่วน โดยส่วนราชการได้กําหนดสัดส่วนการคัดเลือก ในอัตราร้อยละ 80 และสัดส่วนการสอบแข่งขัน ในอัตราร้อยละ 20

และมติ อ.ก.ค.ศ. สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติรับทราบการนําอัตราว่างซึ่งเพิ่มขึ้นจากกรณีอัตราคืนเกษียณปี 2562 และ เพิ่มขึ้นจากกรณีอื่นๆ รวมจํานวน 2,414 อัตรา มาใช้ในการคัดเลือกและการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง บุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สอศ.แจ้งข้อมูล  82 กลุ่มวิชา ใช้จัดสอบครูผู้ช่วยสังกัดอาชีวศึกษา จำนวน 2,414 อัตรา 3
สอศ.แจ้งข้อมูล  82 กลุ่มวิชา ใช้จัดสอบครูผู้ช่วยสังกัดอาชีวะศึกษา จำนวน 2,414 อัตรา
สอศ.แจ้งข้อมูล  82 กลุ่มวิชา ใช้จัดสอบครูผู้ช่วยสังกัดอาชีวศึกษา จำนวน 2,414 อัตรา 4

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่