สอศ.ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ ผังที่นั่งสอบ และระเบียบปฏิบัติ สอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ภาค ก และ ภาค ข สอบวันที่ 10 มกราคม 2564
สอศ.ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ ผังที่นั่งสอบ และระเบียบปฏิบัติ สอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ภาค ก และ ภาค ข สอบวันที่ 10 มกราคม 2564

สอศ.ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ ผังที่นั่งสอบ และระเบียบปฏิบัติ สอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ภาค ก และ ภาค ข สอบวันที่ 10 มกราคม 2564 เขตทั่วไป และในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจฯ ดังนี้

สอศ.ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ ผังที่นั่งสอบ และระเบียบปฏิบัติ สอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ภาค ก และ ภาค ข สอบวันที่ 10 มกราคม 2564
สอศ.ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ ผังที่นั่งสอบ และระเบียบปฏิบัติ สอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ภาค ก และ ภาค ข สอบวันที่ 10 มกราคม 2564

กำหนดวัน เวลา สถานที่ ผังที่นั่งสอบ และระเบียบปฏิบัติในวันสอบภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย (เขตทั่วไป) 

ประกาศ : กำหนดวัน เวลา สถานที่ ผังที่นั่งสอบ และระเบียบปฏิบัติในวันสอบภาค ก และ ภาค ข ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เอกสารแนบท้ายประกาศส่วนที่ 1 : ตารางสอบ

เอกสารแนบท้ายประกาศส่วนที่ 3 : ระเบียบปฏิบัติในการสอบคัดเลือก *กรุณาปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด*

เอกสารแนบท้ายประกาศส่วนที่ 2 : ที่นั่งสอบ 

101 : ภาษาไทย
102 : ภาษาอังกฤษ
103 : สังคม
104 : คณิตศาสตร์
105 : พลศึกษา
106 : วิทยาศาสตร์ทั่วไป
107 : เคมี
108 : ชีววิทยา
109 : ฟิสิกส์
110 : กฎหมาย
201 : ช่างยนต์
202 : ช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต
203 : ช่างเชื่อมโลหะ
204 : ช่างพิมพ์
205 : ช่างต่อเรือ
206 : ช่างไฟฟ้ากำลัง
207 : ช่างอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีโทรคมนาคม
209 : เมคคาทรอนิกส์
211 : ช่างก่อสร้างและโยธา
214 : สถาปัตยกรรม
215 : เทคนิคคอมพิวเตอร์
217 : ช่างอากาศยาน
221 : เทคนิคพลังงาน
222 : ตัวถังและสีรถยนต์
301 : การบัญชี
302 : การเลขานุการ
303 : การเงินและการธนาคาร
304 : การจัดการทั่วไปและการจัดการทรัพยากรมนุษย์
305 : การตลาด
308 : การประชาสัมพันธ์
309 : การจัดการโลจิสติกส์
310 : ภาษาจีน
311 : คอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
401 : พืชศาสตร์และเกษตรกรรมอุตสาหกรรม
402 : ปฐพีวิทยา
403 : อารักขาพืช
404 : เกษตรศาสตร์
405 : ธุรกิจเกษตรและสหกรณ์
406 : ช่างกลเกษตร
407 : เทคโนโลยีภูมิทัศน์
408 : สัตวศาสตร์และสัตวรักษ์
409 : เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
501 : ศิลปหัตถกรรม
503 : เครื่องประดับอัญมณี
506 : ศิลปการดนตรี
507 : วิจิตรศิลป์
508 : คอมพิวเตอร์กราฟิก
509 : เทคโนโลยีศิลปกรรม/การออกแบบ
510 : การถ่ายภาพ/มัลติมีเดีย
601 : อาหารและโภชนาการ
602 : อุตสาหกรรมอาหาร
603 : คหกรรมศาสตร์
604 : ผ้าและเครื่องแต่งกาย
605 : เสริมสวย
701 : การท่องเที่ยว
702 : การโรงแรม
802 : เคมีสิ่งทอ
901 : ยานยนต์สมัยใหม่
902 : อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
904 : การเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ
แผนผังที่นั่งสอบ

กำหนดวัน เวลา สถานที่ ผังที่นั่งสอบ และระเบียบปฏิบัติในวันสอบภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย ( ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจฯ)

ประกาศ : กำหนดวัน เวลา สถานที่ ผังที่นั่งสอบ และระเบียบปฏิบัติในวันสอบภาค ก และ ภาค ข ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เฉพาะจังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และ 4 อำเภอ ในจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เอกสารแนบท้ายประกาศส่วนที่ 1 : ตารางสอบ

เอกสารแนบท้ายประกาศส่วนที่ 3 : ระเบียบปฏิบัติในการสอบคัดเลือก *กรุณาปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด*

เอกสารแนบท้ายประกาศส่วนที่ 2 : ที่นั่งสอบ 

101 : ภาษาไทย
102 : ภาษาอังกฤษ
103 : สังคม
104 : คณิตศาสตร์
105 : พลศึกษา
106 : วิทยาศาสตร์ทั่วไป
201 : ช่างยนต์
202 : ช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต
203 : ช่างเชื่อมโลหะ
206 : ช่างไฟฟ้ากำลัง
207 : ช่างอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีโทรคมนาคม
211 : ช่างก่อสร้างและโยธา
214 : สถาปัตยกรรม
215 : เทคนิคคอมพิวเตอร์
301 : การบัญชี
302 : การเลขานุการ
305 : การตลาด
311 : คอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
404 : เกษตรศาสตร์
409 : เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
410 : แปรรูปสัตว์น้ำ
601 : อาหารและโภชนาการ
602 : อุตสาหกรรมอาหาร
603 : คหกรรมศาสตร์
604 : ผ้าและเครื่องแต่งกาย
701 : การท่องเที่ยว
702 : การโรงแรม

แผนผังที่นั่งสอบ

ขอบคุณที่มา : เว็บไซต์ กลุ่มงานจัดการงานบุคคล 2 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่