ประกาศแล้ว!! สำนักงาน ก.พ. ประกาศวันสอบ ภาค ก. ปี 2564 อย่างเป็นทางการ
ประกาศแล้ว!! สำนักงาน ก.พ. ประกาศวันสอบ ภาค ก. ปี 2564 อย่างเป็นทางการ

ประกาศแล้ว!! สำนักงาน ก.พ. ประกาศวันสอบ ภาค ก. ปี 2564 อย่างเป็นทางการ

สำนักงาน ก.พ. กำหนดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 ในวันที่ 8 พ.ค. 65 และ 29 พ.ค. 65 โดยจะประกาศวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ภายในวันที่ 8 เม.ย. 65 รายละเอียดดังนี้

ตามที่สํานักงาน ก.พ. ได้มีประกาศสํานักงาน ก.พ. เรื่อง เลื่อนกําหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ ความสามารถทั่วไป ประจําปี ๒๕๖๔ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕ เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้กลับมาแพร่ระบาดออกเป็นวงกว้าง กระจายไปในหลายเขตพื้นที่และมีอัตราการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว โดยจะประกาศกําหนดการสอบให้ทราบ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นั้น

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๓ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๒ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ สํานักงาน ก.พ. จึงกําหนดการสอบข้อเขียนเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจําปี ๒๕๖๔ เป็นวันอาทิตย์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และวันอาทิตย์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยสํานักงาน ก.พ. จะมีประกาศสํานักงาน ก.พ. เรื่อง กําหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจําปี ๒๕๖๔ ภายในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ ทางเว็บไซต์สํานักงาน ก.พ. ที่ http://job2.0CSC.go.th ทั้งนี้ กําหนดการสอบอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และข้อกําหนดของทางราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๕

(นางสาวพัชรา เพ็ชรทวี)
ที่ปรึกษาระบบราชการ รักษาราชการแทน รองเลขาธิการ ก.พ.
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.

ประกาศแล้ว!! สำนักงาน ก.พ. ประกาศวันสอบ ภาค ก. ปี 2564 อย่างเป็นทางการ
ประกาศแล้ว!! สำนักงาน ก.พ. ประกาศวันสอบ ภาค ก. ปี 2564 อย่างเป็นทางการ

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ เว็บไซต์ที่ http://job2.ocsc.go.th

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่