หน้าแรก ข่าวการศึกษา สพฐ.ประกาศสอบเเข่งขันครูผู้ช่วย 2564 รับสมัคร 4-10 มิถุนายน 2564 (หนังสือลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564)

สพฐ.ประกาศสอบเเข่งขันครูผู้ช่วย 2564 รับสมัคร 4-10 มิถุนายน 2564 (หนังสือลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564)

สพฐ.ประกาศสอบเเข่งขันครูผู้ช่วย 2564 รับสมัคร 4-10 มิถุนายน 2564

1374
0
สพฐ.ประกาศสอบเเข่งขันครูผู้ช่วย 2564 รับสมัคร 4-10 มิถุนายน 2564
สพฐ.ประกาศสอบเเข่งขันครูผู้ช่วย 2564 รับสมัคร 4-10 มิถุนายน 2564

เลือกหัวข้อที่ต้องการอ่านครับ

สพฐ.ประกาศสอบเเข่งขันครูผู้ช่วย 2564 รับสมัคร 4-10 มิถุนายน 2564 (หนังสือลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564)

๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ สพฐ.แจ้งหนังสือถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เรื่อง การสอบแข่งขันฯ ตําแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

อ้างถึง
๑. หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๕๐๐๒/ว ๙๗๓ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
๒. หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๔/ว ๑๕๑๔ ลงวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๔
๓. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๒/ว ๔ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย กําหนดการ และตารางสอบแข่งขันฯ จํานวน ๒ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๓ ได้แจ้งกําหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ แจ้งชะลอการดําเนินการสอบแข่งขันฯ ดังกล่าวออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จะคลี่คลาย มาเพื่อทราบ ความแจ้งแล้ว นั้น

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว เนื่องจากสํานักงาน ก.ค.ศ. ได้มีหนังสือซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารอัตรากําลังสําหรับการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๓ ดังนั้น เพื่อเป็นการ บริหารอัตรากําลังให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงกําหนดการ สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

สพฐ.ประกาศสอบเเข่งขันครูผู้ช่วย 2564 รับสมัคร 4-10 มิถุนายน 2564
สพฐ.ประกาศสอบเเข่งขันครูผู้ช่วย 2564 รับสมัคร 4-10 มิถุนายน 2564 (หนังสือลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564) 4

กําหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศรับสมัคร ภายในวันศุกร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔

รับสมัคร วันศุกร์ที่ ๔ – วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ภายในวันจันทร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔

ประเมินจากการสอบข้อเขียน
ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป วันเสาร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔
ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ วันอาทิตย์ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค. ภายในวันศุกร์ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ประเมินจากการสอบสัมภาษณ์ แฟ้มสะสมงาน และการสอบสาธิตการปฏิบัติการสอน ภาค ค ความเหมาะสมกับตําแหน่ง วิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา ประกาศผลการสอบแข่งขัน ตามวันและเวลาที่ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. สศศ. กำหนด (ให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔)

สพฐ.ประกาศสอบเเข่งขันครูผู้ช่วย 2564 รับสมัคร 4-10 มิถุนายน 2564
สพฐ.ประกาศสอบเเข่งขันครูผู้ช่วย 2564 รับสมัคร 4-10 มิถุนายน 2564 (หนังสือลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564) 5
สพฐ.ประกาศสอบเเข่งขันครูผู้ช่วย 2564 รับสมัคร 4-10 มิถุนายน 2564
สพฐ.ประกาศสอบเเข่งขันครูผู้ช่วย 2564 รับสมัคร 4-10 มิถุนายน 2564 (หนังสือลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564) 6

ขอบคุณที่มา : Facebook ครูไทยใจพัฒนา by ครูโน้ต

บทความก่อนหน้านี้สสวท.เปิดอบรมออนไลน์ฟรี!! หลักสูตร AI For Schools รุ่น 2 Level 1 เริ่ม 15 พฤษภาคม นี้
บทความถัดไปแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันวิสาขบูชา ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ขึ้นไป รับเกียรติบัตรผ่านอีเมล์ โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่