สอบท้องถิ่น ปี 2564 เปิดสอบ 69 ตำแหน่ง 4,426 อัตรา รับสมัคร 9-31 มี.ค. นี้
สอบท้องถิ่น ปี 2564 เปิดสอบ 69 ตำแหน่ง 4,426 อัตรา รับสมัคร 9-31 มี.ค. นี้

สอบท้องถิ่น ปี 2564 เปิดสอบ 69 ตำแหน่ง 4,426 อัตรา รับสมัคร 9-31 มี.ค. นี้

ล่าสุดผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(สถ.) ได้ประกาศดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) ประจำปี 2564 ซึ่งทางจังหวัดได้รายงานการตรวจสอบตําแหน่งว่างและยืนยันตําแหน่งและอัตราของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ว่าง ที่ อปท.ประสงค์ให้ สถ.ดําเนินการสอบแข่งขัน โดยจังหวัดได้ได้ตรวจสอบภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลแล้วไม่เกิน 40% เป็นไปตามมาตรา โดยมีจํานวนตําแหน่งและอัตราว่างที่ อปท. ร้องขอมาทั้งสิ้น 69 ตําแหน่ง 4,426 อัตรา โดยจําแนกได้ ดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 4 มกราคม 2564)

1.ตําแหน่งประเภทวิชาการ   23 สาขาวิชาเอก
2.ตำแหน่งประเภททั่วไป       25 สาขาวิชาเอก
3.ตำแหน่งครูผู้ช่วย            22 สาขาวิชาเอก

โดยคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ในการประชุม เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 ได้รประชุมและมีมติในการเตรียมการและดําเนินการเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 

สอบท้องถิ่น ปี 2564 เปิดสอบ 69 ตำแหน่ง 4,426 อัตรา รับสมัคร 9-31 มี.ค. นี้
สอบท้องถิ่น ปี 2564 เปิดสอบ 69 ตำแหน่ง 4,426 อัตรา รับสมัคร 9-31 มี.ค. นี้

1.ได้เชิญมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 มานําเสนอความพร้อมของมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ และรับฟังคําแนะนําจากคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น ก่อน

2.เห็นชอบให้ดําเนินการสอบแข่งขันโดยกาหนดตําแหน่งและอัตราว่างที่จะรับสมัคร ในแต่ละกลุ่มภาค/เขต ตามที่จังหวัดรายงาน และหากมีการรายงานขอให้ กสถ. ดำเนินการสอบแข่งขันในตําแหน่งอื่น หรือรายงานอัตราว่างเพิ่มเติมก่อนมีการประกาศรับสมัครให้ กสถ. สามารถดําเนินการ สอบแข่งขันในตําแหน่งดังกล่าวด้วย

3. กําหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัครสอบ (กําหนดตามมาตรฐานกําหนด ตําแหน่ง) ในแต่ละตําแหน่ง และเงินเดือนที่จะได้รับ (ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไป เกี่ยวกับการให้พนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2558 และประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

4.เห็นชอบร่างประกาศ กสถ. เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ดังนี้

– ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน                   วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564

– รับสมัครสอบทางเว็บไซต์                      วันที่ 9-31 มีนาคม 2564 

– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ               วันที่ 9 เมษายน 2564 

– การประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่สอบ  วันที่ 20 เมษายน 2564 

5. เห็นชอบกําหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์อํานวยการสอบแข่งขันของแต่ละกลุ่มภาค/เขต ดังนี้ 

ภาคเหนือ        เขต 1 เชียงใหม่               โดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
                   เขต 2 พิษณุโลก              โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลย์สงคราม

ภาคกลาง        เขต 1 ปทุมธานี              โดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
                   เขต 2 ชลบุรี                   โดย มหาวิทยาลัยบูรพา 
                   เขต 3 นครปฐม               โดย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ตะวันออกเฉียงเหนือ         เขต 1 นครราชสีมา                โดย มหาวิทยาลัยสุรนารี 
                                เขต 2 อุบลราชธานี                โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
                                เขต 3 อุดรธานี                     โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

ภาคใต้                        เขต 1 นครศรีธรรมราช            โดย…มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
                                เขต 2 สงขลา                        โดย…มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 ตำแหน่งที่จะเปิดสอบเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564

 ตำแหน่งที่จะเปิดสอบเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564
ตำแหน่งที่จะเปิดสอบเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564
ขอบคุณข้อมูล เพจเตรียมสอบครูผู้ช่วย By ครูพี่หนึ่ง จักรยาน

>> สมัครสอบคลิกที่นี่ <<

ตำแหน่งประเภทวิชาการที่คาดว่าจะเปิดรับสมัครสอบ

1. นักพัฒนาชุมชน
2. นักวิชาการเกษตร
3. นักประชาสัมพันธ์
4. วิศวกรไฟฟ้า
5. วิศวกรโยธา
6. สถาปนิก
7. นักจัดการงานทั่วไป
8. วิศวกรเครื่องกล
9. นักวิชาการศึกษา
10. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
11. นักทรัพยากรบุคคล
12. นักจัตการงานทะเบียนและบัตร
13. นักสังคมสงเศราะห์
14. นักป้องกันและบรรเทสาธารณภัย
15. นักผังเมือง
16. นักวิชาการเงินและบัญชี
17. นักวิชาการคลัง
18. นิติกร

ตำแหน่งประเภททั่วไปที่คาดว่าจะเปิดรับสมัครสอบ

1. เจ้าพนักงานธุรการ
2. เจ้าพนักงานทะเบียนและบัตร
3. เจ้าพนักงานสุขาภิบาล
4. เจ้าพนักงานทะเบียน
5. นายช่างเขียนแบบ
6. นายช่างสำรวจ
7. เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
8. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
9. เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ
10. เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
11. เจ้าพนักงานเกษตร
12. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
13. เจ้าพนักงานสาธารณสุข
14. เจ้าพนักงานเทศกิจ
15. เจ้าพนักงานประปา
16. เจ้าพนักงานคลัง
17. เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
18. นายช่างเครื่องกล
19. สัตวแพทย์
20. นายช่างผังเมือง
21. เจ้าพนักงานพัสดุ
22. เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน
23. นายช่างไฟฟ้า
24. นายช่างโยธา

ตำแหน่งครูผู้ช่วยที่คาดว่าจะเปิดรับสมัครสอบ

1. ครูผู้ช่วยเอกดนตรีสากล
2. ครูผู้ช่วยเอกเคมี
3. ครูผู้ช่วยเอกศิลปะ
4. ครูผู้ช่วยเอกวิทยาศาสตร์
5. ครูผู้ช่วยเอกชีววิทยา
6.ผู้ช่วยเอกพลศึกษา
7. ครูผู้ช่วยเอกเทคโนการศึกษา
8. ครูผู้ช่วยเอกคณิตศาตร์
9. ครูผู้ช่วยเอกทะเบียนและวัดผล
10. ครูผู้ดูแลเด็ก
11. ครูผู้ช่วยเอกจีน
12. ครูผู้ช่วยเอกดนตรีไทย
13. ครูผู้ช่วยเอกปฐมวัย
14. ครูผู้ช่วยเอกแนะแนว
15. ครูผู้ช่วยเอกภาษาอังกฤษ
16. ครูผู้ช่วยเอกประถมศึกษา
17. ครูผู้ช่วยเอกสังคมศึกษา
18. ครูผู้ช่วยเอกคหกรรม
19. ครูผู้ช่วยเอกคอมพิวเตอร์
20. ครูผู้ช่วยเยกภาษาไทย
21. ครูผู้ช่วยเอกบรรณารักษ์
22. ครูผู้ช่วยเอกนาฏศิลป์
23. ครูผู้ช่วยเอกเกษตร

ขอบคุณข้อมูล เพจเตรียมสอบครูผู้ช่วย By ครูพี่หนึ่ง จักรยาน

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่