คลิกเลย!! สมัครสอบท้องถิ่น ปี 2564 รับสมัคร 9-31 มี.ค.64 จำนวน 86 ตำแหน่ง 4,426 อัตรา
คลิกเลย!! สมัครสอบท้องถิ่น ปี 2564 รับสมัคร 9-31 มี.ค.64 จำนวน 86 ตำแหน่ง 4,426 อัตรา

คลิกเลย!! สมัครสอบท้องถิ่น ปี 2564 รับสมัคร 9-31 มี.ค.64 จำนวน 86 ตำแหน่ง 4,426 อัตรา

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(สถ.) ได้ประกาศดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) ประจำปี 2564 สมัครสอบคลิกที่นี่

คลิกเลย!! สมัครสอบท้องถิ่น ปี 2564 รับสมัคร 9-31 มี.ค.64 จำนวน 86 ตำแหน่ง 4,426 อัตรา

ด้วยคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) จะดําเนินการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ในตําแหน่งต่างๆ โดยแบ่งเป็นกลุ่มภาค/เขต จํานวน ๑๐ เขต (เพื่อประโยชน์ในการสมัครสอบแข่งขัน การขึ้นบัญชี และการ บรรจุแต่งตั้ง) ตามตําแหน่งและอัตราที่ว่างของแต่ละกลุ่มภาค/เขต ดังนี้

๑. กลุ่มภาคกลาง เขต ๑

(ประกอบด้วยจังหวัดชัยนาท จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอ่างทอง)

๒ กลุ่มภาคกลาง เขต ๒

ประกอบด้วยจังหวัดจันทบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดตราด จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสระแก้ว)

๓ กลุ่มภาคกลาง เขต ๓

(ประกอบด้วยจังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสุพรรณบุรี)

๔ กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต ๑

(ประกอบด้วยจังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดมหาสารคาม)

๕ กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต ๒

(ประกอบด้วยจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดยโสธร จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดอํานาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี)

๖ กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต ๓

(ประกอบด้วยจังหวัดนครพนม จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดเลย จังหวัดสกลนคร จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลําภู จังหวัดอุดรธานี)

๗ กลุ่มภาคเหนือ เขต ๑

(ประกอบด้วยจังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลําปาง จังหวัดลําพูน)

๘ กลุ่มภาคเหนือ เขต ๒

(ประกอบด้วยจังหวัดกําแพงเพชร จังหวัดตาก จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดพิจิตร จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดสุโขทัย จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดอุทัยธานี)

๙ กลุ่มภาคใต้ เขต ๑

(ประกอบด้วยจังหวัดกระบี่ จังหวัดชุมพร จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี)

๑๐ กลุ่มภาคใต้ เขต ๒

ประกอบด้วยจังหวัดตรัง จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดพัทลุง จังหวัดยะลา จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล)

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ตําแหน่งประเภทวิชาการ   23 สาขาวิชาเอก

2.ตำแหน่งประเภททั่วไป       25 สาขาวิชาเอก

3.ตำแหน่งครูผู้ช่วย            22 สาขาวิชาเอก

กำหนดการสอบ

– ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน                   วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564

– รับสมัครสอบทางเว็บไซต์                      วันที่ 9-31 มีนาคม 2564 

– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ               วันที่ 9 เมษายน 2564 

– การประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่สอบ  วันที่ 20 เมษายน 2564 

ดาวน์โหลดประกาศรับสมัคร

ดาวน์โหลด!! ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564

การรับสมัคร

๑ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ดังนี้

คลิกเลย!! สมัครสอบท้องถิ่น ปี 2564 รับสมัคร 9-31 มี.ค.64 จำนวน 86 ตำแหน่ง 4,426 อัตรา
คลิกเลย!! สมัครสอบท้องถิ่น ปี 2564 รับสมัคร 9-31 มี.ค.64 จำนวน 86 ตำแหน่ง 4,426 อัตรา

(๑) เปิดเว็บไซต์ http://www.dlaapplicant2564.com หัวข้อ “สมัครสอบแข่งขัน อปท.”

(๒) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด โดยผู้สมัครต้อง อัพโหลดภาพถ่ายสีหน้าตรง ชุดสุภาพ ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา ซึ่งถ่ายไม่เกิน 6 เดือน โดยอนุญาตให้ใช้ภาพถ่ายจากโทรศัพท์มือถือได้ ระบบจะกําหนดแบบฟอร์มการชําระเงินของธนาคารไทย พาณิชย์ ให้โดยอัตโนมัติ

(๓) พิมพ์ใบสมัครสอบแข่งขัน หัวข้อ “พิมพ์ใบสมัคร” และพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หัวข้อ “พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน” ลงในกระดาษขนาด A๔ จํานวน ๑ แผ่น หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ใน ขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในอุปกรณ์บันทึกข้อมูล เช่น ยูเอสบี แฟลชไดรฟ หรือ Diskette เป็นต้น เพื่อนําไปพิมพ์ในภายหลัง

ในกรณีไม่สามารถพิมพ์ใบสมัครสอบแข่งขัน หรือแบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึก ข้อมูลไม่ได้ ผู้สมัครสามารถเข้าไปพิมพ์ใบสมัครสอบแข่งขัน หรือแบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลง ในอุปกรณ์บันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครและการยืนยันการสมัครใน ครั้งแรกได้

๒ การชําระเงินค่าธรรมเนียมสอบ ตั้งแต่วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ และสิ้นสุดภายใน เวลา ๒๓.๐๐ น. ของวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ทั้งนี้ การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชําระค่าธรรมเนียม ในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้วและได้ดําเนินการครบทุกขั้นตอนภายในวัน เวลา ที่กําหนด

>> คลิกสมัครสอบท้องถิ่น 2564 <<

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่