หน้าแรก สอบครู สพฐ.แจ้ง ผู้สมัครสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษเกิน 1 แห่ง ไม่ถูกตัดสิทธิ์ แต่เลือกสอบได้เพียงที่เดียว

สพฐ.แจ้ง ผู้สมัครสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษเกิน 1 แห่ง ไม่ถูกตัดสิทธิ์ แต่เลือกสอบได้เพียงที่เดียว

สพฐ.แจ้ง ผู้สมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษเกิน 1 แห่ง ไม่ถูกตัดสิทธิ์ แต่เลือกสอบได้เพียงที่เดียว

369
0
สพฐ.แจ้ง ผู้สมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษเกิน 1 แห่ง ไม่ถูกตัดสิทธิ์ แต่เลือกสอบได้เพียงที่เดียว
สพฐ.แจ้ง ผู้สมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษเกิน 1 แห่ง ไม่ถูกตัดสิทธิ์ แต่เลือกสอบได้เพียงที่เดียว

สพฐ.แจ้ง ผู้สมัครสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษเกิน 1 แห่ง ไม่ถูกตัดสิทธิ์ แต่เลือกสอบได้เพียงที่เดียว

ด่วนที่สุด ที่ ศธ04009/ว5505 ลว 27 พฤศจิกายน 2558 เรื่องการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2558  รายละเอียดดังนี้

ตามที่มีผู้สอบถามเกี่ยวกับผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ตําแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจําเป็น หรือมีเหตุพิเศษ จํานวน ๒๒๓ คน สมัครสอบมากกว่าหนึ่งแห่งจะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบหรือไม่ นั้น

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอเรียนว่า ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกดังกล่าว สามารถเลือกสอบได้เพียงแห่งเดียว โดยไม่ถูกตัดสิทธิ์การสอบแต่อย่างใด ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๑๖ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ และ ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๑๗ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ทั้งนี้ ขอให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษตรวจสอบการเข้าสอบและรายงานสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหนังสือที่อ้างถึง

สพฐ.แจ้ง สมัครสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษเกิน 1 แห่ง ไม่ถูกตัดสิทธิ์แต่เลือกสอบได้เพียงที่เดียว

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here