สพม.9 รับสมัครพนักงานราชการ 24 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท สมัครทางอินเทอร์เน็ต 8 – 14 ก.ค. 63
สพม.9 รับสมัครพนักงานราชการ 24 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท สมัครทางอินเทอร์เน็ต 8 – 14 ก.ค. 63

สพม.9 รับสมัครพนักงานราชการ 24 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท สมัครทางอินเทอร์เน็ต 8 – 14 ก.ค. 63

ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

สพม.9 รับสมัครพนักงานราชการ 24 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท สมัครทางอินเทอร์เน็ต 8 – 14 ก.ค. 63
สพม.9 รับสมัครพนักงานราชการ 24 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท สมัครทางอินเทอร์เน็ต 8 – 14 ก.ค. 63

1. ชื่อตําแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

1.1 กลุ่มงาน บริหารงานทั่วไป ชื่อตําแหน่ง ครูผู้สอน

1.2 ลักษณะงานที่จะให้ปฏิบัติ

  • 1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
  • 2) จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึ่ง ประสงค์
  • 3) ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
  • 4) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบผู้ปกครองและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
  • 5) ปฏิบัติงานประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วม พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
  • 6) ปฏิบัติงาน ประสานงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2. อัตราว่าง จํานวน 24 อัตรา รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศ

3. ค่าตอบแทน 18,000 บาท /เดือน

4. สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547

5. การรับสมัคร

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ๆ ขอรับใบสมัครที่สถานที่รับสมัคร หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ทาง เว็บไซต์ http://www.mathayom9.go.th/ และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ หอประชุมโรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ถึง วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ในวันเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่