หน้าแรก สอบครู สพม.8 รับสมัครพนักงานราชการ 13 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต 23 – 29 มิ.ย. 63

สพม.8 รับสมัครพนักงานราชการ 13 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต 23 – 29 มิ.ย. 63

สพม.8 รับสมัครพนักงานราชการ 13 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต 23 - 29 มิ.ย. 63

49
0
สพม.8 รับสมัครพนักงานราชการ 13 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต 23 - 29 มิ.ย. 63
สพม.8 รับสมัครพนักงานราชการ 13 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต 23 - 29 มิ.ย. 63

สพม.8 รับสมัครพนักงานราชการ 13 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต 23 – 29 มิ.ย. 63 ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตําแหน่งครูผู้สอน

สพม.8 รับสมัครพนักงานราชการ 13 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต 23 - 29 มิ.ย. 63
สพม.8 รับสมัครพนักงานราชการ 13 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต 23 – 29 มิ.ย. 63

๑. ชื่อตําแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ชื่อตําแหน่ง ครูผู้สอน กลุ่มงาน บริหารทั่วไป

อัตราว่าง จํานวน ๑๓ อัตรา (รายละเอียดตามกลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก และโรงเรียนที่มี ตําแหน่งว่างแนบท้ายประกาศ)

สพม.8 รับสมัครพนักงานราชการ 13 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต 23 - 29 มิ.ย. 63
สพม.8 รับสมัครพนักงานราชการ 13 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต 23 – 29 มิ.ย. 63

ค่าตอบแทน เดือนละ ๑๘,๐๐๐ บาท

สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔

ระยะเวลาการจ้าง ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

๒. การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร สามารถสมัครผ่านอินเตอร์เน็ตทางเว็บไซต์ http://www.sesao8.go.th/ หรือ http://gg.gg/test_m8 หรือ https://bit.ly/2B7qUSG ตั้งแต่วันที่ ๒๓ – ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ยกเว้นวันสุดท้ายของการเปิดรับสมัคร (๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓) ระบบจะปิด เวลา ๑๖.๓๐ น.

สพม.8 รับสมัครพนักงานราชการ 13 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต 23 - 29 มิ.ย. 63
สพม.8 รับสมัครพนักงานราชการ 13 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต 23 – 29 มิ.ย. 63

ดาวน์โหลดประกาศรับสมัคร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here