สพม.24 เปิดสอบพนักงานราชการ 6 อัตรา - สมัคร 17-23 มี.ค. 63
สพม.24 เปิดสอบพนักงานราชการ 6 อัตรา - สมัคร 17-23 มี.ค. 63

สพม.24 เปิดสอบพนักงานราชการ 6 อัตรา – สมัคร 17-23 มี.ค. 63 ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

สพม.24 เปิดสอบพนักงานราชการ 6 อัตรา - สมัคร 17-23 มี.ค. 63 4

1. ชื่อกลุ่มงาน ตําแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
– ชื่อตําแหน่ง ครูผู้สอน
– กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก ที่รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรร จํานวน 5 อัตรา (ขอบข่ายงานหน้าที่ความรับผิดชอบ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้) ดังนี้

  • โรงเรียนแก่งนาจารย์พิทยาคม กลุ่มวิชาวิชาฟิสิกส์ จํานวน 1 อัตรา
  • โรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม กลุ่มวิชาสังคมศึกษา จํานวน 1 อัตรา
  • โรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคม กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 อัตรา
  • โรงเรียนบัวสามัคคีพิทยาสรรพ์ กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน 1 อัตรา
  • โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ กลุ่มวิชาสาธารณสุข สุขศึกษา จํานวน 1 อัตรา

กลุ่มงานบริการ
– ชื่อตําแหน่ง ผู้ดูแลหมวดสถานที่ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 จํานวน 1 อัตรา (ขอบข่ายงานหน้าที่ความรับผิดชอบ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้)

อัตราค่าตอบแทน
(1) ตำแหน่งในกลุ่มบริหารทั่วไป ปริญญาตรี อัตราค่าตอบแทนรายเดือน จํานวนเงิน 18,000 บาท
(2) ตำแหน่งในกลุ่มงานบริการ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)อัตราค่าตอบแทนรายเดือน จํานวนเงิน 11,280 บาท

สิทธิประโยชน์
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ

ระยะเวลาการจ้าง
จ้างตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรนับตั้งแต่วันที่ทําสัญญา ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 โดยในระยะเวลาการจ้างจะต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ตามประกาศคณะ กรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ.2554 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 และที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด

2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับสรรหาและเลือกสรร ดังนี้

2.1 คุณสมบัติทั่วไป

(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ นับถึงวันสุดท้ายที่เปิดรับสมัคร
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ ในพรรคการเมือง
(6) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟันเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2549
(7) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามเกณฑ์ที่กําหนดในกฎหมาย องค์กรวิชาชีพนั้น ๆ
(8) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี สําหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการ ศึกษา
(9) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจําคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเพราะกระทําความผิด ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(10) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์กรระหว่างประเทศ
(11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม หรือตามกฎหมายอื่น
(12) ไม่เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานราชการ
(13) ไม่เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช

หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ทําสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น

2.2 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง

กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตําแหน่งครูผู้สอน
(1) เป็นผู้ที่ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีทาง การศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่นตามที่ ก.ค.ศ. รับรอง และกําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามคุณวุฒิ กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
(2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ที่คุรุสภาออกให้และ ยังไม่หมดอายุ (นับถึงวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย)
กลุ่มงานบริการ ตําแหน่งผู้ดูแลหมวดสถานที่
(1) เป็นผู้มีจิตสาธารณะ รักงานบริการ และสามารถดูแลพนักงาน อาคารสถานที่ได้ดี
(2) สําเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

3. การรับสมัคร

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารหลักฐาน ได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 อําเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 17 – 23 มีนาคม 2563 (เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้าเวลาเวลา 08.30น. ถึง 12.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00 น. ถึง 16.30 น. โดยสามารถเลือกสมัครสอบได้เพียงตําแหน่งเดียวเท่านั้น ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่จะยื่นใบสมัครแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย

สพม.24 เปิดสอบพนักงานราชการ 6 อัตรา - สมัคร 17-23 มี.ค. 63 5
สพม.24 เปิดสอบพนักงานราชการ 6 อัตรา - สมัคร 17-23 มี.ค. 63 6

รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิกที่นี่

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่