หน้าแรก สอบครู สพป.เชียงใหม่ เขต 6 รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 8 อัตรา รับสมัคร 1-8 มิถุนายน 2563

สพป.เชียงใหม่ เขต 6 รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 8 อัตรา รับสมัคร 1-8 มิถุนายน 2563

สพป.เชียงใหม่ เขต 6 รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 8 อัตรา รับสมัคร 1-8 มิถุนายน 2563

6
0
สพป.เชียงใหม่ เขต 6 รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 8 อัตรา รับสมัคร 1-8 มิถุนายน 2563
สพป.เชียงใหม่ เขต 6 รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 8 อัตรา รับสมัคร 1-8 มิถุนายน 2563

สพป.เชียงใหม่ เขต 6 รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 8 อัตรา รับสมัคร 1-8 มิถุนายน 2563 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 จำนวน 8 อัตรา 

สพป.เชียงใหม่ เขต 6 รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 8 อัตรา รับสมัคร 1-8 มิถุนายน 2563
สพป.เชียงใหม่ เขต 6 รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 8 อัตรา รับสมัคร 1-8 มิถุนายน 2563

๑. ชื่อตําแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

๑.๑ พนักงานราชการกลุ่มงานบริหารทั่วไป ตําแหน่งครูผู้สอน ค่าตอบแทนเดือนละ ๑๘,๐๐๐ บาท จํานวน ๔ อัตรา รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

๑.๒ ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ (๑) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ (๒) จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (๓) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน (๔) ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา (๕) ปฏิบัติงานประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ (๕) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ๓.๓ สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗

๑.๔ ระยะเวลาการจ้าง ตามการจัดสรรงบประมาณของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๑.๕ ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนําไปสู่การบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ

๒. การรับสมัคร

๒๓.๑. วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาฯ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ เว็ปไซต์สํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 http://www.chiangmaiareas.go.th หรือขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ระหว่างวันที่ ๑ – ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ ในวัน และเวลาราชการ (เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.)

รายละเอียดเพิ่มเติม

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here