หน้าแรก สอบครู สพป.ชุมพร เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการ 15 อัตรา สมัคร 17-23 มิ.ย. 63

สพป.ชุมพร เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการ 15 อัตรา สมัคร 17-23 มิ.ย. 63

สพป.ชุมพร เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการ 15 อัตรา สมัคร 17-23 มิ.ย. 63

47
0
สพป.ชุมพร เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการ 15 อัตรา สมัคร 17-23 มิ.ย. 63
สพป.ชุมพร เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการ 15 อัตรา สมัคร 17-23 มิ.ย. 63

สพป.ชุมพร เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการ 15 อัตรา สมัคร 17-23 มิ.ย. 63 ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตําแหน่งครูผู้สอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

สพป.ชุมพร เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการ 15 อัตรา สมัคร 17-23 มิ.ย. 63
สพป.ชุมพร เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการ 15 อัตรา สมัคร 17-23 มิ.ย. 63

๑. ชื่อตําแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

๑.๑ กลุ่มงาน บริหารงานทั่วไป

๑.๒ ชื่อตําแหน่ง ครูผู้สอน

๑.๓ ลักษณะงานที่จะให้ปฏิบัติ

๑.๓.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีที่ ลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ

๑.๓.๒ จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

๑.๓.๓ ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา

๑.๓.๔ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๑.๔ อัตราว่าง จํานวน ๑๕ อัตรา

  • สาขาวิชาเอกปฐมวัย จํานวน ๑ อัตรา
  • สาขาวิชาเอกภาษาไทย จํานวน ๓ อัตรา
  • สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ จํานวน ๔ อัตรา
  • สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ จํานวน ๒ อัตรา
  • สาขาวิชาเอกพลศึกษา จํานวน ๑ อัตรา
  • สาขาวิชาเอกสังคมศึกษา จํานวน ๑ อัตรา
  • สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ จํานวน ๒ อัตรา
  • สาขาวิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ จํานวน ๑ อัตรา

๑.๕ ค่าตอบแทน ให้เป็นไปตามระเบียบกําหนด เดือนละ ๑๘,๐๐๐ บาท

๑.๖ สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗

๑.๗ ระยะเวลาการจ้าง ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง ตั้งแต่วันที่ทําสัญญาจ้าง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

๒. วัน เวลา และสถานที่ในการรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ให้ยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ “สมัครพนักงานราชการตําแหน่งครูผู้สอน” กลุ่มบริหารงานบุคคล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชุมพร เขต ๒ อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ๘๖๑๑๐ ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยถือวัน ประทับตราของไปรษณีย์ต้นทางบนจดหมายลงทะเบียนเป็นหลักฐานการรับสมัคร

ดาวน์โหลดประกาศรับสมัคร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here