หน้าแรก สอบครู มาแล้ว!! ประกาศคุณวุฒิ​การศึกษา​ที่​ ก.จ.​ ก.ท.​ และ​ ก.อบต.​ กำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุ​เข้ารับราชการ กรณีพิเศษ​ที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน

มาแล้ว!! ประกาศคุณวุฒิ​การศึกษา​ที่​ ก.จ.​ ก.ท.​ และ​ ก.อบต.​ กำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุ​เข้ารับราชการ กรณีพิเศษ​ที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน

มาแล้ว!! ประกาศคุณวุฒิ​การศึกษา​ที่​ ก.จ.​ ก.ท.​ และ​ ก.อบต.​ กำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุ​เข้ารับราชการ กรณีพิเศษ​ที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน

284
0
มาแล้ว!! ประกาศคุณวุฒิ​การศึกษา​ที่​ ก.จ.​ ก.ท.​ และ​ ก.อบต.​ กำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุ​เข้ารับราชการ กรณีพิเศษ​ที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน
มาแล้ว!! ประกาศคุณวุฒิ​การศึกษา​ที่​ ก.จ.​ ก.ท.​ และ​ ก.อบต.​ กำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุ​เข้ารับราชการ กรณีพิเศษ​ที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน

มาแล้ว!! ประกาศคุณวุฒิ​การศึกษา​ที่​ ก.จ.​ ก.ท.​ และ​ ก.อบต.​ กำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุ​เข้ารับราชการ กรณีพิเศษ​ที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน

ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษ ที่ไม่จําเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. ๒๕๒๓ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ ข้อ 5 (๓) กําหนดให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นคัดเลือกผู้สําเร็จการศึกษาในคุณวุฒิที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น กําหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรณีพิเศษที่แจ้งเป็นหนังสือ โดยคุณวุฒิที่จะคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งจะต้องเป็นคุณวุฒิที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง รายละเอียดปรากฏตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ขอเรียนว่า ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ ได้มีมติกําหนดคุณวุฒิที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงาน ส่วนท้องถิ่นกําหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จําเป็นต้องสอบแข่งขันแล้ว จึงขอให้ ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัด และ ก.เมืองพัทยา ดําเนินการแจ้งเวียนมติดังกล่าว เพื่อให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นเพื่อถือปฏิบัติต่อไป

มาแล้ว!! ประกาศคุณวุฒิ​การศึกษา​ที่​ ก.จ.​ ก.ท.​ และ​ ก.อบต.​ กำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุ​เข้ารับราชการ กรณีพิเศษ​ที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน
มาแล้ว!! ประกาศคุณวุฒิ​การศึกษา​ที่​ ก.จ.​ ก.ท.​ และ​ ก.อบต.​ กำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุ​เข้ารับราชการ กรณีพิเศษ​ที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน
มาแล้ว!! ประกาศคุณวุฒิ​การศึกษา​ที่​ ก.จ.​ ก.ท.​ และ​ ก.อบต.​ กำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุ​เข้ารับราชการ กรณีพิเศษ​ที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน
มาแล้ว!! ประกาศคุณวุฒิ​การศึกษา​ที่​ ก.จ.​ ก.ท.​ และ​ ก.อบต.​ กำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุ​เข้ารับราชการ กรณีพิเศษ​ที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน
มาแล้ว!! ประกาศคุณวุฒิ​การศึกษา​ที่​ ก.จ.​ ก.ท.​ และ​ ก.อบต.​ กำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุ​เข้ารับราชการ กรณีพิเศษ​ที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน
มาแล้ว!! ประกาศคุณวุฒิ​การศึกษา​ที่​ ก.จ.​ ก.ท.​ และ​ ก.อบต.​ กำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุ​เข้ารับราชการ กรณีพิเศษ​ที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here