มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรป.บัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2564 จำนวน 90 คน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรป.บัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2564 จำนวน 90 คน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรป.บัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2564 จำนวน 90 คน

ประกาศคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2564

ด้วยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กําหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจําภาคเรียนที่ 1/2564 ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 – 19 มิถุนายน 2564 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. สําเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรีทุกสาขา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรอง
2. เป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน โดยมีสัญญาจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอนจนถึงวันรับสมัคร โดยสัญญาจ้างต้องระบุตําแหน่งครูผู้สอน กรณีสัญญาจ้างไม่ระบุตําแหน่งครูผู้สอน ต้องมีเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างระบุให้ปฏิบัติหน้าที่สอน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

กรณีไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน ต้องมีใบยืนยัน หรือหนังสือรับรอง ที่ผู้บริหารสถานศึกษาอนุญาตให้เข้าฝึกระหว่างเรียนและปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาที่เป็นไปตามมาตรฐานของคุรุสภา

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรป.บัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2564 จำนวน 90 คน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรป.บัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2564 จำนวน 90 คน

2. จํานวนที่เปิดรับ วัน เวลา และสถานที่เรียน

1. จํานวนรับ 90 คน โดยจัดการเรียนการสอนห้องละ 30 คน จํานวน 3 ห้อง เรียนวันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 08.00-17.00 น.
2. สถานที่เรียน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิระพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

3. ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร 35,000 บาท โดยแบ่งเป็น ภาคเรียนที่ 1 จํานวน 12,000 บาท ภาคเรียนที่ 2 จํานวน 12,000 บาท และภาคเรียนที่ 3 จํานวน 11,000 บาทและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามประกาศมหาวิทยาลัย

4. วิธีการสมัคร

1. สมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://www.admission.ssru.ac.th ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 – 19 มิถุนายน 2564
2. พิมพ์ใบสมัคร/ใบเสร็จชําระเงินนําไปชําระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จํานวน 250 บาท ณ จุดให้บริการเคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขาทั่วประเทศ ตามกําหนดการ (ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 – 19 มิถุนายน 2564) เท่านั้น หากไม่ชําระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือกภายในระยะเวลาที่กําหนด จะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ผู้สมัครสามารถตรวจสอบข้อมูลการชําระเงินได้หลังการชําระเงินค่าสมัคร 3 วัน ที่ http://www.admission.ssru.ac.th หลังจากบันทึกข้อมูลการสมัคร หากชําระเงินน้อยกว่าที่กําหนดมหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และถือว่าการสมัครเป็นโมฆะและจะต้องชําระเงินใหม่ทั้งหมด กรณีชําระเงินที่มากกว่าที่กําหนด หรือชําระเงินผ่านธนาคารสาขาต่างๆ ทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยจะไม่คืนส่วนที่เกินให้ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น
3. กรอกข้อมูลส่วนตัวเพื่อประกอบการพิจารณาและส่งหลักฐานประกอบการสมัครได้ที่ https://bit.ly/3egHC3q
4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และประกาศผลการสอบคัดเลือก ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.admission.ssru.ac.th , https://www.facebook.com/ssruedu , https://edu.ssru.ac.th/ , https://www.facebook.com/graduateschoolssru

Download ประกาศรับสมัคร และเอกสารที่เกี่ยวข้อง คลิกที่นี่

หมายเหตุ: คุรุสภาให้การรับรองหลักสูตร ลำดับที่ 56

บทความก่อนหน้านี้แบบทดสอบหลังการอบรม โครงการ Good Food for All กินดี-อยู่ดี ในโรงเรียนวิถีพุทธ (เปิดให้ทำเวลา เวลา ๒๐.๐๐ – ๒๑.๐๐ น เวลา ๑ ชม ) รับเกียรติบัตรจาก สพฐ.และบริษัท คะตะลิสต์ จํากัด
บทความถัดไปแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง กำเมียงออนไลน์ (ภาษาเหนือ) ผ่านเกณฑ์ รับเกียรติบัตรทางอีเมล์ โดย ห้องสมุดประชาชนจังหวัดแพร่​
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่