มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติรับสมัครสอบ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 36 อัตรา รับสมัคร 13-24 กุมภาพันธ์ 2566
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติรับสมัครสอบ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 36 อัตรา รับสมัคร 13-24 กุมภาพันธ์ 2566

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติรับสมัครสอบ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 36 อัตรา รับสมัคร 13-24 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัด มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

ด้วยมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งซาติ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชกรครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด มหาวิทยาลัยการกี่ฬาแห่งชาติอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ แห่งพระราขบัญญัติมหาวิทยาลัยการก็ฬาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖ ได้อนุมัติหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งชันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด มหาวิทยาลัยการก็ฬาแห่งชาติจึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. ตำแหน่ง กลุ่มวิชา หรือทางหรือสาขาวิชาเอก และโรงเรียนกีฬาที่บรรจุตำแหน่งครูผู้ช่วย

ตามกลุ่มวิชา หรือทางหรือสาขาวิชาเอก และโรงเรียนกีฬาที่บรรจุปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ๑

๒. อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ

ผู้สอบแข่งขันได้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยจะได้รับเงินเดือน ดังนี้

(๑) อันดับครูผู้ช่วย อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๕0 บาท สำหรับผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปี

(๒) อันดับครูผู้ช่วย อัตราเงินดือน ๑๕๘00 บาท สำหรับผู้ได้รับวุฒิปริญญตรี หลักสูตร ๔ ปี ที่ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาต่อจากปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปี ไม่น้อยกว่า ๑ ปี

(๓) อันดับครูผู้ช่วย อัตราเงินเดือน ๑๕,๘๐0 บาท สำหรับผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร ๕ ปี

(๔) อันดับครูผู้ช่วย อัตราเงินเดือน ๑๗๖๙o บาท สำหรับผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร ๖ ปี

การสมัครสอบ

๔.๑ การสมัครด้วยตนเอง

(๑) ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน สามารถรับใบสมัครได้ที่สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ หรือดาวน์โหลด (Download) ใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ ww.tnsu.ac.th หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์”

(๒) ยื่นใบสมัครพร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ตามข้อ ๔.๓ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เลขที่ ๓๓๓ หมู่ ๑ ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

(๓) ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จำนวน ๕๐๐ บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

๔.๒ การสมัครทางไปรษณีย์

(๑) ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันทางไปรษณีย์สามารถดาวน์โหลด (Download) ใบสมัครและใบแจ้งการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ได้ทางเว็บไซค์

www.tnsu.ac.th หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์”

(๒) ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จำนวน ๕๐๐ บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ตั้งแต่วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ได้ที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ ภายในเวลาทำการของธนาคาร ผู้สมัครสอบแข่งขันจะต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการอื่น ๆ เอง โดยค่าธรรมเนียมการสมัครสอบตังกล่าวจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

(๓) ส่งใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์ พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ตามข้อ ๔.๓ และหลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่ได้รับจาก บมจ. ธนาคารกรุงไทยไปที่สำนักงานอธิการบตี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เลขที่ ๓๓๓ หมู่ ๑ ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ ๒0000 โดยวงเล็บมุมซองต้านล่างขวาว่า “สมัครสอบแข่งขันครูผู้ช่วย” ตั้งแต่วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ทั้งนี้ จะถือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับฝากเป็นวันรับสมัคร

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติรับสมัครสอบ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 36 อัตรา รับสมัคร 13-24 กุมภาพันธ์ 2566
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติรับสมัครสอบ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 36 อัตรา รับสมัคร 13-24 กุมภาพันธ์ 2566 3
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติรับสมัครสอบ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 36 อัตรา รับสมัคร 13-24 กุมภาพันธ์ 2566
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติรับสมัครสอบ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 36 อัตรา รับสมัคร 13-24 กุมภาพันธ์ 2566 4

ที่มา :: institute of physical education (tnsu.ac.th)

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่