จบแล้วบรรจุเป็นครู ทุนเอราวัณ 2566 รับสมัครนักเรียน ม.6 จำนวน 50 คน เรียนป.ตรี เปิดรับสมัคร 13 – 28 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเป็นนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา โครงการทุนเอราวัณ ประจําปีการศึกษา 2566

ด้วยกรุงเทพมหานครมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีทางการศึกษา โดยมีเป้าหมายคือนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร หรือบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของข้าราชการกรุงเทพมหานคร หรือบุคลากรกรุงเทพมหานครที่รับราชการต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปีเพื่อเข้ารับเงินทุนการศึกษาในโครงการทุนเอราวัณ อาศัยอํานาจตามความในข้อ 17 แห่งระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการรับทุนและการจ่ายเงินทุนการศึกษาแก่บุคคล เพื่อศึกษาในระดับปริญญาตรีทางการศึกษา พ.ศ. 2560 จึงประกาศรับสมัครผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเป็นนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา โครงการทุนเอราวัณ ประจําปีการศึกษา 2566 จํานวน 50 ทุน ทุนละ 100,000 บาท/คน/ปี โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครขอรับเงินทุนการศึกษา

1. มีสัญชาติไทย และบิดาหรือมารดามีภูมิลําเนาอยู่ในกรุงเทพมหานครบิดาหรือมารดามีภูมิลําเนาในกรุงเทพมหานคร หมายถึง บิดาหรือมารดาต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านในกรุงเทพมหานคร ถึงวันที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก

2. กําลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม นับตั้งแต่ภาคต้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จนถึงภาคต้นของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ไม่ต่ำกว่า 2.50 และต้องเป็นผู้ที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ

3. กําลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสังกัดอื่น ที่เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของข้าราชการกรุงเทพมหานครหรือบุคลากรกรุงเทพมหานครที่รับราชการต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมนับตั้งแต่ภาคต้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จนถึงภาคต้นของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ไม่ต่ำกว่า 2.50

4. เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกตามที่กรุงเทพมหานครและสถาบันการศึกษากําหนด

5. เป็นผู้มีความประพฤติดี มีลักษณะเป็นผู้นําที่ดี มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีจิตอาสาเพื่อส่วนรวม โดยมีหนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บริหารสถานศึกษา

6. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ซึ่งเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ และหรือเป็นโรคที่จะเบียดเบียน หรือเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

7. ไม่มีภาระผูกพันที่จะต้องทํางานให้ส่วนราชการ หน่วยงานหรือองค์การของรัฐหรือกับบุคคลอื่นใด เมื่อสําเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีทางการศึกษาแล้ว

8. ไม่เป็นผู้ซึ่งอยู่ระหว่างการรับเงินทุนการศึกษาอื่นจากกรุงเทพมหานคร

เอกสาร/หลักฐานประกอบการรับสมัคร

1. ใบสมัคร

2. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด 1.5 นิ้ว จํานวน 1 รูป

3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ

4. สําเนาบัตรประจําตัวนักเรียน จํานวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)

5. สําเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครและของบิดามารดา อย่างละ 1 ฉบับ

6. หนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บริหารสถานศึกษา จํานวน 1 ฉบับ 7. สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา จํานวน 1 ฉบับ

8. ใบรับรองแพทย์จํานวน 1 ฉบับ

9. กรณีเป็นบุตรข้าราชการกรุงเทพมหานครหรือบุคลากรกรุงเทพมหานคร ให้แนบหนังสือรับรอง การเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร หรือบุคลากรกรุงเทพมหานครที่รับราชการต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี

10. สําเนาทะเบียนสมรสของบิดามารดา จํานวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)

เกณฑ์การคัดเลือก

1. พิจารณาจากเอกสารหลักฐานตามประกาศรับสมัคร

2. พิจารณาจากผลคะแนนการทดสอบจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ดังนี้

2.1 TGAT (Thai General Aptitude Test) การสอบวัดสมรรถนะทั่วไป

2.2 TPAT5 (Thai Professional Aptitude Test) การสอบวัดความถนัดวิชาชีพ

2.3 A-Level (Applied Knowledge Level) วิชาสามัญ : ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์

3. พิจารณาจากการสัมภาษณ์ของคณะกรรมการคัดเลือก ระยะเวลาและวิธีการสมัครเข้ารับการคัดเลือก

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัคร ตามข้อ 1 – 10 ด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 13 – 28 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมศิริภัสราภรณ์ชั้น 1 สํานักการศึกษา ในวันทําการ เวลา 09.00 – 15.30 น.

ค่าธรรมเนียมการสมัครและค่าใช้จ่ายในการสมัคร

ค่าธรรมเนียมการสมัคร และค่าใช้จ่ายในการสมัครที่ผู้สมัครได้ชําระก่อนการได้รับการคัดเลือก เป็นผู้รับเงินทุนการศึกษา

ไม่สามารถขอเบิกจ่ายกับกรุงเทพมหานครได้การเลือกสถาบันการศึกษา

ผู้สมัครสามารถสมัครได้ 1 สถาบันการศึกษา/สาขาวิชาเอก

โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กรุงเทพมหานครและสถาบันการศึกษากําหนด ข้อผูกพันในการรับเงินทุนการศึกษา ผู้รับเงินทุนการศึกษาจะต้องทําสัญญากับกรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ค้ำประกันว่า

(1) กรณีเรียนไม่สําเร็จการศึกษา เนื่องจากลาออกระหว่างการศึกษา หรือถูกให้ออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษา ถูกพักการศึกษา ต้องชดใช้เงินทุนการศึกษาคืนกรุงเทพมหานครเป็นจํานวนสองเท่าของทุนการศึกษาที่รับไป เว้นแต่กรณี ไม่สําเร็จการศึกษาเพราะถึงแก่ความตาย หรือลาออกเนื่องจากเจ็บป่วยทุพพลภาพ วิกลจริต จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบโดยความเห็นของแพทย์ในโรงพยาบาลของรัฐ หรือเป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ

(2) เมื่อสําเร็จการศึกษาแล้ว ต้องยินยอมเข้าปฏิบัติราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบปี ถ้าไม่สามารถปฏิบัติราชการได้จะยินยอมชดใช้เงินทุนการศึกษา คืนต่อกรุงเทพมหานครเป็นจํานวนสองเท่าของทุนการศึกษาที่รับไป เว้นแต่กรณีที่ทางกรุงเทพมหานครไม่ต้องการ หรือไม่แจ้งให้เข้าปฏิบัติราชการภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่สําเร็จการศึกษา หรือนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาถึงแก่ความตาย หรือลาออกเนื่องจากเจ็บป่วย ทุพพลภาพ วิกลจริต จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบโดยความเห็นแพทย์ในโรงพยาบาลของรัฐ หรือเป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถกรณีที่นักศึกษาผู้ได้รับเงินทุนการศึกษายินยอมกลับไปปฏิบัติราชการแต่ไม่ครบกําหนดเวลาตามเงื่อนไขในสัญญา ให้ชดใช้เงินทุนการศึกษาในฐานะเป็นผู้ผิดสัญญาคืนต่อกรุงเทพมหานครตามส่วนของระยะเวลาที่มิได้กลับเข้ารับราชการ

การชดใช้เงินทุนการศึกษาคืนจะต้องชําระให้เสร็จสิ้นภายในเวลาหนึ่งปี นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้ใช้เงินทุนการศึกษาคืน หรือตามระยะเวลาที่กรุงเทพมหานครกําหนด 

จบแล้วบรรจุเป็นครู ทุนเอราวัณ 2566 รับสมัครนักเรียน ม.6 จำนวน 50 คน เรียนป.ตรี เปิดรับสมัคร 13 - 28 กุมภาพันธ์ 2566 8
จบแล้วบรรจุเป็นครู ทุนเอราวัณ 2566 รับสมัครนักเรียน ม.6 จำนวน 50 คน เรียนป.ตรี เปิดรับสมัคร 13 - 28 กุมภาพันธ์ 2566 9
จบแล้วบรรจุเป็นครู ทุนเอราวัณ 2566 รับสมัครนักเรียน ม.6 จำนวน 50 คน เรียนป.ตรี เปิดรับสมัคร 13 - 28 กุมภาพันธ์ 2566 10
จบแล้วบรรจุเป็นครู ทุนเอราวัณ 2566 รับสมัครนักเรียน ม.6 จำนวน 50 คน เรียนป.ตรี เปิดรับสมัคร 13 - 28 กุมภาพันธ์ 2566 11
จบแล้วบรรจุเป็นครู ทุนเอราวัณ 2566 รับสมัครนักเรียน ม.6 จำนวน 50 คน เรียนป.ตรี เปิดรับสมัคร 13 - 28 กุมภาพันธ์ 2566 12
จบแล้วบรรจุเป็นครู ทุนเอราวัณ 2566 รับสมัครนักเรียน ม.6 จำนวน 50 คน เรียนป.ตรี เปิดรับสมัคร 13 - 28 กุมภาพันธ์ 2566 13
จบแล้วบรรจุเป็นครู ทุนเอราวัณ 2566 รับสมัครนักเรียน ม.6 จำนวน 50 คน เรียนป.ตรี เปิดรับสมัคร 13 - 28 กุมภาพันธ์ 2566 14

เรื่องรับสมัครผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเป็นนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาโครงการทุนเอราวัณ ประจำปีการศึกษาพ.ศ๒๕๖๖

เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการบุคลากรกทม.ที่มีบุตรกำลังศึกษามัธยมตอนปลายได้สมัครเข้าร่วมโครงการทุนศึกกษาต่อดังกล่าวต่อไปตามวันเวลากำหนด

อ่านรายเอียดเพิ่มเติ่ม
https://circular.bangkok.go.th/doc/20230126/8920.pdf

บทความก่อนหน้านี้ดาวน์โหลดไฟล์ เอกสารเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBECQA ปี 2565-2568 เกณฑ์รางวัล ScQA และOBECQA ปี 2565-2568
บทความถัดไป“ตรีนุช” ถกบอร์ดคุรุสภาวางแผนทดสอบตั๋วครูไร้กระดาษ
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่