ด่วนที่สุด!! ทุนเพชรในตม รุ่นที่ 32 การคัดเลือก นักศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ด่วนที่สุด!! ทุนเพชรในตม รุ่นที่ 32 การคัดเลือก นักศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ด่วนที่สุด!! ทุนเพชรในตม รุ่นที่ 32 การคัดเลือก นักศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความประสงค์ จะบรรจุและแต่งตั้ง นักศึกษาทุน โครงการเพชรในตม รุ่นที่ 32 ปีการศึกษา 2560 เข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย จํานวน 45 ราย

ในการนี้ จึงขอส่งรายชื่อนักศึกษาทุน โครงการเพชรในตม ดังกล่าว และสถานศึกษาที่รองรับการบรรจุ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 เพื่อให้ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ดําเนินการคัดเลือก กรณีมีสัญญาผูกพัน ตามโครงการพิเศษ หรือโครงการ นักเรียนทุนรัฐบาล ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 16 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557

และเพื่อให้การดําเนินการคัดเลือก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์ สูงสุดแก่ทางราชการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอให้ดําเนินการบรรจุและแต่งตั้ง นักศึกษาทุนดังกล่าว ให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2565

ด่วนที่สุด!! ทุนเพชรในตม รุ่นที่ 32 การคัดเลือก นักศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ด่วนที่สุด!! ทุนเพชรในตม รุ่นที่ 32 การคัดเลือก นักศึกษาเพื่อบรรจุ และแต่งตั้ง เข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ดาวน์โหลดหนังสือแจ้ง ศธจ.

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่