ด่วนที่สุด สพฐ.กำหนดการสอบ-ตารางสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ รับสมัคร 24-20 เม.ย.63 สอบ 30 พ.ค.63
ด่วนที่สุด สพฐ.กำหนดการสอบ-ตารางสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ รับสมัคร 24-20 เม.ย.63 สอบ 30 พ.ค.63

ด่วนที่สุด สพฐ.กำหนดการสอบ-ตารางสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ รับสมัคร 24-20 เม.ย.63 สอบ 30 พ.ค.63 ด่วนที่สุด เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจําเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ด่วนที่สุด สพฐ.กำหนดการสอบ-ตารางสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ รับสมัคร 24-20 เม.ย.63 สอบ 30 พ.ค.63 4
ด่วนที่สุด สพฐ.กำหนดการสอบ-ตารางสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ รับสมัคร 24-20 เม.ย.63 สอบ 30 พ.ค.63 5
ด่วนที่สุด สพฐ.กำหนดการสอบ-ตารางสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ รับสมัคร 24-20 เม.ย.63 สอบ 30 พ.ค.63 6

มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กําหนดการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจําเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 โดยกําหนดให้มีการสอบข้อเขียนในวันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2563 และสอบสัมภาษณ์ในวันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2019 ณ สถานที่สอบตามที่สํานักงาน ศึกษาธิการจังหวัดกําหนด นั้น

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และเพื่อให้การจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงกําหนดมาตรการ เฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในวันสอบ ดังนี้

1. อนุญาตให้ผู้เข้าสอบ สวมหน้ากากอนามัยทางการแพทย์
2. ผู้ดําเนินการสอบคัดเลือกประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมควบคุมโรคประจําจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานพยาบาล ในการจัดเตรียมสถานที่สอบ ดังนี้
– กําหนดจุดคัดกรอง ก่อนเข้าตัวอาคาร
– ติดเครื่องเทอร์มัลสแกน ตรวจวัดอุณหภูมิ
– มีจุดบริการเจลล้างมือบริการ ทุกจุดทางเข้า
– ทําความสะอาดและพ่นยาฆ่าเชื้อ สถานที่สอบ โต๊ะเก้าอี้ และภายในอาคารสถานที่จัดสอบ ก่อนและหลังการสอบ
– จัดห้องสอบสําหรับผู้ป่วย “กลุ่มเสี่ยง
– ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
3. ขอให้ผู้เข้าสอบ ที่มีบุคคลในครอบครัวที่พักอาศัยอยู่ร่วมบ้านเดียวกัน ที่มีประวัติเดินทางกลับ หรือเดินทางผ่าน (Transit) มาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง ตามประกาศของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ให้แจ้งกับทางสนามสอบโดยด่วน
4. ผู้ดําเนินการสอบคัดเลือก อาจพิจารณาการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่