หน้าแรก สอบครู คู่มือแนะนำการสมัครสอบท้องถิ่น 2564

คู่มือแนะนำการสมัครสอบท้องถิ่น 2564

คู่มือแนะนำการสมัครสอบท้องถิ่น 2564

1643
0
คู่มือแนะนำการสมัครสอบท้องถิ่น 2564
คู่มือแนะนำการสมัครสอบท้องถิ่น 2564

คู่มือแนะนำการสมัครสอบท้องถิ่น 2564 การสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น พ.ศ. 2564 เพื่อประโยชน์ของท่านเอง โปรดอ่านคำแนะนำการสมัครสอบให้เข้าใจโดยละเอียด

คู่มือแนะนำการสมัครสอบท้องถิ่น 2564 รับสมัคร 9-31 มี.ค.64 จำนวน 86 ตำแหน่ง 4,426 อัตรา
คลิกเลย!! สมัครสอบท้องถิ่น ปี 2564 รับสมัคร 9-31 มี.ค.64 จำนวน 86 ตำแหน่ง 4,426 อัตรา
 1. ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามที่กำหนดไว้ในคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครสอบ โดยต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 31 มีนาคม 2564
 2. ผู้สมัครสอบมีสิทธิสมัครได้เพียง 1 กลุ่มภาค/เขต และเลือกสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น เมื่อส่งใบสมัครสอบแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขได้
 3. ข้อมูลที่กรอกในใบสมัครสอบจะต้องเป็นข้อมูลตรงตามความเป็นจริง หากมีการตรวจสอบเอกสารและ/หรือหลักฐานคุณวุฒิการศึกษาซึ่งผู้สมัครสอบนำมายื่นไม่ตรง หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และไม่สามารถเรียกร้องสิทธิใดๆ ทั้งสิ้น
 4. ผู้สมัครสอบต้องตรวจทานข้อมูลที่กรอกในใบสมัครสอบให้ถูกต้องและสมบูรณ์ก่อนที่จะส่งใบสมัครสอบ เมื่อส่งใบสมัครที่มีข้อมูลผิดพลาดอันเนื่องมาจากการกรอกข้อมูลของผู้สมัครสอบไปแล้ว จะไม่สามารถกลับมาแก้ไขข้อมูลได้อีก
 5. ชื่อ นามสกุล และเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ที่กรอกไว้ในใบสมัครสอบจะต้องตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการกลาโหม หรือบัตรประจำตัวทหารกองประจำการ หรือเอกสารรับรองรายการบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง (ที่นายทะเบียนรับรอง) ของผู้สมัครสอบ และหลักฐานการแสดงตนเพื่อเข้าห้องสอบ หากไม่ตรงจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด
 6. คุณวุฒิการศึกษาที่ผู้สมัครใช้ในการสมัครต้องเป็นคุณวุฒิในระดับ และสาขาหรือทางตามที่กำหนดในคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครสอบตามประกาศรับสมัคร
 7. ผู้สมัครสอบ จะต้องอัปโหลดภาพถ่าย สำหรับใช้ในการสอบครั้งนี้ เป็นภาพถ่ายสีหน้าตรง ชุดสภาพ ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ซึ่งถ่ายไม่เกิน 6 เดือน (โดยอนุญาตให้ใช้ภาพถ่าย จากโทรศัพท์มือถือได้)
 8. เมื่อผู้สมัครสอบส่งใบสมัครในระบบแล้ว จะสามารถพิมพ์ใบสมัคร (ซึ่งยังไม่มีเลขประจำตัวสอบ) และต้องพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน นำไปชำระค่าธรรมเนียมสอบ โดยจะต้องดำเนินการ ดังนี้
  8.1 พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน นำไปชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ โดยผู้สมัครสอบสามารถชำระเงินได้ 2 ช่องทาง คือ ตู้ ATM ของธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารที่เข้าร่วม Cross Bank Bill Payment หรือชำระเงินผ่านทางโทรศัพท์มือถือ (Mobile Application) ภายในเวลาที่กำหนด คือ วันที่ 9 มีนาคม 2564 ถึง วันที่ 1 เมษายน 2564 (วันที่ 1 เมษายน 2564 ชำระได้ถึงเวลา 23.00 น.)
  8.2 หลังจากที่ได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแล้ว ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2564 ผู้สมัครสามารถเข้ามาตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและเลขประจำตัวสอบ ได้ที่ปุ่ม “ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาค ก ภาค ข และสถานที่สอบ” และจะประกาศ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในวันที่ 20 เมษายน 2564 ผู้สมัครสามารถเข้ามาตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) และสถานที่สอบด้วยตนเองได้ ที่ปุ่ม “ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาค ก ภาค ข และสถานที่สอบ” และจะสามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้ โดยคลิกที่ปุ่ม “พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ” เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ
 9. ผู้สมัครสอบต้องนำหลักฐานและเอกสารที่ใช้แสดงตนเพื่อเข้าห้องสอบและส่งมอบให้กรรมการคุมสอบหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบในการเข้าสอบให้ครบถ้วน ตามที่กำหนดในประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ หากขาดหลักฐานข้อหนึ่งข้อใดจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด
 10. ผู้สมัครสอบต้องเข้าสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) ก่อน ทั้งนี้ ผู้ที่สอบผ่านภาค ก และภาค ข ตามเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศรับสมัคร จึงจะมีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ซึ่งจะประกาศให้ทราบในภายหลัง
 11. การจัดที่นั่งสอบและเลขประจำตัวสอบในการสอบแข่งขันครั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจในการบริหารจัดการที่นั่งสอบให้มีความเหมาะสม โดย กสถ. จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ตั้งแต่ วันที่ 20 เมษายน 2564 เป็นต้นไป ซึ่งผู้เข้าสอบต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบจะต้องตรวจสอบวัน เวลา และสถานที่สอบ ให้ตรงกับตำแหน่งที่สมัครสอบเพื่อเข้าสอบให้ถูกต้อง
  ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ

ขั้นตอนการกรอกใบสมัครสอบและพิมพ์แบบฟอร์มชำระเงิน

 1. คลิกที่ปุ่ม “สมัครสอบแข่งขัน อปท.” เพื่อสมัครสอบ
 2. อ่านรายละเอียด คู่มือ แนะนำ การสมัครสอบ และ ขั้นตอนการกรอกใบสมัครสอบและพิมพ์แบบฟอร์มชำระเงิน รวมถึง ข้อควรระวัง ให้ครบถ้วน จากนั้นคลิกปุ่ม “ดำเนินการต่อ”
 3. ดำเนินการเลือกภาค/เขต ที่เปิดรับสมัคร โดยสามารถดำเนินการได้โดยการคลิก ข้อความ “คลิกที่นี่เพื่อสมัคร” ในบรรทัดของภาค/เขต ที่เปิดรับสมัคร
 4. เลือกตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร โดยทำการเลือกประเภทก่อน จากนั้นจึงเลือกตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร โดยการคลิก ข้อความ “คลิกที่นี่เพื่อสมัคร” ในบรรทัดของตำแหน่งที่ต้องการสมัคร
 5. กรอกข้อมูลยืนยันตัวตนด้วย รหัสบัตรประจำตัวประชาชน ชื่อ นามสกุล วันเกิด และรหัสหลังบัตรประชาชน (Laser Code) ให้ครบถ้วน และ คลิกปุ่ม “สมัครสอบ”
 6. ดำเนินการกรอกข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบบกำหนดไว้ ให้ครบถ้วน และอัปโหลดภาพถ่ายผู้สมัครสอบ และคลิกปุ่ม “ถัดไป”
 7. ทำการตรวจทานข้อมูลให้ถูกต้องอีกครั้ง และคลิกปุ่ม “ยืนยัน” หากพบว่า มีการกรอกข้อมูลผิดพลาดให้คลิกปุ่ม “แก้ไข” เพื่อทำการแก้ไขข้อมูลและคลิกปุ่ม “ถัดไป”อีกครั้ง จากนั้นทำการตรวจทานอีกครั้ง เมื่อพบว่าข้อมูลถูกต้อง จึงคลิกปุ่ม “ยืนยัน”
 8. ทำการตรวจสอบข้อมูลสำคัญครั้งสุดท้าย ว่าตรงกับความต้องการในการสมัครสอบหรือไม่ จากนั้น คลิกปุ่ม “ส่งใบสมัคร”
 9. ทำการพิมพ์ใบสมัคร (ซึ่งยังไม่มีเลขประจำตัวสอบ) โดยคลิกปุ่ม “พิมพ์ใบสมัคร” และพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน โดยการคลิกปุ่ม “พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน” นำไปชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ได้ 2 ช่องทาง คือ ตู้ ATM ของธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารที่เข้าร่วม Cross Bank Bill Payment หรือ ชำระผ่านทางโทรศัพท์มือถือ (Mobile Application) ภายในเวลาที่กำหนด คือ วันที่ 9 มีนาคม 2564 ถึง วันที่ 1 เมษายน 2564 (วันที่ 1 เมษายน 2564 ชำระได้ถึงเวลา 23.00 น.)

ข้อควรระวัง

 • ชื่อ และนามสกุล ที่ท่านกรอกลงใน “แบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์” จะต้องเป็นชื่อและนามสกุลที่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชนของท่าน
 • กรุณาตรวจสอบเลขประจำตัวประชาชนของท่านให้ถูกต้อง ( 13 หลัก ) เนื่องจากเลขประจำตัวประชาชนของท่านจะใช้เป็นเลขที่อ้างอิงตลอดการสอบ
 • ภาพถ่ายที่ใช้ในการสมัครสอบ ต้องเป็นภาพถ่ายสีหน้าตรง ชุดสภาพ ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ซึ่งถ่ายไม่เกิน 6 เดือน (โดยอนุญาตให้ใช้ภาพถ่ายจากโทรศัพท์มือถือได้)
 • การกรอกข้อมูลในใบสมัคร จะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ ดังนั้นกรุณาตรวจทานข้อมูลให้ละเอียดก่อนคลิกปุ่ม “ส่งใบสมัคร” เพราะเมื่อท่านส่งใบสมัครที่มีข้อมูลผิดพลาดอันเกิดจากการกรอกข้อมูลของท่านเองไปแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้อีก และหากตรวจพบว่าท่านมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กรอกไว้ หรือขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามประกาศรับสมัครสอบ ให้ถือว่าท่านขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้นและท่านจะไม่สามารถเรียกร้องสิทธิใด ๆ ได้ทั้งสิ้น
 • ควรอ่านประกาศขั้นตอนการสมัครสอบและคู่มือแนะนำ การสมัคร สอบให้เข้าใจก่อนที่จะสมัครสอบ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของท่านเอง หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลด้านการรับสมัครสอบ และรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้งานระบบ กรุณาติดต่อ โทร 02-697-0988

ดาวน์โหลดคู่มือการสมัครสอบคลิกที่นี่

สมัครสอบคลิกที่นี่

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความก่อนหน้านี้แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้เกี่ยวกับการเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom และ Google App เบื้องต้น ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทางอีเมล์ โดยโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา
บทความถัดไปสพฐ.ประกาศรายชื่อโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 4 ดาว
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่