หน้าแรก สอบครู ตรวจสอบด่วน!! คุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิสมัครสอบครูผู้ช่วย (กรณีพิเศษ) สังกัด สพฐ. ปี 2564

ตรวจสอบด่วน!! คุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิสมัครสอบครูผู้ช่วย (กรณีพิเศษ) สังกัด สพฐ. ปี 2564

ตรวจสอบด่วน!! คุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิสมัครสอบครูผู้ช่วย (กรณีพิเศษ) สังกัด สพฐ. ปี 2564

1704
0
ตรวจสอบด่วน!! คุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิสมัครสอบครูผู้ช่วย (กรณีพิเศษ) สังกัด สพฐ. ปี 2564
ตรวจสอบด่วน!! คุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิสมัครสอบครูผู้ช่วย (กรณีพิเศษ) สังกัด สพฐ. ปี 2564

ตรวจสอบด่วน!! คุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิสมัครสอบครูผู้ช่วย (กรณีพิเศษ) สังกัด สพฐ. ปี 2564

ครูอาชีพดอทคอม : เรียบเรียง

สำหรับท่านที่กำลังเตรียมตัวสมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี 2564 บทความนี้ครูอาชีพดอทคอม ขอนำเสนอคุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิสมัครสอบ โดยหนังสือ สํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/๐๓๖๔ หารือคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจําเป็นหรือมีเหตุพิเศษ รายละเอียดดังนี้

ตามหนังสือที่อ้างถึง (๑) – (๓) หารือคุณสมบัติของผู้เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจําเป็น หรือมีเหตุพิเศษ และขออนุมัติกําหนดวันรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจําเป็นหรือมีเหตุพิเศษ เพิ่มเติมจํานวน ๓ วัน นั้น

ก.ค.ศ. พิจารณาแล้ว มีมติ ดังนี้

๑. ครูอัตราจ้างตามโครงการเงินกู้ (โครงการ SP2) ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง มีสิทธิ์ สมัครเข้ารับการคัดเลือก ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด ตามหนังสือที่อ้างถึง (๖) ข้อ ๖ เนื่องจากเมื่อถึงกําหนดชําระเงินตามโครงการเงินกู้ โครงการ SP2) รัฐบาลจะต้องตั้งงบประมาณเพื่อชําระหนี้ ดังกล่าว

๒. ครูพี่เลี้ยง มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือก ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด ตามหนังสือที่อ้างถึง (๖) ข้อ ๖ เนื่องจากได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติการสอน และได้รับค่าจ้างจากเงินงบประมาณ ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเงินรายได้ของสถานศึกษา

๓. ธุรการโรงเรียนตามโครงการคืนครูให้นักเรียน ไม่มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือก ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด ตามหนังสือที่อ้างถึง (๖) ข้อ ๖ เนื่องจากตามหนังสือที่อ้างถึง (๔) กําหนด ให้อัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน มีหน้าปฏิบัติงานแทนครูในภารกิจอื่น ๆ ที่ไม่ใช่การพัฒนาผู้เรียน

๔. ลูกจ้างประจําตําแหน่งเจ้าหน้าที่ประจําห้องวิทยาศาสตร์ (Lab boy) ไม่มีสิทธิ์สมัคร เข้ารับการคัดเลือก ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด ตามหนังสือที่อ้างถึง (๖) ข้อ ๖ เนื่องจาก ตามหนังสืออ้างถึง (๕) กําหนดให้ตําแหน่งดังกล่าวปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ห้อง Lab)

๕. ลูกจ้างที่ไม่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติการสอนตามเงื่อนไขสัญญาจ้าง แต่ได้รับมอบหมาย ให้ปฏิบัติการสอนจากสถานศึกษา ไม่มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด ตามหนังสือที่อ้างถึง (๖) ข้อ ๖

๖. อนุมัติให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กําหนดวันรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย กรณี ที่มีความจําเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เพิ่มเติม จํานวน ๓ วัน ตามที่ขอ

ตรวจสอบด่วน!! คุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิสมัครสอบครูผู้ช่วย (กรณีพิเศษ) สังกัด สพฐ. ปี 2564
ตรวจสอบด่วน!! คุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิสมัครสอบครูผู้ช่วย (กรณีพิเศษ) สังกัด สพฐ. ปี 2564
ตรวจสอบด่วน!! คุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิสมัครสอบครูผู้ช่วย (กรณีพิเศษ) สังกัด สพฐ. ปี 2564
ตรวจสอบด่วน!! คุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิสมัครสอบครูผู้ช่วย (กรณีพิเศษ) สังกัด สพฐ. ปี 2564

สำหรับครูอัตราจ้างโดยงบอุดหนุนรายหัว งบประมาณของสถานศึกษา หนังสือ สํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ ๒๐๔ ลงวันที่ 18 มีนาคม ๒๕๕๔ หารือกรณีสถานศึกษาที่ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณเป็นค่าตอบแทนจ้างครู รายเดือน ต้องแก้ปัญหาความขาดครูด้วยการใช้เงินงบประมาณประเภทอื่นเช่น เงินค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (เงินอุดหนุนรายหัว) มาดําเนินการจ้างครูรายเดือน จะนับเป็นครูอัตราจ้างจากเงินงบประมาณ ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กําหนด ได้หรือไม่ ระบุว่า

ก.ค.ศ. พิจารณาแล้ว มีมติ กรณีครูอัตราจ้างที่จ้างจากเงินอุดหนุนรายหัว หากจ้างจาก เงินงบประมาณหรือเงินรายได้ของสถานศึกษา และได้ปฏิบัติงานตามคําสั่งจ้างหรือสัญญาจ้างอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือรวมกันไม่น้อยกว่าสามปีนับถึงวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย ถือว่ามีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกที่ ก.ค.ศ. กําหนด

ขอบคุณที่มา : Facebook เพจ ดารารัตน์ เกิดผล

บทความก่อนหน้านี้นานมีบุ๊คส์ เปิดอบรมออนไลน์หัวข้อ ปลุกพลังการอ่านด้วยพระราชนิพนธ์ และร่วมฟังเสวนาในหัวข้อ “มรกต – รักอันล้ำค่า คะนึงหาไม่สิ้นสุด” ในวันที่ 3 เมษายน 2564 พร้อมรับเกียรติบัตรฟรี!!
บทความถัดไปด่วน!! 3 ขั้นตอนแจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่