สพฐ.รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งรองผอ.เขตพื้นที่การศึกษา 123 ตำแหน่ง สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566 รับสมัคร 9-15 มกราคม 2566
สพฐ.รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งรองผอ.เขตพื้นที่การศึกษา 123 ตำแหน่ง สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566 รับสมัคร 9-15 มกราคม 2566

สพฐ.รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งรองผอ.เขตพื้นที่การศึกษา 123 ตำแหน่ง สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566 รับสมัคร 9-15 มกราคม 2566

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. ตำแหน่งว่างที่จะดำเนินการคัดเลือก

ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน ๑๒๓ ตำแหน่ง

๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

๒.๑ ปัจจุบันต้องเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และต้องไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งเดียวกันกับตำแหน่งที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก

๑.๒ มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗

๒.๓ มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรฐานตำแหน่งที่ ก.ค.ศ. กำหนต คือ ตำรงตำแหน่ง หรือ เคยดำรงตำแหน่ง อย่างใตอย่างหนึ่ง ต่อไปนี้
(๑) ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี และมีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่าผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
(๒) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ที่มีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่าศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และมีประสบการณ์การบริหารไม่ต่ำกว่าหัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าหน่วย หรือผู้อำนวยการกลุ่ม มาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี

(๓) ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ที่มีระดับตำแหน่งไม่ต่ำกว่าชำนาญการพิเศษ และมีประสบการณ์การบริหารไม่ต่ำกว่าหัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าหน่วย หรือ
ผู้อำนวยการกลุ่ม มาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี

(๔) ตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า

อนึ่ง ผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานและเจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาอยู่ก่อนวันที่มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ .๒๐๖.๔/ว ๓ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ ใช้บังคับ ให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานตำแหน่ งและมาตรฐานวิทยฐานะเดิม และให้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งอยู่ในตำแหน่งที่กำหนดให้มีตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานและเจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาในมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะเดิม เป็นการเฉพาะราย

๒.๔ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา

๓. การสมัครเข้ารับการคัดเลือก

๓.๑ ผู้สมัครที่มีคุณมบัติสมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องดำเนินการสมัครตามขั้นตอน และภายในระยะเวลาที่กำหนด
๓.๒ ผู้มีคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องสมัครด้วยตนเองผ่านระบบการรับสมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๖ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทางเว็บไซต์ https://obec.thaijobjob.com
๓.๓ ในวันสมัครเข้ารับการคัดเลือก ผู้สมัครต้องรับรองตนเองด้วยว่า ในวันบรรจุและแต่งตั้งตนเองไม่ติดเงื่อนไขอื่นใดที่ ก.ค.ศ. กำหนด กรณีผู้สมัครที่ปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ๆ ต้องรับรองตนเองด้วยว่า หากตนเองเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในวันบรรจุและแต่งตั้งต้องไม่ติดเงื่อนไขการปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือเงื่อนไขอื่นใดที่ ก.ค.ศ. กำหนด

สพฐ.รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งรองผอ.เขตพื้นที่การศึกษา 123 ตำแหน่ง สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566 รับสมัคร 9-15 มกราคม 2566
สพฐ.รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งรองผอ.เขตพื้นที่การศึกษา 123 ตำแหน่ง สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566 รับสมัคร 9-15 มกราคม 2566
สพฐ.รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งรองผอ.เขตพื้นที่การศึกษา 123 ตำแหน่ง สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566 รับสมัคร 9-15 มกราคม 2566
สพฐ.รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งรองผอ.เขตพื้นที่การศึกษา 123 ตำแหน่ง สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566 รับสมัคร 9-15 มกราคม 2566
สพฐ.รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งรองผอ.เขตพื้นที่การศึกษา 123 ตำแหน่ง สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566 รับสมัคร 9-15 มกราคม 2566
สพฐ.รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งรองผอ.เขตพื้นที่การศึกษา 123 ตำแหน่ง สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566 รับสมัคร 9-15 มกราคม 2566 11
สพฐ.รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งรองผอ.เขตพื้นที่การศึกษา 123 ตำแหน่ง สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566 รับสมัคร 9-15 มกราคม 2566 12

๘. หลักสูตรการคัดเลือก

หลักสูตรการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มี ๓ ภาค ดังนี้

ภาค ก ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานในหน้าที่ และความสามารถในการวิเคราะห์กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและการนำไปใช้

๑) วิชาความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานในหน้าที่

๒) วิชาความสามารถในการวิเคราะห์กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและการนำไปใช้ ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน

ภาค ข ความสามารถทางการบริหาร

๑) ประวัติและประสบการณ์ทางการบริหาร
๒) ผลงาน

ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง

๑) วิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษา

๒) สัมภาษณ์

รายละเอียดให้เป็นไปตามหลักสูตรการคัดเลือกฯ ตามแนบท้ายประกาศนี้

สพฐ.รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งรองผอ.เขตพื้นที่การศึกษา 123 ตำแหน่ง สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566 รับสมัคร 9-15 มกราคม 2566 13
สพฐ.รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งรองผอ.เขตพื้นที่การศึกษา 123 ตำแหน่ง สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566 รับสมัคร 9-15 มกราคม 2566 14
สพฐ.รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งรองผอ.เขตพื้นที่การศึกษา 123 ตำแหน่ง สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566 รับสมัคร 9-15 มกราคม 2566 15
สพฐ.รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งรองผอ.เขตพื้นที่การศึกษา 123 ตำแหน่ง สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566 รับสมัคร 9-15 มกราคม 2566 16
สพฐ.รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งรองผอ.เขตพื้นที่การศึกษา 123 ตำแหน่ง สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566 รับสมัคร 9-15 มกราคม 2566 17
สพฐ.รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งรองผอ.เขตพื้นที่การศึกษา 123 ตำแหน่ง สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566 รับสมัคร 9-15 มกราคม 2566 18

รายละเอียดเพิ่มเติมที่…เว็บไซต์ สพร. https://personnel.obec.go.th/home/archives/53601

บทความก่อนหน้านี้ตัวอย่างการเตรียมเอกสารหลักฐานอ้างอิง ตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายครู ตัวอย่างการเปรียบเทียบค่าคะแนนกับเกณฑ์
บทความถัดไปแจกฟรี รวมไฟล์เอกสารประกอบคำร้องขอย้ายครู เล่มย้ายตามตัวชี้วัด พร้อมปก ไฟล์ word .doc แก้ไขได้ ดาวน์โหลดฟรี
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่