ครู กทม. สอบอะไรบ้าง ? หลักสูตรการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ครู กทม. สอบอะไรบ้าง ? หลักสูตรการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ครู กทม. สอบอะไรบ้าง ? หลักสูตรการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย

กรุงเทพมหานครเปิดสอบบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ โดยเปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๖ – ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยสมัครสอบได้ที่ เว็บไซต์ https://teacherbkk.thaijobjob.com ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ บทความนี้ ครูอาชีพดอทคอม ขอนำเสนอ หลักสูตรการสอบแข่งขัน ประกอบด้วย ภาค ก ภาค ข ภาค ค (คะแนนทั้งหมด ๕๐๐ คะแนน) เพื่อให้ท่านที่สมัครสอบได้เตรียมพร้อมอ่าน ดังนี้ครับ

กาค ก ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)

๑. ความรอบรู้ (คะแนนเต็ม ๗๕ คะแนน) ให้ทดสอบด้วยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัยในเรื่องต่อไปนี้

๑.๑ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน
๑.๒ นโยบายของรัฐบาลและของกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
๑.๓ วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น

๑.๔ กฎหมาย (พระราชบัญญัติ) ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
๑.๔.๑ กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
๑.๔.๒ กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
๑.๔.๓ กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากร
๑.๔.๔ กฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๑.๔.๕ กฎหมายว่าด้วยร
๑.๔.๖ กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก
๑.๔.๗ กฎหมายว่าด้วยการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ

๒. ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) ให้ทดสอบด้วยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัยในเรื่องต่อไปนี้
๒.๑ ความสามารถด้านตัวเลข ให้ทดสอบความสามารถในการคิดเลข สรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่าง ๆ
๒.๒ ความสามารถด้านภาษาไทย ให้ทดสอบความเข้าใจภาษา การอ่านจับใจความการสรุปความ การตีความ กรขยายความ การเรียงข้อความ การสะกดคำ การแต่งประโยค และคำศัพท์
๒.๓ ความสามารถด้านเหตุผล ให้ทดสอบความสามารถในการคิดสรุปเหตุผลและอุปมาอุปไมย

๓. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู (คะแนนเต็ม ๗๕ คะแนน) ให้ทดสอบด้วยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัยในเรื่องต่อไปนี้
๓.๑ วินัยและการรักษาวินัย
๓.๒ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
๓.๓ มาตรฐานการปฏิบัติงานของวิชาชีพครู
๓.๔ จรรยาบรรณวิชาชีพครู
๓.๕ สมรรถนะวิชาชีพครู

กาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)

๑. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ให้ทดสอบด้วยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้
๑.๑ หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
๑.๒ หลักการสอนและการจัดการเรียนรู้
๑.๓ จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
๑.๔ การพัฒนาผู้เรียน
๑.๕ การบริหารจัดการชั้นเรียน
๑.๖ การวิจัยทางการศึกษา
๑.๗ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
๑.๘ การวัดและประเมินผลการศึกษา

๒. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ให้ ทดสอบด้วยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย และหรือภาคปฏิ บัติเกี่ยวกับความรู้ในเนื้อหา กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก

ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพครู (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
๑. ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
ให้ทดสอบเกี่ยวกับภาวะทางอารมณ์ด้วยวิธีการสอบข้อเขียน
๒. ความเหมาะสมกับวิชาชีพครู (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) ให้ประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์ สังเกต ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง หรือวิธีอื่นที่เหมาะสม โดยประเมินจาก
๒.๑ ประวัติส่วนตัวและการศึกษา
๒.๒ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
๒.๓ บุคลิกลักษณะ
๒.๔ การมีปฏิภาณ ท่วงทีวหจ
๒.๕ เจตคติและอุดมการณ์

ครู กทม. สอบอะไรบ้าง ? หลักสูตรการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ครู กทม. สอบอะไรบ้าง ? หลักสูตรการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่