หน้าแรก สอบครู กศน.เปิดสอบบรรจุครูผู้ช่วย ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่สูง ในศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๒๐๗ อัตรา สมัครออนไลน์ ๒๖ มิ.ย....

กศน.เปิดสอบบรรจุครูผู้ช่วย ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่สูง ในศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๒๐๗ อัตรา สมัครออนไลน์ ๒๖ มิ.ย. – ๒ ก.ค. ๒๕๖๓

กศน.เปิดสอบบรรจุครูผู้ช่วย ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่สูง ในศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๒๐๗ อัตรา สมัครออนไลน์ ๒๖ มิ.ย. - ๒ ก.ค. ๒๕๖๓

343
0
กศน.เปิดสอบบรรจุครูผู้ช่วย ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่สูง ในศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๒๐๗ อัตรา สมัครออนไลน์ ๒๖ มิ.ย. – ๒ ก.ค. ๒๕๖๓
กศน.เปิดสอบบรรจุครูผู้ช่วย ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่สูง ในศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๒๐๗ อัตรา สมัครออนไลน์ ๒๖ มิ.ย. – ๒ ก.ค. ๒๕๖๓

กศน.เปิดสอบบรรจุครูผู้ช่วย ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่สูง ในศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๒๐๗ อัตรา สมัครออนไลน์ ๒๖ มิ.ย. – ๒ ก.ค. ๒๕๖๓

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่สูง ในศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” สําหรับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ สังกัดสํานักงาน กศน. พ.ศ. ๒๕๖๓

กศน.เปิดสอบบรรจุครูผู้ช่วย ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่สูง ในศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” พ.ศ. 2563 สมัครออนไลน์ ๒๖ มิ.ย. - ๒ ก.ค. ๒๕๖๓
กศน.เปิดสอบบรรจุครูผู้ช่วย ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่สูง ในศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” พ.ศ. 2563 สมัครออนไลน์ ๒๖ มิ.ย. – ๒ ก.ค. ๒๕๖๓

๑. จํานวนตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และอัตราเงินเดือนที่ได้รับ

๑.๑ จํานวนตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง (เอกสารแนบท้ายประกาศ ๑)

หน่วยที่ ๑ สํานักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน ๑๐๔ อัตรา

หน่วยที่ ๒ สํานักงาน กศน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน จํานวน ๙ อัตรา

หน่วยที่ ๓ สํานักงาน กศน.จังหวัดตาก จํานวน ๖๘ อัตรา

หน่วยที่ ๔ สํานักงาน กศน.จังหวัดน่าน จํานวน ๒๕ อัตรา

หน่วยที่ ๕ สํานักงาน กศน.จังหวัดพังงา จํานวน ๑ อัตรา

๑.๒ กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก (เอกสารแนบท้ายประกาศ ๒)

๑.๓ อัตราเงินเดือนตําแหน่งครูผู้ช่วย

สําหรับคุณวุฒิปริญญาตรี ที่ ก.ค.ศ. รับรองว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้

๑) ผู้มีคุณวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร ๔ ปี) รับเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วย ขั้น ๑๕,๐๕๐ บาท

๒) ผู้มีคุณวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร ๕ ปี) รับเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วย ขั้น ๑๕,๘๐๐ บาท

๓) ผู้มีประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปี รับเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วย ขั้น ๑๕,๘๐๐ บาท

หมายเหตุ : หากมีการเปลี่ยนแปลงอัตราเงินเดือนใหม่ให้เป็นไปตามกฎหมายใหม่

๒.๓ คุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้

๑) ต้องดํารงตําแหน่งพนักงานราชการจากเงินงบประมาณหรือเงินรายได้ ของสถานศึกษา และปฏิบัติงานในศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” ที่เป็นโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ในพื้นที่สําหรับการคัดเลือกทุกพื้นที่ 1

๒) ต้องได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่สอนตามคําสั่งหรือสัญญาจ้างอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ รวมกัน ไม่น้อยกว่า ๓ ปี นับถึงวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย โดยมีภาระงานการสอนตามที่ส่วนราชการกําหนด

๓) มีภาระงานการสอน ไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง หรือ 5 คาบต่อสัปดาห์

ภาระงานการสอน หมายถึง จํานวนชั่วโมงสอนตามตารางสอน หรือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ๓ ประเภท ได้แก่ (๑) การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (๒) การจัดการศึกษาต่อเนื่อง และ (๓) การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ที่มีหลักสูตร หรือโครงการ/กิจกรรม ที่มีชั่วโมงหรือคาบการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ และเป็นภาระงานที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนรู้ และการพัฒนา คุณภาพการศึกษา ในภาคเรียนปัจจุบัน ณ วันที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก โดยแนบตารางสอนและ/หรือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้บริหารสถานศึกษารับรอง

ทั้งนี้ การนับระยะเวลาปฏิบัติการสอนให้นับได้ตั้งแต่วันที่ได้รับวุฒิปริญญาตรี โดยผู้มีอํานาจ อนุมัติให้สําเร็จการศึกษาแล้ว

๔) ไม่เป็นพระภิกษุหรือสามเณร นักพรต นักบวช

๕) ไม่เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติที่ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์และวิธีการฯ หรือเงื่อนไข หรือระเบียบ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ที่ ก.ค.ศ. กําหนดไว้

๓. การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือก

ให้ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องสมัครด้วยตนเองผ่านระบบการรับสมัครออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.personnel-nfe.com ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มิถุนายน ถึงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here