หน้าแรก สอบครู กศน.เปิดรับสมัครสอบบรรจุ รองผอ.และผอ. สังกัดสำนักงาน กศน. พ.ศ.2563 จำนวน 118 อัตรา สมัคร 22-29 มิถุนายน 2563

กศน.เปิดรับสมัครสอบบรรจุ รองผอ.และผอ. สังกัดสำนักงาน กศน. พ.ศ.2563 จำนวน 118 อัตรา สมัคร 22-29 มิถุนายน 2563

กศน.เปิดรับสมัครสอบบรรจุ รองผอ.และผอ. สังกัดสำนักงาน กศน. พ.ศ.2563 จำนวน 118 อัตรา สมัคร 22-29 มิถุนายน 2563

876
0
กศน.เปิดรับสมัครสอบบรรจุ รองผอ.และผอ. สังกัดสำนักงาน กศน. พ.ศ.2563 จำนวน 118 อัตรา สมัคร 22-29 มิถุนายน 2563
กศน.เปิดรับสมัครสอบบรรจุ รองผอ.และผอ. สังกัดสำนักงาน กศน. พ.ศ.2563 จำนวน 118 อัตรา สมัคร 22-29 มิถุนายน 2563

กศน.เปิดรับสมัครสอบบรรจุ รองผอ.และผอ. สังกัดสำนักงาน กศน. พ.ศ.2563 จำนวน 118 อัตรา สมัคร 22-29 มิถุนายน 2563 ประกาศ อ.ก.ค.ศ.สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถานศึกษาและ ผู้อํานวยการสถานศึกษา (กศน.อําเภอ/เขต) สังกัดสํานักงาน กศน. พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

กศน.เปิดรับสมัครสอบบรรจุ รองผอ.และผอ. สังกัดสำนักงาน กศน. พ.ศ.2563 จำนวน 118 อัตรา สมัคร 22-29 มิถุนายน 2563
กศน.เปิดรับสมัครสอบบรรจุ รองผอ.และผอ. สังกัดสำนักงาน กศน. พ.ศ.2563 จำนวน 118 อัตรา สมัคร 22-29 มิถุนายน 2563

1. ตําแหน่งว่างที่จะดําเนินการคัดเลือก

1) รองผู้อํานวยการสถานศึกษา จำนวน 13 อัตรา
2) ผู้อํานวยการสถานศึกษา จำนวน 105 อัคร
รวม 118 อัตรา

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือก

2.1 ตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถานศึกษา

 • ต้องเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงาน กศน.
 • มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
 • มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่น ที่ ก.ค.ศ. กําหนด เป็นคุณสมบัติเฉพาะ สําหรับตําแหน่งนี้
 • ต้องไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งเดียวกับตําแหน่งที่สมัครคัดเลือกอยู่ในปัจจุบัน
 • ดํารงตําแหน่ง หรือ เคยดํารงตําแหน่ง อย่างใดอย่างหนึ่ง ต่อไปนี้
  (๑)ตําแหน่งครูมาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี สําหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี และ ๒ ปี สําหรับผู้มีวุฒิปริญญาโทขึ้นไป
  (๒)ตําแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า ดังนี้
  • ตําแหน่งอาจารย์ ๑ ไม่น้อยกว่า ๖ ปี สําหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี หรือไม่น้อยกว่า ๔ ปี สําหรับผู้มีวุฒิปริญญาโทขึ้นไป หรือ
  • ตําแหน่งไม่ต่ำกว่าอาจารย์ ๒ รับเงินเดือนในระดับ ๖ หรือ
  • ตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ซึ่งเป็นตําแหน่ง ในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ และรับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าระดับ ๖
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา

ทั้งนี้ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติตามข้อ ๑) – ข้อ ๖) ครบถ้วน นับถึงวันรับสมัคร คัดเลือกวันสุดท้าย

2.2 ตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา

 • ต้องเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงาน กศน.
 • มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
 • มีวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่น ที่ ก.ค.ศ. กําหนด เป็นคุณสมบัติเฉพาะ สําหรับตําแหน่งนี้
 • ต้องไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งเดียวกับตําแหน่งที่สมัครคัดเลือกอยู่ในปัจจุบัน
 • ดํารงตําแหน่ง หรือ เคยดํารงตําแหน่ง อย่างใดอย่างหนึ่ง ต่อไปนี้
  (๑) ตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถานศึกษา มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี
  (๒) ตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ที่มีประสบการณ์การบริหารไม่ต่ํากว่าหัวหน้ากลุ่ม มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี
  (๓) ตําแหน่งศึกษานิเทศก์ที่เคยดํารงตําแหน่งครู ที่มีวิทยฐานะไม่ต่ํากว่าครูชํานาญการ (๔) ตําแหน่งครู ที่มีวิทยฐานะไม่ต่ํากว่าครูชํานาญการ
  (๕) ตําแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า คือ ตําแหน่งไม่ต่ํากว่าอาจารย์ ๒ รับเงินเดือน ในระดับ ๗
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา

ทั้งนี้ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติตามข้อ ๑) – ข้อ () ครบถ้วน นับถึงวันรับสมัคร คัดเลือกวันสุดท้าย

3. การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือก

3.1 ให้ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องสมัครด้วยตนเองผ่านระบบการรับสมัครออนไลน์ ที่เว็บไซต์ www.personnel-nfe.com ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ ไม่เว้นวันหยุดราชการ

3.2 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานตาม ข้อ ๔ ด้วยตนเอง ณ สํานักงาน กศน.จังหวัด/กทม. ที่ผู้สมัครปฏิบัติงานในพื้นที่นั้น ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ภาคเช้า ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ภาคบ่าย ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศรับสมัคร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here