กศน. ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย ภาค ก ภาค ข และรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ค รอบทั่วไป ปี 2563
กศน. ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย ภาค ก ภาค ข และรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ค รอบทั่วไป ปี 2563

กศน. ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย ภาค ก ภาค ข และรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ค รอบทั่วไป ปี 2563 มีรายละเอียดดังนี้

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ก และภาค ข และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค. ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสํานักงาน กศน. พ.ศ. ๒๕๖๓ เรียงตามเลขประจําตัวสอบ

ตามที่ อ.ก.ค.ศ. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และภาค ข ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสํานักงาน กศน. พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยกําหนดให้มีการสอบข้อเขียน ภาค ก และ ภาค ข ในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดตามประกาศ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น

บัดนี้ การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสํานักงาน กศน. พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยการสอบข้อเขียน ภาค ก และภาค ข ได้เสร็จสิ้นแล้ว อาศัยความตามมติ อ.ก.ค.ศ. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓ จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ก และ ภาค ข และมีสิทธิ เข้ารับการประเมิน ภาค ค ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสํานักงาน กศน. พ.ศ. ๒๕๖๓ เรียงตามเลขประจําตัวสอบ และขอแจ้งให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค ทุกรายทราบ และถือปฏิบัติดังนี้

๑. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค ตามรายละเอียดเอกสารแนบท้าย ประกาศ

๒. เข้ารับการประเมิน ภาค ค ในระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ศูนย์สอบ ธรรมศาสตร์ รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ทั้งนี้ วัน เวลา และผังที่นั่งในการเข้ารับการประเมิน ภาค ค จะประกาศให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง ภายในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓

๓. ในวันที่เข้ารับการประเมิน ภาค ค ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน นําเอกสารและหลักฐาน มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

๓.๑ บัตรประจําตัวผู้สอบ และบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมี รูปถ่าย ลายมือชื่อและเลขประจําตัว ๑๓ หลัก

๓.๒ เอกสารประกอบการประเมิน ภาค ค ตามตัวชี้วัดและองค์ประกอบที่กําหนด ในประกาศรับสมัคร จํานวน 5 ชุด ประกอบด้วยฉบับจริง จํานวน ๑ ชุด และสําเนา จํานวน ๕ ชุด

๓.๓ แผนการจัดการเรียนรู้ซึ่งตรงกับระดับการศึกษาที่ระบุไว้ในใบสมัคร จํานวน ๖ ชุด ประกอบด้วยฉบับจริง จํานวน ๑ ชุด และสําเนา จํานวน ๕ ชุด

๔. ไม่อนุญาตให้นําเอกสาร กระเป๋าต่างๆ อุปกรณ์ประเภทที่ใช้คํานวณ โทรศัพท์มือถือหรือ เครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าห้องประเมินโดยเด็ดขาด

๕. ให้แต่งกายสุภาพ

๖. ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินทุกราย จะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ตลอดเวลาที่อยู่ในสถานที่ ประเมิน

กศน. ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย ภาค ก ภาค ข และรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ค รอบทั่วไป ปี 2563
กศน. ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย ภาค ก ภาค ข และรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ค รอบทั่วไป ปี 2563
กศน. ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย ภาค ก ภาค ข และรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ค รอบทั่วไป ปี 2563
กศน. ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย ภาค ก ภาค ข และรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ค รอบทั่วไป ปี 2563

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศรับสมัคร

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่