กระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครสอบข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรม 40 อัตรา สมัคร 20 มี.ค.-10 เม.ย. 63
กระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครสอบข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรม 40 อัตรา สมัคร 20 มี.ค.-10 เม.ย. 63

กระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครสอบข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรม 40 อัตรา สมัครออนไลน์ 20 มี.ค.-10 เม.ย. 63

ประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่ง นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ

กระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครสอบข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรม 40 อัตรา สมัครออนไลน์ 20 มี.ค.-10 เม.ย. 63 2

1. ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง

ตําแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ อัตราเงินเดือนระหว่าง 15,000 -16,500 บาท ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนเป็นไปตามประกาศกระทรวงวัฒนธรรม เรื่องการกําหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือน สามัญของกรมในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ลงวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2555 จํานวนตําแหน่งว่างครั้งแรก จํานวน 40 ตําแหน่ง

2 ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ดังนี้

(1) ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ เทียบได้ในระดับเดียวกัน และ
(2) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสํานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป โดยจะต้องเป็นผู้ที่มีผลการสอบผ่าน (ภาค ก) ภายในวันที่ปิดรับสมัครสอบ

3. กําหนดการและวิธีการรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 10 เมษายน 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยผู้มีคุณสมบัติข้างต้นและประสงค์ จะสมัครสอบแข่งขันตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์และวิธีการสอบที่กําหนด ให้ดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(1) เข้าที่เว็บไซต์ https://m-culture.thaijobjob.com/ หัวข้อ “การรับสมัคร สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการของสํานักงาน ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม”
(2) เลือกแถบรายการ “ใบสมัครออนไลน์” กรอกใบสมัครสอบ โดยกรอกข้อความ ให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบจะกําหนดแบบฟอร์มการชําระเงินค่าสมัครสอบผ่าน เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
(3) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน ลงในกระดาษ A4 จํานวน ๑ แผ่น หรือหากไม่มี เครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล
ในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัคร สอบสามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่ สามารถแก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้
(4) นําแบบฟอร์มการชําระเงินไปชําระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเฉพาะที่ เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ ชื่อบัญชี “เงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบสํานักงานปลัด กระทรวงวัฒนธรรม ” ตั้งแต่วันที่ 20มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 11 เมษายน 2563 ภายในเวลาทําการของ ธนาคาร การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว
(5) ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จํานวน 430 บาท ประกอบด้วย
(1) ค่าธรรมเนียมสอบ จํานวน 400 บาท
(2) ค่าธรรมเนียมธนาคาร จํานวน 30 บาท
เมื่อชําระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครแล้ว จะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
(6) ผู้สมัครที่ชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว จะได้รับเลขประจําตัวสอบ ตามลําดับการชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ และสามารถเข้าไปพิมพ์ใบสมัครสอบแข่งขันฯ พร้อมเลข ประจําตัวสอบได้ เมื่อสํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมได้ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเรียบร้อยแล้ว กําหนดประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน วันที่ 17 เมษายน 2563

ดาวน์โหลดประกาศรับสมัคร

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่