กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบลูกจ้าง 14,510 อัตรา ทั่วประเทศ รับสมัคร 1-15 ก.ย.63 เงินเดือน 15,000 บาท
กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบลูกจ้าง 14,510 อัตรา ทั่วประเทศ รับสมัคร 1-15 ก.ย.63 เงินเดือน 15,000 บาท

กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบลูกจ้าง 14,510 อัตรา ทั่วประเทศ รับสมัคร 1-15 ก.ย.63 เงินเดือน 15,000 บาท จ้างเหมาบริการจัดเก็บข้อมูลพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ 14,510 อัตรา โดยกรมการปกครอง ค่าตอบแทน 15,000 บาทต่อเดือน พื้นที่ 7,255 ตำบล ตำบลละ 2 อัตรา รับสมัคร 1-15 ก.ย.63 สถานที่รับสมัครที่ว่าการอำเภอในท้องที่ที่พักอาศัย คุณสมบัติ  มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (ทุกสาขา) มีชื่อในทะเบียนบ้านตามทะเบียนราษฎรในตำบล อำเภอนั้น ลักษณะงาน เก็บข้อมูล (แบบรายเดือนจำนวน 12 เดือน) ภายใต้โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ เพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาระดับพื้นที่ (One Plan)  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ที่ว่าการอำเภอทุกแห่งทั่วประเทศ หรือ เพจเฟซบุ๊ก “กรมการปกครอง Fanpage”

กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบลูกจ้าง 14,510 อัตรา ทั่วประเทศ รับสมัคร 1-15 ก.ย.63 เงินเดือน 15,000 บาท
กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบลูกจ้าง 14,510 อัตรา ทั่วประเทศ รับสมัคร 1-15 ก.ย.63 เงินเดือน 15,000 บาท
กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบลูกจ้าง 14,510 อัตรา ทั่วประเทศ รับสมัคร 1-15 ก.ย.63 เงินเดือน 15,000 บาท
กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบลูกจ้าง 14,510 อัตรา ทั่วประเทศ รับสมัคร 1-15 ก.ย.63 เงินเดือน 15,000 บาท

ตำแหน่งที่รับสมัคร

ลูกจ้างเหมาบริการ ตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) กรอบอัตรารวมทั่วประเทศ (ตําบลละ 2 อัตรา จํานวน 7,255 ตําบล) : 14,510 อัตรา

สถานที่ปฏิบัติงาน

ณ ที่ว่าการอําเภอ และจัดเก็บข้อมูล ณ พื้นที่ตําบล อําเภอ รวมทั้งพื้นที่อื่น ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

อัตราค่าจ้างเหมาบริการ

อัตราค่าจ้างเหมาบริการคนละ 15,000 บาทต่อเดือน (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) (กรณีไม่มาปฏิบัติงาน ในวันใด ให้หักค่าจ้างออกตามจํานวนวันที่ไม่มาปฏิบัติงาน โดยวิธีการคิดคํานวณหักค่าจ้างเฉลี่ยต่อวันทําการ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามรายละเอียดการจ้าง)

คุณสมบัติทั่วไป

(1) เป็นผู้มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสุดท้ายของวันรับสมัคร (15 กันยายน 2563)
(3) เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ ในทุกสาขาวิชา จากสถาบันศึกษาทั้งในหรือต่างประเทศ จากสถานศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
(4) เป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ตามทะเบียนราษฎรในตําบลนั้น ไม่น้อยกว่า 6 เดือน จนถึงวันสุดท้ายของวันรับสมัคร (15 กันยายน 2563)

ระยะเวลาการจ้าง

จํานวน 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 )

วิธีการรับสมัครคัดเลือก

โดยรับสมัครระหว่างวันที่ 1 – 15 กันยายน 2563 ในเวลาราชการ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมสมัครคัดเลือก

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่