แจกไฟล์ แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA1/บส ตำแหน่งผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2566
แจกไฟล์ แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA1/บส ตำแหน่งผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2566

แจกไฟล์ แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA1/บส ตำแหน่งผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2566

ดาวน์โหลดไฟล์แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ทุกสังกัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เผยแพร่โดยดร.เชษฐา ค้าคล่อง ครูอาชีพดอทคอม ขอนำเสนอไฟล์ pa ผู้บริหารสถานศึกษา doc ประเด็นท้าทาย วpa ผู้บริหาร โดยสามาารถดาวน์โหลดได้ในลิงก์ด้านล่างครับ

ตัวอย่างไฟล์

แจกไฟล์ แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA1/บส ตำแหน่งผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2566
แจกไฟล์ แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA1/บส ตำแหน่งผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2566

ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง

          1. ภาระงาน จะมีภาระงานด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์นวัตกรรม ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย                     และด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด

                   ☑ เต็มเวลา

                   ⬜ ไม่เต็มเวลา เนื่องจาก ………………………………………………………………………………………………………….

                   โดยภาระงานด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ จะมีการปฏิบัติการสอน              ไม่ต่ำกว่า…………ชั่วโมง/สัปดาห์ (ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ไม่ต่ำกว่า 5 ชั่วโมง/สัปดาห์ และรองผู้อำนวยการสถานศึกษาไม่ต่ำกว่า 10 ชั่วโม/สัปดาห์) โดยมีการปฏิบัติการสอน/การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานศึกษาอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังนี้

                   ⬜ ปฏิบัติการสอนประจำวิชา จำนวน……………………ชั่วโมง/สัปดาห์

                   ☑ ปฏิบัติการสอนร่วมกับครูประจำชั้น/ประจำวิชา  จำนวน  6   ชั่วโมง/สัปดาห์

                   ⬜ สังเกตการณ์สอนและสะท้อนผลการสอนร่วมกับครูในกิจกรรมเปิดชั้นเรียน 

     จำนวน………………ชั่วโมง/สัปดาห์

                   ☑ เป็นผู้นำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของโรงเรียน

                        จำนวน  5   ชั่วโมง/สัปดาห์

                   ⬜ นิเทศการสอนเพื่อเป็นพี่เลี้ยงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับครู

                        จำนวน…….5………..ชั่วโมง/สัปดาห์

                   ☑ จัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้และอบรมบ่มนิสัยผู้เรียน  จำนวน    1    ชั่วโมง/สัปดาห์

          2. งานที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (ให้ระบุรายละเอียดของงานที่จะปฏิบัติในแต่ละด้านว่าจะดำเนินการอย่างไร โดยอาจระบุระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการด้วยก็ได้)

แจกไฟล์ แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA1/บส ตำแหน่งผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2566
แจกไฟล์ แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA1/บส ตำแหน่งผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2566

ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู และสถานศึกษา

                   ประเด็นที่ท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู และสถานศึกษาของผู้จัดทำข้อตกลงซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ต้องแสดงให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวังของวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ คือ การริเริ่ม พัฒนา การบริหารจัดการสถานศึกษาและคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือมีการพัฒนามากขึ้น (ทั้งนี้ ประเด็นท้าทายอาจจะแสดงให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวังในวิทยฐานะที่สูงกว่าได้)

                   ประเด็นท้าทาย  เรื่อง การบริหารจัดการสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากลที่ยั่งยืน

                   1. สภาพปัญหาการบริหารจัดการสถานศึกษาและคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

                      เนื่องด้วยโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาได้ผ่านการประเมินโรงเรียนและได้รับรางวัลโรงเรียนมาตรฐานสากล หรือ OBECQA ซึ่งผ่านมาแล้วเป็นเวลาหลายปี เพื่อให้การดำเนินงานในการบริหารจัดการ การพัฒนาต่อยอดความเป็นมาตรฐานสากลให้คงอยู่และดำเนินการไปอย่างต่อเนื่องเป็นปัจจุบัน ดังนั้นในฐานะผู้บริหารสถานศึกษาคนใหม่จึงมีความสนใจในการพัฒนาและต่อยอดการบริหารจัดการโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมให้เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลที่ยั่งยืนต่อไป

                   2. วิธีการดำเนินการให้บรรลุผล

                      ดำเนินการวิจัยและพัฒนาโดยใช้รูปแบบ หรือนวัตกรรมในการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากลที่ยังยืน

                   3. ผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวัง

                      3.1 เชิงปริมาณ

                       – ครูร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในการบริหารจัดการตามรูปแบบโรงเรียนมาตรฐานสากล

                      – นักเรียนร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในการบริหารจัดการตามรูปแบบโรงเรียนมาตรฐานสากล

                      – ผู้ปกครองนักเรียนร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในการบริหารจัดการตามรูปแบบโรงเรียนมาตรฐานสากล

                      – ชุมชนร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในการบริหารจัดการตามรูปแบบโรงเรียนมาตรฐานสากล

                       3.2 เชิงคุณภาพ

                             – โรงเรียนมีรูปแบบการบริหารจัดการที่ส่งเสริมสู่มาตรฐานสากลอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ

แจกไฟล์ แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA1/บส ตำแหน่งผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2566 5

ไฟล์สำรอง

หมายเหตุ : ดาวน์โหลดไฟล์ก่อนแก้ไขนะครับ

แจกไฟล์ แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA1/บส ตำแหน่งผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2566 6

ขอบคุณไฟล์ : ดร.เชษฐา ค้าคล่อง

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่