ID Plan คืออะไร ? ดาวน์โหลดไฟล์ ตัวอย่าง ID Plan ปีการศึกษา 2563 เครดิตไฟล์ New สื่อ&นวัตกรรม สำหรับคุณครู
ID Plan คืออะไร ? ดาวน์โหลดไฟล์ ตัวอย่าง ID Plan ปีการศึกษา 2563 เครดิตไฟล์ New สื่อ&นวัตกรรม สำหรับคุณครู

ID Plan คืออะไร ? ดาวน์โหลดไฟล์ ตัวอย่าง ID Plan ปีการศึกษา 2563 เครดิตไฟล์ New สื่อ&นวัตกรรม สำหรับคุณครู

ID Plan คือแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล(ของข้าราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษา) ย่อมาจาก Individual Development Plan จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถรู้จุดเด่น จุดด้อยของความสามารถในการปฏิบัติงานของตน และสามารถพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นของหน่วยงาน และของตนเองอย่างแท้จริง ยึดหลักการประเมินสมรรถนะพัฒนาบุคลากร (Competency Based Approach) หรือการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครู บุคลากร

ทั้งนี้ สมรรถนะพัฒนาบุคลากรจะแบ่งเป็น 2 สมรรถนะ คือ

       สมรรถนะหลัก (Core Competency) หมายถึง สมรรถนะที่ทุกคนต้องมีหรือปฏิบัติได้ เป็นคุณลักษณะร่วมกันของบุคคลทุกตำแหน่ง ตัวอย่าง สมรรถนะหลักของครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วย การมุ่ง-ผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การพัฒนาตนเอง การทำงานเป็นทีม  และ

        สมรรถนะประจำสายงาน (Functional Competency) เป็นสมรรถนะที่กำหนดเฉพาะสำหรับแต่ละตำแหน่ง เพื่อให้บุคคลที่ดำรงตำแหน่งนั้น แสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมกับหน้าที่และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ดียิ่งขึ้น  ซึ่งสมรรถนะประจำสายงานของครู ประกอบด้วย การจัดการเรียนรู้ การพัฒนาผู้เรียน การบริหารจัดการชั้นเรียน การวิเคราะห์ สังเคราะห์และการวิจัย และการสร้างความร่วมมือกับชุมชน

ก.ค.ศ.ได้กำหนดมาตรฐานวิทยฐานะครูสายงานการสอน (ว20/2560), หลักเกณฑ์และวิธีการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะแนวใหม่(ว21/2560) และหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพครู (ว22/2560) เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 และหนังสือ ก.ค.ศ.กำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานของครู ลงวันที่10 ต.ค. 60 ประกอบเป็นนโยบายการพัฒนาครูแบบครบวงจรของกระทรวงศึกษาธิการขึ้น

หลักเกณฑ์ฯ ว 22/2560 ข้อ 1. ความโดยสรุปว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยให้ประเมินตนเองเพื่อจัดทำแผนการพัฒนาตนเอง (ID PLAN) และเข้ารับการพัฒนาตามแผนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ซึ่งในปีงบประมาณ 2561 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ดำเนินนโยบายโครงการพัฒนาครูแบบครบวงจรขึ้น และจัดให้ครูลงทะเบียนจองหลักสูตรอบรมที่ผ่านการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยให้ครูผู้สอนได้พิจารณาเลือกหลักสูตรที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาตนเองและความต้องการของสถานศึกษาเป็นหลักไม่ทราบว่าในข้อนี้สถานศึกษาได้คำนึงถึงหรือไม่ ส่วนใหญ่จากการสอบถามสถานศึกษาให้ครูเลือกเองตามที่ชอบในภาพรวมของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขององค์กรจึงขาดหายไปผลสุดท้ายต่างคนต่างทำก็กลับมาเหมือนเดิม

กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาตนเอง ประกอบด้วยส่วนต่างๆดังนี้

  • ส่วนที่ 1 ครูต้องประเมินตนเอง โดยประเมินสภาพการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่ตนเองรับผิดชอบและ วิเคราะห์ความต้องการจำเป็นของสถานศึกษา
  • ส่วนที่ 2 นำผลการประเมินที่ได้มาประมวลเขียนเป็นแผนพัฒนาตนเอง เพื่อขออนุมัติใช้แผนพัฒนาตนเองต่อผู้บริหารสถานศึกษา
  • ส่วนที่ 3 หลังจากจองหลักสูตรอบรมแล้ว ให้เขียนอธิบายว่า ทำไมต้องเลือกหลักสูตรนั้น คาดหวังผลสำเร็จจากการอบรมอย่างไร และจะนำไปใช้ประโยชน์อย่างไร เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติการเข้ารับการอบรม

เรื่องนี้ผู้บริหารสถานศึกษาท่านทราบหรือไม่ว่าครูต้อง เขียนแผนพัฒนาตนเองและครูทราบหรือไม่ว่าจะต้องเขียนแผนพัฒนาตนเอง มันเป็นเรื่องใหม่ครับต้องทำความเข้าใจให้กระจ่างก่อนที่จะเสียโอกาสนี้ไป หรือไปอบรมคูปองแบบไม่มีเป้าหมายเขาให้ไปก็ไปตามสิทธิพึงได้ แต่เมื่อกลับจากการไปพัฒนาตนเองมาไม่ได้นำอะไรมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเลยเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณชาติแบบฟรีๆ

ครูอาชีพดอทคอมจึงขอยกตัวอย่าง ID Plan ที่ครบองค์ประกอบ โดยเพจ New สื่อ&นวัตกรรม สำหรับคุณครู ดังนี้

ตัวอย่างไฟล์

ดาวน์โหลดไฟล์ ตัวอย่าง ID Plan ปีการศึกษา 2563 เครดิตไฟล์ New สื่อ&นวัตกรรม สำหรับคุณครู
ดาวน์โหลดไฟล์ ตัวอย่าง ID Plan ปีการศึกษา 2563 เครดิตไฟล์ New สื่อ&นวัตกรรม สำหรับคุณครู
ดาวน์โหลดไฟล์ ตัวอย่าง ID Plan ปีการศึกษา 2563 เครดิตไฟล์ New สื่อ&นวัตกรรม สำหรับคุณครู
ดาวน์โหลดไฟล์ ตัวอย่าง ID Plan ปีการศึกษา 2563 เครดิตไฟล์ New สื่อ&นวัตกรรม สำหรับคุณครู

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

ขอบคุณที่มา : Facebook เพจ New สื่อ&นวัตกรรม สำหรับคุณครู

บทความก่อนหน้านี้2 รมช.ศึกษายัน พร้อมทำงานร่วมกับ “ตรีนุช เทียนทอง”
บทความถัดไปPIM เชิญชวน เข้าร่วมโครงการ PIM Young Creative Program ครั้งที่ 263 ตอน “ Being Super Kru สานฝันเส้นทางอาชีพสุด Cool ผู้สอนยุคใหม่”
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่